EU usiluje o co nejambicióznější ustanovení v oblasti udržitelného rozvoje, práce a životního prostředí

Evropská komise dnes, 6. listopadu 2015, zveřejnila svůj návrh kapitoly o obchodu a udržitelném rozvoji, obsahující ustanovení týkající se práce a životního prostředí v rámci probíhajících obchodních jednání mezi EU a USA. Navrhovaná kapitola o udržitelném rozvoji v transatlantickém obchodním a investičním partnerství (TTIP) nabízí nejambicióznější ustanovení, která kdy byla v těchto záležitostech obchodnímu partnerovi nabídnuta. Tento přístup sleduje novou obchodní strategii EU, „Obchod pro všechny“, jejímž cílem jsou odpovědnější obchodní politiky na domácí i celosvětové úrovni.

Hlavním účelem této kapitoly je udržet platné vysoké normy v oblasti práce a životního prostředí jak v EU, tak v USA a společně pracovat na řešení naléhavých problémů globálního hospodářství, kam patří mimo jiné dětská práce, ochrana zdraví a bezpečnost při práci či práva pracovníku a ochrana životního prostředí. Jakmile EU dosáhne dohody, bude usilovat o to, aby zajistila, že všechna ustanovení této kapitoly budou dodržována, prováděna a prosazována.
Podle komisařky pro obchod Cecilie Malmströmové obchod není jen prostředkem vytváření nových obchodních příležitostí pro spotřebitele, pracovníky a zaměstnavatele, nýbrž je také nástrojem, díky němuž lze přispět k tomu, aby se svět stal odpovědnějším místem. „Obchod není jen o hospodářských zájmech, nýbrž také o hodnotách. Dětská práce, nedostatečná práva pracovníků nebo nezodpovědné chování podniků jsou globálními problémy, k jejichž řešení chci prostřednictvím obchodní politiky napomoci. Jasně jsem to označila za prioritu v nové strategii „Obchod pro všechny“ a v naší dohodě s USA to chci uvést do praxe. Z tohoto důvodu navrhujeme v obchodních jednáních mezi EU a USA velice ambiciózní přístup k udržitelnému rozvoji, který bude dodržován, prováděn a prosazován, až se k tomu podpisem zavážeme. Díky spolupráci s USA bude naše úsilí o odpovědnější praktiky na celém světě účinnější. Zároveň bychom v EU i USA zajistili zachování stávajících někdy odlišných, nicméně vysokých norem.“

Návrh týkající se udržitelného rozvoje v TTIP představuje integrovaný přístup k obchodu a udržitelnému rozvoji a zabývá se také oblastí práce a životního prostředí a znovu potvrzuje právo vlád vydávat předpisy v oblasti práce a životního prostředí. Návrh se odvolává také na závazky přijaté v rámci Mezinárodní organizace práce (MOP) a mnohostranných dohod v oblasti životního prostředí s cílem zajistit, aby obě strany dodržovaly společný soubor základních pracovních norem a pravidel v oblasti životního prostředí. Text navíc zahrnuje povinnost neoslabovat v zájmu obchodu nebo získání investic právní předpisy v oblasti práce nebo životního prostředí.
Evropská komise zároveň předkládá také první podrobnou zprávu svého druhu o posledním kole jednání o TTIP, které proběhlo v říjnu. Zahrnuje diskuse pořádané v souvislosti se všemi třemi oblastmi dohody: přístup na trh, regulační otázky a pravidla.

Podrobná ustanovení o životním prostředí v kapitole týkající se udržitelného rozvoje:

Právní text EU zahrnuje:

 • zlepšení spolupráce EU a USA v boji proti nezákonné těžbě dřeva, nezákonnému rybolovu či nezákonnému obchodu s ohroženými živočišnými druhy;
 • formulování politik k předcházení a minimalizaci nepříznivých účinků na lidské zdraví a životní prostředí plynoucích z obchodu s chemickými látkami nebo odpadem;
 • podpora obchodu a investic se zbožím a technologiemi citlivými k životnímu prostředí – například v souvislosti s výrobou obnovitelné energie;
 • závazek zachovávat biologickou rozmanitost a ekosystémy prováděním účinných opatření k zajištění udržitelného využívání a řízení přírodních zdrojů, zejména v oblastech, jako je lesnictví, rybolov, volně žijící zvířata a biologické zdroje.

Podrobná ustanovení týkající se práce:

Právní text EU zahrnuje:

 • podporu všech strategických cílů agendy důstojné práce Mezinárodní organizace práce, mimo jiné podporu zaměstnanosti, práv pracovníků, sociální ochrany, sociálního dialogu, nediskriminace a rovnosti pohlaví;
 • potvrzení hlavních pracovních norem Mezinárodní organizace práce, mezi něž patří svoboda sdružování a právo na kolektivní vyjednávání, závazek potírat nucenou nebo povinnou práci a dětskou práci a nediskriminace s ohledem na zaměstnání a povolání; zahrnutí účinného provádění úmluv MOP, jejichž je EU nebo USA stranou, v právu i v praxi a podpora probíhajících snah o ratifikaci základních úmluv MOP;
 • odkaz na struktury zjednodušující domácí i transatlantický sociální dialog a informace a konzultace pro pracovníky, jako jsou podnikové rady;
 • závazek podporovat cíle celosvětově, aby se okamžitě a účinně odstranily nejhorší podoby dětské práce a potlačila nucená či povinná práce ve všech podobách, mimo jiné pomocí vnitrostátních právních předpisů;
 • ochrana vedle klíčových norem MOP také dalších norem, jako je ochrana zdraví a bezpečnost při práci.

Průřezová ustanovení s cílem:

 • zajistit, aby pracovní normy a normy v oblasti životního prostředí nebyly oslabeny;
 • podpořit spravedlivý a etický obchod prostřednictvím nestranných a transparentních dobrovolných iniciativ;
 • uplatňovat osvědčené postupy, pokud jde o transparentnost a účast veřejnosti;
 • sociální odpovědnost podniků a odpovědné chování podniků, a to s uznáním úlohy vlád, podniků a spotřebitelů.

Úloha občanské společnosti

Občanská společnost, mimo jiné odbory a nevládní organizace působící v oblasti životního prostředí, mají na obchodní politiku EU silný vliv. Odborné znalosti nevládních organizací a organizací pracovníků a zaměstnavatelů mají při provádění a monitorování závazků v oblasti udržitelného rozvoje ve stávajících obchodních dohodách EU mimořádnou hodnotu. Evropská komise před tím, než návrh předala USA, často konzultovala všechny zainteresované strany, poslance Evropského parlamentu a členské státy.

Občanská společnost získala v nedávných obchodních dohodách EU formální úlohu: jakmile dohoda vstoupí v platnost, zapojuje se do domácích poradních skupin či do platformy pro dialog s širokým spektrem zainteresovaných stran. EU má v úmyslu pokračovat v úzké spolupráci s občanskou společností a mezinárodními organizacemi, pokud jde o praktické provádění a monitorování TTIP.

Prosazování a další kroky

EU bude usilovat o to, aby zajistila, že všechna ustanovení této kapitoly budou dodržována, prováděna a prosazována. Kapitola poskytuje k vytyčení toho, jak v tomto ohledu postupovat, jasný prostor. Evropská komise zveřejní svůj podrobný návrh týkající se orgánů a postupů později, neboť se chceme nejprve dohodnout na ambiciózním obsahu, a teprve poté projednat navazující mechanismy. Chceme nejprve pracovat na podstatě tohoto ambiciózního návrhu. EU a USA v současné době provádějí své závazky v oblasti udržitelného rozvoje, práce a životního prostředí v obchodních dohodách rozdílnými způsoby, nicméně obě strany připisují velký význam tomu, aby byly tyto závazky závazné a vymahatelné. EU svůj návrh USA předložila při posledním kole jednání v říjnu. Jakmile práce na podstatě návrhu ještě pokročí, připraví Komise návrhy ohledně institucionální struktury, zapojení občanské společnosti a prosazování. Mezitím budou pokračovat také rozhovory se zainteresovanými subjekty a občanskou společností.

Podrobná zpráva z 11. kola jednání o TTIP

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *