Evidujete ve své obci stav veřejného osvětlení?

Veřejné osvětlení (VO) je součástí technické infrastruktury (TI) měst a obcí. Vlastník a provozovatel TI je podle § 161 odst. 1 stavebního zákona povinen vést o ní evidenci, která obsahuje polohové umístění a ochranu, a v odůvodněných případech, s ohledem na charakter technické infrastruktury, i...

Veřejné osvětlení (VO) je součástí technické infrastruktury (TI) měst a obcí. Vlastník a provozovatel TI je podle § 161 odst. 1 stavebního zákona povinen vést o ní evidenci, která obsahuje polohové umístění a ochranu, a v odůvodněných případech, s ohledem na charakter technické infrastruktury, i výškové umístění. Na žádost pořizovatele územně analytických podkladů, územně plánovací dokumentace, obecního úřadu, žadatele o vydání regulačního plánu nebo územního rozhodnutí, stavebníka nebo osoby jím zmocněné sdělí vlastník TI ve lhůtě do 30 dnů údaje o její poloze, podmínkách napojení, ochrany a další údaje nezbytné pro projektovou činnost a provedení stavby. Pokud vlastník nesplní povinnost podle § 161, dopouští se správního deliktu a stavební úřad mu uloží pokutu.

Zákon nespecifikuje rozsah evidence, ale v této souvislosti se běžně hovoří o tzv. pasportu VO, který informuje o celkovém stavu VO, např. stáří svítidel, světelných zdrojů, kabelů, jejich umístění apod. V praxi je pasport obvykle počítačovou databází včetně mapových podkladů se zakreslenými světelnými body.

V § 27 odst. 4 platného stavebního zákona se též uvádí, že vlastník TI poskytuje úřadu územního plánování v grafickém vyhotovení polohopisnou situaci TI dokončené a zkolaudované po dni nabytí účinnosti tohoto zákona v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální v měřítku katastrální mapy, případně v měřítku podrobnějším. U infrastruktury dokončené a zkolaudované přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona poskytne polohopisné údaje v jemu dostupném systému, pokud tento zákon nestanoví jinak.

Stavební zákon výslovně neupravuje, kdo tuto povinnost kontroluje. »Obecně platí, že státní dozor ve věcech stavebního řádu vykonávají ministerstvo, krajské úřady jako orgány územního plánování a stavební úřady,« vysvětluje Marek Ženkl z Odboru komunikace Ministerstva pro místní rozvoj. »Při výkonu této působnosti dozírají na dodržování ustanovení stavebního zákona, právních předpisů vydaných k jeho provedení apod.«

Podle § 154 má vlastník stavby ze zákona povinnost po celou dobu její existence uchovávat dokumentaci jejího skutečného provedení, rozhodnutí, ověřenou projektovou dokumentaci, příp. jiné doklady. MMR radí, aby ti vlastníci, kteří tuto povinnost neplní, přičemž potřebné podklady pro vedení evidence by měli mít k dispozici, zjednali urychleně nápravu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *