01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Doprava na kole je součástí životního stylu, ne utopie

Jízda na kole zažívá nebývalou oblibu - ať jde o cykloturistiku nebo dopravu do práce, školy či za zábavou. Obce se na tento zájem snaží reagovat. Už brzy by jim měla pomoci také aktualizovaná Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR.

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR pro léta 2012-2015 s výhledem do roku 2020 se nyní nachází v připomínkovém řízení. Přípravou tohoto dokumentu (dále Cyklostrategie 2012) byl pověřen Ing. Jaroslav Martinek z Centra dopravního výzkumu, v. v. i., člověk, který se propagaci cyklodopravy věnuje od 90. let, a u něhož se obrazně sbíhají všechny nitky dlouhodobých snah vytvářet u nás podmínky pro cyklodopravu i cykloturistiku. V roce 2009 jmenoval tehdejší ministr dopravy Gustav Slamečka Ing. Martinka národním cyklokoordinátorem.


Co považujete za úspěch od roku 2009, kdy jste byl ministrem dopravy jmenován národním cyklokoordinátorem?

Jako úspěch bych zmínil už léta 2005-2006, kdy se nám podařilo vylobbovat, aby do strategických dokumentů strukturálních fondů byla zapracována podpora cyklodopravy a výstavba cyklostezek. Byl bych rád, kdyby se totéž podařilo pro léta 2014-2020.

NASTARTOVALI JSME A JE ČAS POSUNOUT SE KUPŘEDU

Přibližte prosím funkci národního cyklokoordinátora.

Je to spíše čestná funkce, která není spojena s žádným oficiálním úřadem. Kdyby se ji podařilo organizačně ukotvit, včetně vymezení práv a odpovědností, mohl by být cyklokoordinátor jakýmsi ombudsmanem cyklodopravy u nás. Tím se dostávám i k rozdílu mezi původní a novou cyklostrategií. (První Národní strategie pro rozvoj cyklistické dopravy ČR je z roku 2004, pozn. red.) Původně šlo o rozjezd cyklodopravy, o zvýšení zájmu, a nebyla tedy příliš konkrétní, pokud se týká např. požadavků na monitoring či indikátory.

Podařilo se nám tehdy nastartovat, rozjet a nyní je čas vše řádně zakotvit, stanovit jasná opatření, zodpovědnost včetně meziresortní pracovní skupiny. To nám zpětně pomůže osvětlit vážnost problematiky. Návrh nové Cyklostrategie 2012 jsme představili v listopadu v Brně na Bike konferenci. Jedním z pěti pilířů je metodická koncepční pomoc městům (viz box str. 51, pozn. red.).

PODPORA CYKLODOPRAVY ULEHČÍ DOPRAVĚ MOTOROVÉ

Jak a s čím můžete pomoci místním samosprávám?

Jde o poskytování metodické pomoci a konzultací městům a obcím v otázkách udržitelného plánování nejen s ohledem na cyklodopravu, ale i veřejný prostor. Spolupracujeme proto v rámci projektu Central MeetBike s Technickou univerzitou v Drážďanech na přenosu know-how a tvoříme metodické materiály. Příští rok se jimi pokusíme »zahltit« ČR.

V této souvislosti bych vzpomněl jeden z argumentů prof. Ahrense z drážďanské univerzity směrem k úředníkům a politikům, kteří považují cyklodopravu za okrajové téma: »V Německu byla v 70. letech přepravní rychlost automobilové dopravy v obcích 17 km/hod. a dnes je to 28 km/hod. Díky podpoře jiných druhů dopravy jsme uvolnili prostor v obcích i pro automobily.«

Chtěl bych zdůraznit, že obce a města jsou naší hlavní cílovou skupinou a letos v květnu jsme proto u příležitosti cyklokonference vyšli s iniciativou Uherskohradišťské charty. Obce a města, které se k ní připojily, se zavázaly k aktivitě směrem k občanům, jež chtějí používat jízdní kolo jako denní dopravní prostředek.

UHERSKOHRADIŠŤSKÁ CHARTA NENÍ JEDNORÁZOVÝM VÝKŘIKEM

Jak vznikla Uherskohradišťská charta? Kolik signatářů už má?

