Kategorie:
Různé

Důsledky nezveřejnění záměru na internetu

Jaké důsledky má nesplnění povinnosti zveřejnit záměr prodeje obecní nemovitosti na internetových stránkách obce? Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, ukládá obci v § 39 odst. 1, aby svůj úmysl prodat, pronajmout, vypůjčit, darovat nebo směnit nemovitý majetek předem...

Jaké důsledky má nesplnění povinnosti zveřejnit záměr prodeje obecní nemovitosti na internetových stránkách obce?

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, ukládá obci v § 39 odst. 1, aby svůj úmysl prodat, pronajmout, vypůjčit, darovat nebo směnit nemovitý majetek předem zveřejnila na úřední desce obecního úřadu po dobu nejméně 15 dnů před rozhodnutím o zamýšlené dispozici v příslušném obecním orgánu. Pokud záměr není na úřední desce zveřejněn, je uzavřená smlouva absolutně neplatná.

Podle § 26 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, musí být obsah úřední desky zveřejněn též způsobem umožňujícím dálkový přístup, tedy zjednodušeně řečeno na internetu. Proto je-li záměr povinně zveřejňován na úřední desce, musí být zveřejněn i způsobem umožňujícím dálkový přístup (a to po identickou dobu, jako na úřední desce). Na rozdíl od nezveřejnění na »fyzické« úřední desce ale zákon pro nezveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (někdy se zjednodušeně hovoří o elektronické úřední desce) žádnou sankci např. v podobě neúčinnosti zveřejnění či neplatnosti smlouvy nestanoví.

V praxi proto až dosud převládal názor, vycházející z výkladového stanoviska ministra vnitra ke správnímu řádu č. 14 (dostupného na http://www.mvcr.cz), podle něhož neúčinnost zveřejnění určitého dokumentu na úřední desce nastává jen, stanoví-li tuto sankci zákon výslovně. To v případě § 39 odst. 1 zákona o obcích nečiní, takže opomenout zveřejnění záměru též na elektronické úřední desce by nemělo mít žádné právní následky.

K povaze zveřejňování nabídek na elektronické úřední desce v souvislosti s dispozicemi s veřejným majetkem však v nedávné době zaujal odlišné stanovisko Nejvyšší soud. Ten v rozsudku ze dne 26. 9. 2012, sp. zn. 30 Cdo 2373/2012 (dostupný na http://www.nsoud.cz), dovodil, zjednodušeně řečeno, že tam, kde zákonná úprava zveřejnění nabídky (výzvy, záměru apod.) na úřední desce sleduje především transparentnost majetkové dispozice či ochranu veřejného majetku, je nutné mít zato, že nesplnění povinnosti plynoucí z § 26 odst. 1 správního řádu, tedy nezveřejnění nabídky (výzvy, záměru apod.) též způsobem umožňujícím dálkový přístup, má za následek neúčinnost zveřejnění a tudíž i rozpor následně uzavřené smlouvy se zákonem, jenž vyvolává její absolutní neplatnost podle § 39 občanského zákoníku.

Ačkoli se rozhodnutí soudu výslovně netýká § 39 odst. 1 zákona o obcích, je závěr soudu obecný a lze jej proto vztáhnout i ke zveřejnění záměru podle zákona o obcích (ostatně soud ve zmíněném rozsudku s tímto ustanovením argumentuje). Názor soudu přitom plně odpovídá stávajícímu vyššímu důrazu na obecnou transparentnost a »poctivost« obecních majetkových dispozic (srov. v této souvislosti »vlajkový« nález Ústavního soudu ze dne 20. 6. 2012, sp. zn. IV. ÚS 1167/11, dostupný na http://nalus.usoud.cz).

Z praktického hlediska je proto vhodné, aby v doložce o povinném zveřejnění a schválení, kterou se podle § 41 odst. 1 zákona o obcích opatřuje listina osvědčující právní úkon (tj. uzavřená písemná smlouva), byl uváděn též údaj o zveřejnění záměru způsobem umožňujícím dálkový přístup. Obce obvykle zřizují na svých webových stránkách zvláštní »rubriku« označenou jako úřední deska či elektronická úřední deska. V takovém případě by záměr měl být prokazatelně zveřejněn na této podstránce. Z § 26 odst. 1 správního řádu však povinnost koncentrovat elektronickou úřední desku v jedné sekci webové stránky není, a proto i vytvoření speciální rubriky např. právě pro publikaci záměrů by zřejmě nebylo v rozporu se zákonem, byť takový postup spíše nelze doporučit zejména, pokud by kromě této sekce existovala ještě zvláštní sekce úřední deska, neboť každý oprávněně předpokládá, že záměry budou publikovány právě na podstránce k tomu určené.

Pro doložení toho, že určitý dokument byl na elektronické úřední desce zveřejněn, nejsou na rozdíl od zveřejnění na fyzické úřední desce stanovena žádná zákonná pravidla, obdobná § 65 odst. 3 zákona číslo 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, v platném znění (povinnost dokument opatřit datem vyvěšení a sejmutí z úřední desky). Tím je dán prostor, aby obec prokázala zveřejnění jakýmkoli možným způsobem, např. i výtiskem z webové stránky obce (srov. právní věta usnesení Městského soudu v Praze ze dne 22. 11. 2007, č. j. 11 Ca 27/2007-75, publ. pod č. 1519 ve Sbírce rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. 4/2008). V této souvislosti lze doporučit, aby z příslušné webové stránky byl pořízen výtisk a ten byl pevně spojen se záměrem, jenž byl zveřejněn na fyzické úřední desce.

JUDr. ADAM FUREK

právník

Komentáře ke článku 1

  • Roman Brož

    Velmi by nás zajímalo, zda je skutečně pravda, že se městská společnost a.s. ovládaná s více než 99% městem nemusí při pronájmu řídit žádným zákonem a lukrativní smlouvu na pronájem hotelu může uzavřít se svými spřátelenými lidmi? Nebo zde musí postupovat podle zákona o obcích, kdy se musí vyvěsit záměr pronájmu na 15 dní? Zastupitelstvo v tom je nejednotné. Bohužel odpůrci takového řešení jsou v opozici. Předseda představenstva a.s. a zároveň starosta v jedné osobě zastupitelům tvrdí, že se nemusí žádným zákonem řídit a smlouvu může uzavřít s kýmkoliv. Nám se to však nezdá a nelíbí se nám to. Společnost, která měla rovněž zájem o uzavření nájemní smlouvy se cítí být diskriminována. Starosta na výzvy a žádosti vůbec nereagoval a zastupitelům tvrdil, že o pronájem neměl nikdo zájem, přitom žádné výzvy k podání nabídek vyvěšeny nebyly a nyní se ozvala firma, která měla zájem o pronájem, dokládá to korespondencí. Byl postup představenstva městské společnosti a.s. správný? Co je možné v tomto podniknout?
    Velice si vážíme stručné a konkrétní odpovědi a moc děkujeme.
    Roman Brož
    Nespokojení občané a část zastupitelů

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *