Evropský výbor regionů vyzývá k posílení přeshraničních veřejných služeb

Otázkou, jak občanům v příhraničních regionech EU zajistit lepší přístup k veřejným službám, se zabývá stanovisko, které vypracoval zpravodaj, místostarosta české obce Rádlo na Jablonecku Pavel Branda a o němž členové Evropského výboru regionů jednali na svém únorovém plenárním zasedání. Zpravodaj ve stanovisku zdůraznil, jaký přínos přeshraniční poskytování veřejných služeb má. Upozornil rovněž na to, že je nezbytné posílit právní rámec, vytvořit stálé orgány – například kontaktní místa pro přeshraniční spolupráci – a vyčlenit v této souvislosti finanční prostředky v rámci iniciativy REACT-EU.

Téměř třetina občanů EU žije nebo pracuje v příhraničních regionech, v nichž je přístup k veřejným službám (mj. v oblasti dopravy, vzdělávání a zdravotní péče) často omezený ve srovnání s regiony, které leží v centrálních částech dané země nebo v okolí hlavního města. Je tomu tak zejména v případě řídce osídlených oblastí se stále vyšším věkovým průměrem obyvatelstva.

Přeshraniční poskytování veřejných služeb by nejenom zkvalitnilo život na obou stranách hranice, ale zvýšila by se jím také nákladová efektivita těchto služeb. Aby bylo možné účinně přeshraniční veřejné služby zřizovat a spravovat, je podle stanoviska nezbytné posílit právní rámec v EU. Výbor regionů ve svém stanovisku rovněž vyzývá členské státy, aby opětovně posoudily dopad svých právních rámců na příhraniční regiony. Se současnými rámci je totiž často spojena obrovská administrativní zátěž a náklady, takže mnohé místní a regionální orgány nakonec od svého záměru upustí.

„Zajištění přístupu k přeshraničním veřejným službám by pomohlo omezit negativní důsledky existence hranic a mohlo by občanům v příhraničních regionech přinést kvalitnější život. Domníváme se, že je třeba podniknout konkrétnější kroky, aby se zlepšily podmínky pro účinné poskytování přeshraničních veřejných služeb v Evropě, například co se týče právního rámce, struktur a financování,“ prohlásil Pavel Branda (CZ/EKR), místostarosta obce Rádlo a zpravodaj stanoviska Přeshraniční veřejné služby v Evropě.

Poslankyně Evropského parlamentu Anne Sander (FR/ELS) na toto téma uvedla: „Jsem jednoznačně pro to, aby se v Evropě poskytovaly přeshraniční veřejné služby. Krize vyvolaná onemocněním covid-19 ukázala, že je nutné posílit stávající služby tohoto typu a zavést další v příhraničních regionech, ve kterých jsou nejvíce potřebné. Představují totiž stěžejní formu spolupráce mezi členskými státy a podstatnou měrou zkvalitňují život evropských občanů. V příhraničních regionech žije a pracuje bezmála jedna třetina Evropanů, kteří se den co den potýkají s problémy z hlediska přístupu ke zdravotní péči, překračování hranic, dopravy, vzdělávání a výkonu své profese a také cestování. Jedná se o hospodářskou, sociální a politickou výzvu, ale také o výzvu lidskou.“

Zpravodaj Pavel Branda doporučil členským státům, aby na programy přeshraniční spolupráce vyčlenily část prostředků, které jim byly přiděleny v rámci iniciativy REACT-EU, což by umožnilo účinným způsobem opětovně zahájit a posílit přeshraniční spolupráci, až pomine pandemie covid-19. Dále je vybídl, aby popřípadě zřídily stabilní a stálá mezirezortní vnitrostátní kontaktní místa pro přeshraniční spolupráci, která by mohla pomoci při systematickém odstraňování překážek v této oblasti. Poukázal rovněž na to, že určitou minimální míru přeshraniční spolupráce je nutné zachovat za všech okolností, tj. i v krizových situacích.

V souvislosti se zajištěním rozsáhlejšího přístupu k veřejným službám v příhraničních regionech se Evropský výbor regionů znovu důrazně vyslovil pro přijetí příslušných legislativních návrhů, například návrhu týkajícího se evropského přeshraničního mechanismu, který je v současnosti zablokován v Radě Evropské unie. Zpravodaj mimoto vyzdvihl přínosnost a potenciál evropských seskupení pro územní spolupráci (ESÚS), která by mohla být zvlášť užitečná v případech, kdy jsou veřejné orgány hlavním poskytovatelem těchto služeb a kdy je nutné sdílet finanční a lidské zdroje.

Evropský výbor regionů se rovněž připojil k Evropské přeshraniční alianci občanů, k jejímuž vzniku daly v červnu 2020 v reakci na krizi covid-19 podnět Sdružení evropských příhraničních regionů (AEBR), Mission Operationelle Transfrontalière (MOT) a Středoevropské služby pro přeshraniční iniciativy (CESCI). K této alianci se mohou přidat všichni zainteresovaní občané, ať už žijí v příhraničních regionech, či na jiných místech. Za tímto účelem je třeba podepsat prohlášení, které je k dispozici na internetových stránkách Evropského výboru regionů.

SOUVISEJÍCÍ INFORMACE

* Evropský přeshraniční mechanismus byl navržen Evropskou komisí v roce 2018 a má sloužit k odstranění právních a správních překážek, jež brání přeshraniční spolupráci. Za určitých okolností by tento nástroj umožnil, aby byly v příhraničních regionech uplatňovány právní předpisy sousedního státu. Tento návrh je v současnosti zablokován v Radě Evropské unie.

* Iniciativa REACT-EU tvoří součást plánu EU na podporu oživení a je zaměřena na překonání hospodářských důsledků pandemie COVID-19. Tato iniciativa, která vstoupila v platnost 1. ledna 2021, je jedním z nejrozsáhlejších programů v rámci nového nástroje Next Generation EU a byla na ni vyčleněna částka ve výši 47,5 miliardy EUR.

* Evropské seskupení pro územní spolupráci (ESÚS) je právním nástrojem určeným k usnadnění a podpoře přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráce. Evropský výbor regionů provozuje platformu ESÚS, která sdružuje politické a odborné zástupce všech stávajících a připravovaných ESÚS, členy expertní skupiny, představitele asociací a další odborníky a zainteresované subjekty.

/zr/*

 

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down