Myšlenka vznikla z otázky, jak zaujmout. Souvisí s projektem Central MeetBike a také s Cyklostrategií 2012. Inspirací je tzv. Bruselská charta, která vznikla pod záštitou Evropské cyklistické federace a sdružuje evropská města, jejichž cílem je dlouhodobá podpora cyklistické dopravy. Chtěli jsme probudit naše dosud spící města a zapojit je do spolupráce - networkingu. Cílem je ukázat, že nejde o utopii podpory sportovců, kteří jezdí na kole do práce, ale že jde o přirozenou součást životního stylu.

K chartě se připojilo už 22 obcí a měst. Její znění je k dispozici na adrese www.cyklokonference.cz/uherskohradistska-charta. Nejedná se o jednorázový výkřik pro média. Naší vizí je dlouhodobá spolupráce s aktivními municipalitami, pro které mj. připravujeme exkurze a semináře.

Kde mohou obce sledovat novinky z oblasti podpory cyklodopravy?

Základním zdrojem informací jsou stránky www.cyklostrategie.cz. Dalšími dvěma »sesterskými« weby jsou www.cyklokonference.cz a od letošního července stránky pro cykloturisty www.ceskojede.cz. O novinkách informují také Newslettery koordinátora rozvoje cyklistické dopravy v ČR.

PRO CYKLOSTRATEGII VZNIKÁ ŠIROKÝ KONSENZUÁLNÍ PROSTOR

Vrátíme-li se k přípravě dokumentu nové Cyklostrategie 2012, jak probíhá?

Jako u jiných vládních dokumentů musí i zde proběhnout připomínkové řízení. Nejdříve vnitřní na Ministerstvu dopravy, poté meziresortní, následuje veřejné slyšení. Avšak Cyklostrategii 2012 chceme vytvořit podmínky k hladkému projednání, takže již nyní, v určité nulté fázi, jednáme se všemi klíčovými partnery z ministerstev pro místní rozvoj, zdravotnictví, životní prostředí, CzechTourismu, ale i Senátu, aby s ní byli všichni včas a řádně obeznámeni.

Často používáte termín »my«. Kdo se za ním skrývá?

Na tuto otázku budou dvě odpovědi. Širší »my« představuje pomyslná rodina všech, kteří chtějí pomoci a orientují se v rozvoji cyklodopravy. A řadím do ní také partnery ze zmíněných ministerstev či Agentury CzechTourism. Druhé »my« tvoří šestičlenný pracovní tým, který mi pomáhá např. s technickým servisem pro obce a města.

ROZVOJ CYKLISTICKÉ KULTURY

Zmínil jste, že se opíráte o zkušenosti z Německa. Kde se ještě lze inspirovat?

Hlavní zdroj inspirace představuje projekt Central MeetBike, který sdružuje odborníky z Německa, Slovenska a Polska. Lídrem jsou v tomto ohledu Němci, kteří nám zprostředkují informace a zkušenosti i z jiných mezinárodních projektů. Druhým zdrojem je švýcarská nadace SchweizMobil, od níž čerpáme informace z oblasti cykloturistiky o dálkových trasách, marketingu či propagaci. Třetím zdrojem je spolupráce s dánskou ambasádou. Díky ní k nám byla vloni přenesena tzv. dánská cyklistická kultura, kdy na Ministerstvu dopravy proběhla v dubnu 2010 stejnojmenná konference.

Myslím si, že otázky budování infrastruktury a financování jsou až na druhém místě. Prvotní je pochopit, že podpora cyklodopravy souvisí s chápáním významu veřejného prostoru a jeho využití. A to nás mohou naučit třeba Dánové. Je třeba pochopit princip, potom nebude těžké obhájit před veřejností investice do cyklostezek nebo práce s veřejným prostorem.

ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY

Lze říci, že se v ČR už podařilo zvládnout nějakou fázi podpory cyklodopravy?

Když se ohlédnu do 90. let, kdy jsme na olomouckém magistrátě připravovali koncepci rozvoje cyklodopravy ve městě, otázka zněla, zda podporovat cyklodopravu či nikoliv, zda je součástí dopravního systému.

Dnes už by málokterý politik veřejně vystupoval proti výstavbě cyklostezek. My bychom však rádi diskusi ještě posunuli. Je třeba pokračovat jen cestou výstavby dalších cyklostezek? Nejde spíš o celkový dopravní systém ve městech nebo koncepční práci s veřejným prostorem? Začněme s podporou cyklodopravy se vším všudy. Opatření na zklidňování dopravy může být odpovědí na zvýšení bezpečnosti i podporu samotné cyklodopravy.

 

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR pro léta 2012-2015, s výhledem do roku 2020

První Národní strategii rozvoje cyklistické dopravy ČR (dále Cyklostrategie) přijala vláda na období 2004-2010. V současnosti se připravuje aktualizace tohoto dokumentu pro léta 2012-2015, který nyní prochází připomínkovým řízením, do nějž se lze zapojit. Dokument je k dispozici na http://www.cyklostrategie.cz/pro-media/akce/bike-konference-2011. Po projednání a konečném schválení budou odpovědné orgány využívat veřejně projednanou novou Národní strategii při řešení cyklistické dopravy.

V období 2007-2011 Cyklostrategii koordinovalo především Ministerstvo dopravy, které zadalo její implementaci Centru dopravního výzkumu, v. v. i. Dalšími zapojenými resorty jsou Ministerstvo pro místní rozvoj a jeho příspěvková organizace Agentura CzechTourism, Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zdravotnictví.

Významným bodem v naplňování Cyklostrategie je spolupráce Ministerstva dopravy s krajskými a místními samosprávami prostřednictvím koordinační, metodické a konzultační činnosti. Efektivní spolupráce probíhala rovněž se státními příspěvkovými organizacemi, nevládními neziskovými organizacemi, privátním sektorem apod.

Podklady pro aktualizaci Cyklostrategie:

vyhodnocení Cyklostrategie z roku 2004;

strategicky nadřazený dokument Aktualizace Dopravní politiky České republiky pro léta 2005-2013 z roku 2011 (viz http://www.mdcr.cz/cs/Strategie/Dopravni_politika/Dopravni_politika.htm);

Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2007-2013 (viz http://www.mmr.cz/Cestovni-ruch/Koncepce-Strategie/Koncepce-statni-politiky-cestovniho-ruchu-v-CR-na-);

Usnesení Evropského parlamentu z 27. září 2011 o evropské bezpečnosti silničního provozu v letech 2011-2020 (dostupné na http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=en&procnum=INI/2010/2235);

Zelená kniha: Na cestě k nové kultuře městské mobility (viz http://europa.eu/legislation_summaries/transport/bodies_objectives/l24484_en.htm);

Národní strategický referenční rámec ČR 2007-2013 (viz http://www.strukturalni-fondy.cz);

Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR z ledna 2010 (dostupné na http://psur.mmr.cz/Uvodni-informace-o-udrzitelnem-rozvoji/Zakladni-dokumenty);

Politika územního rozvoje ČR z roku 2009 (dostupné na adrese http://portal.uur.cz/dalsi-dokumenty/narodni-zpravy-koncepce-politiky-plany.asp);

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu na období 2011-2020 (viz http://www.ibesip.cz/Narodni-strategie-BESIP).

Návrh nové Cyklostrategie tvoří pět pilířů:

Zajištění financování cyklistické a cykloturistické infrastruktury;

Zvyšování bezpečnosti cyklistické dopravy;

Metodická podpora rozvoje cyklistické dopravy ve městech;

Realizace národního produktu Česko jede (www.ceskojede.cz);

Podpora výzkumu a vzdělávacích programů s tematikou cyklistiky.

Aktuální možnosti financování cykloinfrastruktury:

Státní fond dopravní infrastruktury: obce a jejich svazky mohou žádat o příspěvek na výstavbu a údržbu cyklostezek do 16. 3. 2012. (Pravidla viz http://www.sfdi.cz/CZ/prispevky.php.)

Regionální operační programy (viz příslušné www stránky regionů soudržnosti)

V jednání je možnost dalších výzev z Programu česko-švýcarské spolupráce a v přípravě programová dokumentace Finančních mechanismů EHP a Norska.

Vizí Ing. Martinka je bezpečná cykloinfrastruktura a proměna klimatu.

FOTO: RADKA ŽÁKOVÁ

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down