Kategorie:
Různé

Doložka o schválení nájemní smlouvy starostou

Musí být smlouva o nájmu obecního pozemku, o jejímž uzavření rozhodl starosta obce (jsme obec bez rady), opatřena doložkou předchozího schválení starostou ve smyslu § 41 odst. 1 zákona o obcích? Podle ustanovení § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších...

Musí být smlouva o nájmu obecního pozemku, o jejímž uzavření rozhodl starosta obce (jsme obec bez rady), opatřena doložkou předchozího schválení starostou ve smyslu § 41 odst. 1 zákona o obcích?

Podle ustanovení § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, podmiňuje-li tento zákon platnost právního jednání obce předchozím zveřejněním, schválením nebo souhlasem, opatří se listina o tomto právním jednání doložkou, jíž bude potvrzeno, že tyto podmínky jsou splněny. Je-li listina touto doložkou obcí opatřena, má se za to, že povinnost předchozího zveřejnění, schválení nebo souhlasu byla splněna. Toto ustanovení je přitom nutné vykládat v kontextu s ustanovením odstavce druhého téhož ustanovení, podle něhož právní jednání, která vyžadují schválení zastupitelstva obce, popřípadě rady obce, jsou bez tohoto schválení neplatná.

Zákon o obcích rozděluje majetkoprávní jednání obcí do několika postupných fází, jejichž realizace je svěřena různým obecním orgánům. V případě uzavírání nájemních smluv k nemovitým věcem je nejdříve nutné, aby obec (přijala a) zveřejnila tzv. záměr této dispozice podle § 39 odst. 1 zákona o obcích, a to po dobu nejméně 15 dní před rozhodnutím v příslušném obecním orgánu o této dispozici. Následně je třeba, aby rada obce podle § 102 odst. 2 písm. m) zákona o obcích provedení této dispozice předem schválila, tj. aby odsouhlasila uzavření nájemní smlouvy. Tím dojde k vytvoření právní vůle obce být navenek vázána. Teprve po splnění těchto podmínek je možné, aby starosta obce, který podle § 103 odst. 1 zákona o obcích zastupuje obec navenek (případně jiná k tomu oprávněná osoba), schválené právní jednání učinil (aby projevil předem utvořenou právní vůli obce navenek), tj. aby uzavřel smlouvu. Tomuto „rozdělení úkolů“ odpovídá i požadavek plynoucí z ustanovení § 41 odst. 1 zákona o obcích, podle něhož se listina osvědčující právní jednání opatří doložkou, která potvrdí splnění podmínky předchozího schválení a zveřejnění.

V případě obcí, v nichž není volena rada obce, náleží rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy do pravomoci starosty obce (§ 99 odst. 2 a § 102 odst. 4 zákona o obcích). To znamená, že v tomto případě druhá a třetí fáze právního jednání obce, tedy schválení smlouvy (utvoření právní vůle obce) a její uzavření (projev této vůle navenek) spadají v jeden okamžik, který je navenek projevován jednáním starosty (typicky podpisem nájemní smlouvy). Z tohoto důvodu (a s přihlédnutím k § 41 odst. 2 zákona o obcích) proto lze dospět k závěru, podle něhož se v případě nájemní smlouvy, o jejímž uzavření rozhoduje starosta obce, doložka o předchozím schválení nezpracovává, jelikož z povahy věci k žádnému „předchozímu schválení“ nedochází. Povinnost opatřit smlouvu doložkou předchozího schválení se tedy pojmově může týkat jen smluv, které musí předem schválit zastupitelstvo nebo rada obce (a které jsou uzavírány písemně).

Je ovšem třeba upozornit, že i písemná smlouva o nájmu nemovité věci, o jejímž uzavření rozhodl starosta obce, musí být opatřena doložkou osvědčující splnění podmínky předchozího zveřejnění, tedy zveřejnění záměru podle § 39 odst. 1 zákona o obcích.

JUDr. ADAM FUREK

právník

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *