Dopravní terminál v Telči může být zajímavou inspirací

Telč, jejíž historické centrum je od roku 1992 zapsáno na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO, úspěšně vyřešila zajištění důstojného vstupu návštěvníků do města. Moderní dopravní terminál však pomohl i obyvatelům Telče.

Vlakové i autobusové nádraží tam dříve na sebe nenavazovaly, neměly vhodné zázemí pro cestující, napojení obou nádraží na komunikační síť města bylo nedostatečné, nemluvě o chybějící bezpečné pěší cestě do historického centra. Avšak nalézt co nejlepší možné dopravně dispoziční řešení autobusového nádraží vzhledem k vlakovému nebylo snadné.

Jak podotýká autor terminálu Ing. Václav Ondráček, podobná řešení vždy představují určitou kombinaci projektu dopravního a projektu občanské vybavenosti. »Proto se u nich obvykle schází nemálo přímých účastníků řízení, ale bývají velmi pozorně a kriticky sledovány i veřejností,« uvedl projektant. V té souvislosti oceňuje město v roli investora, zejména jeho odbor rozvoje a údržby města, ať už při jednáních s Českými drahami (ČD), nebo při vysvětlování myšlenky a cílů projektu veřejnosti.

To, že příprava projektu nebyla snadná, potvrzuje i starosta Mgr. Roman Fabeš. Připomíná, že složky ČD kromě budovy vlakového nádraží vlastnily i všechny okolní pozemky potřebné pro výstavbu autobusového nádraží. »Ale už od první myšlenky na realizaci projektu jsme u drážních institucí hledali podporu a konzultovali s nimi první představy. Jistě, obě strany měly své požadavky, jež se v prvních fázích zdály nepřekročitelné. Nicméně postupně se dařilo najít společný kompromis, který vedl ke zpracování projektové dokumentace a následné úspěšné realizaci nového dopravního terminálu,« dodává starosta.

V Telči všechny větší investice města již ve fázi přípravy projednávají na veřejných setkáních s obyvateli. »Předejde se tak spoustě problémů při vlastní realizaci. V tomto případě to bylo tím jednodušší, že původní autobusové nádraží bylo opravdu ve strašném stavu a volalo po investici. A protože ani vlakové nebylo nejmodernější, spojení obou investic se nabízelo logické,« vysvětluje Roman Fabeš. Asi největší diskuse vyvolalo přemístění autobusového nádraží. Některým lidem se prodloužila cesta k autobusu, jiným však zase zkrátila. V Telči dokonce s pásmem v ruce měřili původní nejfrekventovanější trasy a hledali nové přijatelné. Nicméně i zde se našel kompromis. Také o průběhu stavby terminálu byli občané informováni v měsíčníku Telčské listy a některé jejich požadavky se řešily i přímo na kontrolních dnech.

Město Telč ze svých prostředků v budově vlakového nádraží zrekonstruovalo přízemní prostory, kde je umístěno zázemí pro cestující (čekárna, pokladny, informační systém, sociální zařízení). ČD investovaly do rekonstrukce fasády a do prostor využívaných pro potřeby dráhy, včetně obnovy peronu. Investice ČD tak představovala zhruba 10 mil. Kč. Město do vybudování terminálu vložilo přibližně 37 mil. Kč, z toho dotace z ROP Jihovýchod se pohybovala okolo 33 mil. Kč.

Výsledkem je moderní dopravní terminál, který organicky doplňuje komplexní dopravní řešení celé lokality. »Vážím si toho, že nádraží je nyní důstojným vstupem do města. Ale z nádraží se také stal prostor pro konání kulturních akcí, třeba v souvislosti s Telčským parním létem. Nejdůležitější však je, že cestující autobusem i vlakem si může sednout do příjemné čekárny, využít čistého sociálního zázemí a bez problémů přestoupit z vlaku na autobus či naopak. A to v naší zemi zatím bohužel není úplně běžné,« uzavírá starosta Roman Fabeš.

S projektem Nový dopravní terminál město Telč letos v září zvítězilo v kategorii Bodová řešení soutěže Cesty městy.

Případné jiné projekty podobné investici v Telči zatím mají ze strany Českých drah stopku

Memorandum o spolupráci na projektu přemístění autobusového nádraží do přednádražního prostoru Českých drah, a. s., uzavřely ČD s městem Telč 10. 1. 2008. Zúčastněné strany se dohodly na aktivní spolupráci a koordinaci společného postupu, jak při přípravě projektové dokumentace a žádosti do fondů EU, tak při následné investiční realizaci projektu a zajištění provozu areálu a dotčených budov. V rámci rekonstrukce výpravní budovy železniční stanice město zafinancovalo pouze prostory, které jsou jím využívány k provozu autobusového nádraží. Prostory využívané ČD se financovaly z investičních prostředků dráhy. Celkově byly na stavbu Českými drahami vynaloženy náklady 10,717 mil. Kč.

Pokud jde o budoucnost výpravních budov ČD v jiných městech, tisková mluvčí ČD Kateřina Šubová připomněla, že až do konečného rozhodnutí o budoucnosti vlastnictví těchto objektů a jejich možném převodu pod státní organizaci Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) jsou nyní veškeré investice ČD tohoto druhu zatím pozastaveny. Reálné přípravy pro uskutečnění převodu nádražních budov pod provozovatele dráhy, tedy SŽDC, však už byly zahájeny. Záměr převodu nádraží z majetku ČD do majetku státu s právem hospodařit pro SŽDC odsouhlasila porada ekonomických ministrů vlády ČR a uložila ministru dopravy jej realizovat. »Předpokládáme, že po vypracování znaleckého posudku se převodem bude ještě zabývat vláda,« poznamenala Kateřina Šubová. To znamená, že v budoucnu se opravami a rekonstrukcí stanic bude zřejmě zabývat jejich nový majitel – SŽDC. Nicméně běžná údržba atp. se podle mluvčí průběžně zajišťuje.

Roman Fabeš: Můj velký dík patří jak mým kolegům hájícím zájmy města, tak všem zainteresovaným pracovníkům ČD.

FOTO: ARCHIV

Podoba výpravní budovy se přiblížila původnímu vzhledu z 1. poloviny 20. století.

FOTO: ARCHIV MĚSTA TELČE

Na terminálu je i šest odjezdových stání a dvě výstupní zastávky pro autobusy.

FOTO: ARCHIV MĚSTA TELČE

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *