26.10.2016 | 02:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

EK navrhuje pro EU zásadní reformu daně z příjmů právnických osob

Evropská komise dnes oznámila plány, jimiž se má přepracovat způsob, jakým jsou na jednotném trhu zdaňovány společnosti, a zavést spravedlivější systém daně z příjmů právnických osob, který by podporoval růst.

Evropská komise oznámila 25. 10. plány, jimiž se má přepracovat způsob, jakým jsou na jednotném trhu zdaňovány společnosti, a zavést spravedlivější systém daně z příjmů právnických osob, který by podporoval růst. V rámci širšího balíčku reforem daně z příjmů právnických osob byl přenastaven společný konsolidovaný základ daně z příjmů právnických osob, který na jednotném trhu usnadní a zlevní podnikání a bude působit jako účinný nástroj proti vyhýbání se daňovým povinnostem.

Společný konsolidovaný základ daně z příjmů právnických osob byl poprvé předložen v roce 2011 a zaměřoval se na posílení jednotného trhu pro podniky. U mnoha klíčových prvků předchozího návrhu tohoto společného konsolidovaného základu daně členské státy sice dosáhly značného pokroku, ovšem konečné dohody se jim nepodařilo dosáhnout. O názory jsme požádali členské státy, podniky, občanskou společnost a Evropský parlament a nyní prosazujeme prvky na podporu podnikání z předchozího návrhu, jež by měly přeshraničním společnostem pomoci snižovat náklady i administrativní zátěž a podporovat inovace. Znovu předkládaný společný konsolidovaný základ daně z příjmů právnických osob rovněž vytvoří pro nadnárodní společnosti v Evropě rovné podmínky tím, že ukončí využívané způsoby, jak se vyhýbat daňovým povinnostem.

Cílem dalších dvou návrhů je zlepšit stávající systém pro řešení sporů týkajících se dvojího zdanění v EU a posílit stávající pravidla proti zneužívání. Uvedená opatření společně vytvoří jednoduché daňové prostředí, jež je příznivé pro podnikání.

V zájmu rychlého pokroku byl společný konsolidovaný základ daně z příjmů právnických osob rozvržen do zvládnutelnějšího dvoufázového procesu. Rychle se lze dohodnout na společném základu, aby tak byly určeny klíčové přínosy pro podniky i členské státy. Záhy poté by mělo dojít ke konsolidaci, aby bylo možné zužitkovat veškeré přínosy celého systému.

  1. Společný konsolidovaný základ daně z příjmů právnických osob

Díky společnému konsolidovanému základu daně z příjmů právnických osob budou mít společnosti poprvé pro výpočet svých zdanitelných zisků v rámci EU k dispozici jednotný soubor pravidel. Oproti předchozímu návrhu z roku 2011 bude nový systém zdanění právnických osob:

– povinný pro velké nadnárodní skupiny, které mají pro agresivní daňové plánování největší kapacitu, čímž se zajistí, že společnosti s celosvětovými příjmy nad 750 milionů eur ročně budou odvádět daně tam, kde skutečně dosahují zisků,

– řešit nedostatky související v současnosti s přesouváním zisků pro daňové účely,

– motivovat společnosti k tomu, aby své činnosti financovaly prostřednictvím vlastního kapitálu nebo využívaly možnosti trhů, namísto toho, aby se zadlužily,

– podporovat inovace prostřednictvím daňových pobídek na činnosti v oblasti výzkumu a vývoje (VaV), jež jsou spojeny se skutečnou hospodářskou činností.

Do společného konsolidovaného základu daně z příjmů právnických osob nejsou zahrnuty sazby daně z příjmu právnických osob, neboť spadají do svrchovanosti jednotlivých členských států. Společný konsolidovaný základ daně z příjmů právnických osob však vytvoří transparentnější, účinnější a spravedlivější systém pro výpočet základu daně přeshraničních společností, což podstatně reformuje zdaňování příjmů právnických osob v EU.

Zlepšení jednotného trhu pro podniky

Společnosti nyní budou moci používat jednotný soubor pravidel a při podání jediného daňové přiznání na všechny své činnosti v EU jednat pouze s jednou daňovou správou. Díky společnému konsolidovanému základu daně z příjmů právnických osob by se měla doba každoročně věnovaná činnostem souvisejícím s dodržováním předpisů zkrátit o 8 %, zatímco doba nutná pro zřízení dceřiné společnosti by se zkrátila až o 67 %, což by společnostem, včetně malých a středních podniků, mělo umožnit snáze zahájit činnost v zahraničí.

Předmětem pobídek budou činnosti na podporu růstu, jako jsou investice do výzkumu a vývoje a kapitálového financování, což podpoří širší cíle v podobě oživení růstu, vytváření pracovních míst a investic. Společný konsolidovaný základ daně z příjmů právnických osob by po svém plném zprovoznění mohl zvýšit celkové investice v EU až na 3,4 %.

