Dovolená starostů

Je možné při nevybrání řádné dovolené (v mém případě v letech 2011 a 2012) žádat o finanční náhradu? Jsem starostou na uvolněné funkci a zcela jistě si zbývající dny za uvedené roky nevyberu. Podmínky pro poskytování dovolené upravuje zákoník práce č. 262/2006 Sb. (dále ZP) v § 211 a...

Je možné při nevybrání řádné dovolené (v mém případě v letech 2011 a 2012) žádat o finanční náhradu? Jsem starostou na uvolněné funkci a zcela jistě si zbývající dny za uvedené roky nevyberu.

Podmínky pro poskytování dovolené upravuje zákoník práce č. 262/2006 Sb. (dále ZP) v § 211 a následujících ustanoveních. Dovolenou uvolněných členů zastupitelstva včetně starostů obce upravuje § 79 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). Na ostatní zaměstnance obce se vztahují příslušná ustanovení ZP.


Uvolněný člen zastupitelstva obce má nárok na dovolenou v délce 5 týdnů za kalendářní rok (§ 79 odst. 1 zákona o obcích).

Pokud by funkční období zastupitele netrvalo celý kalendářní rok, má nárok na poměrnou část dovolené, která činí za každý i započatý kalendářní měsíc trvání výkonu jeho funkce jednu dvanáctinu dovolené za kalendářní rok. Poměrná část dovolené u uvolněných zastupitelů se posuzuje podle § 79 odst. 2 zákona o obcích. To je rozdíl od obecné úpravy poměrné části dovolené v ZP (§ 212 odst. 2).

Příklad: Starosta začal vykonávat tuto funkci (vznikl pracovní poměr) 22. března. Poměrnou část (jednu dvanáctinu) dovolené dostane od územního samosprávného celku (ÚSC) jako zaměstnavatele i za tento měsíc (§ 79 odst. 1 zákona o obcích).

Zaměstnanec obce by na rozdíl od uvolněného zastupitele dostal poměrnou část dovolené za tento měsíc jen v případě, že se jednalo o tzv. změnu zaměstnání. To je v případech, kdy skončení pracovního poměru u dosavadního zaměstnavatele a vznik nového pracovního poměru u nového zaměstnavatele (v tomto případě u ÚSC) na sebe bezprostředně navazují.

Protože zaměstnavatelé, jejichž odměňování je závislé na státním rozpočtu, nemají možnost prodlužovat dovolenou, zákoník práce stanoví, že zaměstnancům těchto zaměstnavatelů přísluší dovolená o 1 týden delší, než činí základní výměra. Zaměstnancům zaměstnavatelů uvedeným v § 213 odst. 2 ZP, tak přísluší při splnění stanovených podmínek právo na 5 týdnů dovolené. Další prodloužení dovolené těmto zaměstnancům však není možné.

Jak jsem již uvedl, uvolněný zastupitel má nárok na dovolenou v délce 5 týdnů za kalendářní rok. Stejná délka dovolené náleží i ostatním zaměstnancům ÚSC (§ 213 odst. 2 ZP). Jestliže by šlo o zaměstnance tzv. podnikatelských subjektů, které zřizují ÚSC, je délka jejich dovolené v rozsahu 4 týdnů (§ 213 odst. 1 ZP). Délku jejich dovolené může však zaměstnavatel prodloužit.

Nástup dovolené uvolněným členům zastupitelstva obce a tajemníkovi obecního úřadu určuje podle § 103 odst. 4 písm. i) zákona o obcích starosta obce, neboť plní obdobné úkoly jako statutární orgán zaměstnavatele.

Jestliže si uvolněný zastupitel, např. starosta, nevyčerpal dovolenou nebo její část v průběhu příslušného kalendářního roku, převádí se mu tento nárok do následujícího kalendářního roku. V takovém případě může též požádat obec o náhradu měsíční odměny za nevyčerpanou dovolenou, v krajním případě i za pět týdnů.

Dovolenou z roku 2011 si tedy starosta mohl vyčerpat do konce roku 2012. Protože tak neučinil, stalo se toto právo platovým nárokem a starosta může požadovat náhradu měsíční odměny za nevyčerpanou dovolenou. Dovolenou za rok 2012 si může starosta vyčerpat do konce roku 2013 nebo za ni může požadovat náhradu měsíční odměny. Volba tohoto práva je na něm.

Náhrada mzdy za dovolenou je sice splatná v obvyklých výplatních termínech, ale na žádost zaměstnance mu musí být mzda a náhrada mzdy, pokud je splatná během dovolené, vyplacena již před jejím nástupem.

Členům zastupitelstva obce, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni a členům zastupitelstva obce, kteří před zvolením do funkce nebyli v pracovním poměru, ale vykonávají funkci ve stejném rozsahu jako dlouhodobě uvolnění členové zastupitelstva obce, poskytuje obec za výkon funkce uvolněného zastupitele odměnu. Odměna se vyplácí z rozpočtových prostředků obce.

Odměnou se rozumí peněžitá plnění poskytovaná obcí uvolněným zastupitelům za výkon jejich funkce; za odměnu se nepovažují plnění poskytovaná v souvislosti s výkonem jejich funkce podle zvláštních právních předpisů, zejména cestovní náhrady.

Odměnou je: a) měsíční odměna, b) odměna při skončení funkčního období. Měsíční odměna náleží uvolněným členům zastupitelstva i po dobu dovolené.

 

JUDr. LADISLAV JOUZA
právník

Komentáře ke článku 1

  • Vladimír Hlinka

    Dle zákoníku práce zaměstnavatel nařizuje zaměstnanci čerpání dovolené. Může zastupitelstvo obce starostovi čerpání dovolené nařídit (samozřejmě má placeného zásdtupce) ?

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *