01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Evropská komise schválila Dohodu o partnerství

Ministerstvo pro místní rozvoj - Národní orgán pro koordinaci - ukončilo téměř tříleté vyjednávání o Dohodě o partnerství, která je základním stavebním prvkem pro nastavení evropských fondů pro programové období 2014-2020. Dohoda definuje hlavní oblasti rozvoje podporované v příštích deseti letech z fondů EU. Evropská komise schválila 26. srpna Dohodu v podobě, jakou navrhla česká strana.

Dohoda o partnerství reflektuje potřeby dalšího socio-ekonomického rozvoje ČR a její nastavení je výsledkem několikaletého jednání, do kterého byly zapojeny řídící orgány, ostatní resorty a další partneři. České republice se tak otevřela možnost v příštích letech čerpat více než 600 miliard korun, což představuje pátou největší částku v rámci celé Evropské unie.

Schválení Dohody předcházelo oficiální jednání k vypořádání připomínek se zástupci Evropské komise (EK) dne 10. července 2014 v Praze. Na základě těchto jednání a komunikace kompromisních textů Dohody o partnerství byla 11. srpna 2014 finální verze Dohody o partnerství vložena do informačního systému EK - SFC2014, a tím odeslána ke spuštění schvalovací procedury. Důsledné vypořádání připomínek a předjednání Dohody přispěly k jejímu hladkému schválení.

PRVNÍ VÝZVY LZE OČEKÁVAT POČÁTKEM PŘÍŠTÍHO ROKU

»Po téměř třech letech práce máme hotový a vzájemně odsouhlasený strategický dokument. Ten umožní České republice investice do infrastruktury, výzkumu a vývoje i životního prostředí, které pomohou zvýšit konkurenceschopnost našich firem a zlepšit kvalitu života,« konstatoval Ing. Daniel Braun, MA, první náměstek ministryně pro místní rozvoj. »Děkuji všem partnerům v České republice i v Evropské komisi, kteří se jakkoli podíleli na úspěšném vyjednávání,« dodal náměstek.

Současně se schválením Dohody o partnerství pokračuje také vyjednávání jednotlivých programů, které byly do Bruselu k formálnímu projednání předány v polovině července. Z nich budou v novém programovém období plynout prostředky k příjemcům v celkové výši zhruba 600 mld. Kč. »První výzvy pro čerpání finančních prostředků z fondů EU očekáváme na začátku příštího roku,« uzavřel Daniel Braun.

CO JE DOHODA O PARTNERSTVÍ?

Dohoda o partnerství na programové období 2014-2020 je strategický dokument vypracovaný členským státem Evropské unie, který stanoví cíle a priority pro efektivní využívání Evropských strukturálních a investičních fondů (ESI fondů) a vychází z důsledné socio-ekonomické analýzy trendů a potřeb rozvoje České republiky. Dohoda zastřešuje operační programy (OP), kterých v novém programovém období bude k dispozici deset a jejichž prostřednictvím bude rozděleno 23,94 mld. Kč přidělených ČR. Tyto intervence mají na celoevropské úrovni přispět k naplňování cílů strategie Evropa 2020.

S DOHODOU DO REGIONŮ

V souvislosti se zahájením nového programového období připravuje Ministerstvo pro místní rozvoj - Národní orgán pro koordinaci - na podzim letošního roku sérii regionálních setkání pod názvem Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi.

Cílem těchto regionálních setkání bude představení nového programového období 2014-2020, možností získání evropských dotací a seznámení s hlavními změnami oproti současnému programovému období. Dalším samostatným okruhem bude také problematika veřejných zakázek, která s evropskými fondy úzce souvisí. Do setkání budou zapojeni experti na kohezní politiku z veřejné i soukromé sféry.

Regionální setkání budou určena pro zástupce krajů, měst a obcí, zástupce hospodářských, sociálních a dalších klíčových partnerů. V nejbližší době budeme informovat o konkrétních datech a místech setkání.

Přehled programů v programovém období 2014 -2020

Název programu Finanční alokace
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 4,30 mld. €
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2,80 mld. €
OP Životní prostředí 2,60 mld. €
OP Doprava 4,70 mld. €
Integrovaný regionální OP 4,60 mld. €
OP Technická pomoc 0,20 mld. €
OP Zaměstnanost 2,10 mld. €
OP Praha - pól růstu ČR 0,20 mld. €
Program rozvoje venkova 2,20 mld. €
OP Rybářství 0,03 mld. €

ZDROJ: MMR ČR

Hlavní priority financování v programovém období 2014-2020

1. Účinné a efektivní služby zaměstnanosti, které přispějí ke zvýšení zaměstnanosti zejména ohrožených skupin.

2. Kvalitní vzdělávací systém (celoživotní učení) produkující kvalifikovanou a adaptabilní pracovní sílu.

3. Výzkumný a inovační systém založený na kvalitním výzkumu propojeném s aplikační sférou a směřujícím ke komerčně využitelným výsledkům.

4. Podniky využívající výsledků VaV, konkurenceschopné na globálním trhu a přispívající k nízkouhlíkovému hospodářství.

5. Udržitelná infrastruktura umožňující konkurenceschopnost ekonomiky a odpovídající obslužnost území.

6. Transparentní a efektivní veřejná správa s nízkou mírou administrativní a regulační zátěže.

7. Sociální systém začleňující sociálně vyloučené skupiny a působící preventivně proti chudobě.

8. Ochrana životního prostředí a krajiny, přizpůsobení se změně klimatu a řešení rizik.

ZDROJ: MMR ČR

FOTO: (C)EUROPEAN UNION, 2014

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down