Zisky v jednom členském státě budou moci společnosti kompenzovat ztrátami v jiném členském státě. Budou odstraněny daňové překážky, jako je dvojí zdanění, a díky společnému konsolidovanému základu daně z příjmů právnických osob se zvýší daňová jistota, neboť se vytvoří stabilní, transparentní celoevropský systém zdaňování příjmů právnických osob.

Pomoc v boji proti vyhýbání se daňovým povinnostem

Díky společnému konsolidovanému základu daně z příjmů právnických osob zmizí nesoulad mezi vnitrostátními systémy, čehož v současnosti využívají původci agresivního daňového plánování. Odstraní se též stanovování převodních cen a preferenční režimy, což jsou v současnosti základní nástroje pro vyhýbání se daňovým povinnostem. Součástí tohoto základu daně jsou i dalekosáhlá opatření proti zneužívání, aby byly ukončeny praktiky společností přesouvat zisky do zemí mimo EU. Vzhledem k tomu, že společný konsolidovaný základ daně z příjmů právnických osob bude pro největší nadnárodní skupiny působící v EU povinný, nebudou se společnosti, jimž agresivní daňové plánování hrozí v největší míře, uchylovat k pokusům o dalekosáhlé obcházení daňových povinností.

Podpora růstu, tvorby pracovních míst a investic

Společný konsolidovaný základ daně z příjmů právnických osob poskytne společnostem stabilní a předvídatelná pravidla, rovné podmínky a snížení nákladů i administrativy. EU se tak stane atraktivnějším trhem pro investice a podnikání. Znovu předložený společný konsolidovaný základ daně z příjmů právnických osob též bude podporovat výzkum a vývoj jako klíčovou hnací sílu růstu. Společnosti bude moci u nákladů na výzkum a vývoj uplatnit superodpočet, z čehož budou mít užitek zejména mladé inovativní společnosti, které se rozhodnou do nového systému rozhodnou zapojit.

V neposlední řadě společný konsolidovaný základ daně z příjmů právnických osob pokročí při řešení zvýhodnění daňového systému ve prospěch dluhů oproti vlastnímu kapitálu tím, že bude poskytovat úlevu na emisi akcií. Jako daňově odpočitatelná bude každoročně stanovena sazba vlastního kapitálu nové společnosti, která se skládá z bezrizikové úrokové míry a rizikové prémie. Za současných tržních podmínek by daná sazba činila 2,7 %. Společnosti tak budou motivovány, aby v souladu s cíli unie kapitálových trhů více využívaly stabilní zdroje financování a byly činné na kapitálových trzích. Společný konsolidovaný základ daně z příjmů právnických osob by rovněž skýtal výhody z hlediska finanční stability, neboť společnosti se silnějším regulatorním kapitálem by byly méně citlivé na náhlé změny.

  1. Řešení sporů týkajících se dvojího zdanění

Komise rovněž navrhla dokonalejší systém pro řešení sporů týkajících se dvojího zdanění v EU. Dvojí zdanění je pro podniky zásadní překážkou vytvářející nejistotu, zbytečné náklady a problémy s peněžními toky. Dvojího zdanění se v současnosti týká zhruba 900 sporů, jejichž částka se odhaduje na 10,5 miliardy eur. Podle návrhu Komise by měl být stávající mechanismus řešení sporů uzpůsoben tak, aby lépe vyhovoval potřebám podniků. Zejména bude zahrnovat širší škálu případů a členské státy budou disponovat jasnými lhůtami pro schválení závazného řešení dvojího zdanění.

  1. Řešení nesouladu se zeměmi mimo EU

Třetí návrh z dnešního balíčku obsahuje nová opatření, jimiž by společnostem skončila možnost využívat k úniku od zdanění mezer mezi daňovými systémy členských států a zemí mimo EU, známých jako hybridní nesoulady. K hybridním nesouladům dojde v okamžiku, kdy mají země pro zdanění určitých příjmů nebo subjektů různá pravidla. Tyto situace společnosti zneužívají k tomu, aby nebyly zdaněny v žádné z těchto zemí. Nesoulady v rámci EU se již zabývá směrnice proti vyhýbání se daňovým povinnostem, která byla schválena v červenci. Dnešní návrh celou problematiku završuje tím, že řeší nesoulady se zeměmi mimo EU, a je podán přímo na žádost členských států.

Součástí balíčku je i zastřešující sdělení, v němž jsou nastíněny politické a hospodářské důvody návrhů, jakož i posouzení dopadů společného konsolidovaného základu daně z příjmů právnických osob a mechanismus řešení sporů.

Tyto legislativní návrhy budou nyní předloženy Evropskému parlamentu ke konzultaci a Radě k přijetí.*

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down