Evropský výbor regionů zdůraznil roli milionu místních a regionálních politiků v členských zemích EU

Krátce před očekávaným přijetím Strategické agendy EU na příštích pět let vedoucími představiteli EU vyjádřil v závěru minulého týdne Evropský výbor regionů (VR) svůj názor na budoucnost Evropy. V dokumentu zveřejněném pod názvem Spolupracovat na přiblížení EU občanům vyzval členské státy, aby radikálně změnily způsob fungování EU. Výbor konstatoval, že má-li být posílena demokracie a obnovena důvěra občanů, musí být veškerá rozhodnutí a politiky EU zakotveny na místní úrovni.

Karl-Heinz Lambertz, předseda Evropského výboru regionů, mj. v této souvislosti prohlásil: „Evropské volby ukázaly, že velká většina občanů je stále přesvědčena o tom, že jejich budoucnost je v rukou jednotné Evropské unie, a proto nastal čas ke změně kurzu a k naplnění očekávání občanů. Nicméně v době sílící vlny populismu a euroskepticismu již nelze pokračovat obvyklým způsobem. EU musí v zájmu změny svého fungování zlepšit i svou viditelnost, účinnost a způsob, jímž reaguje na potřeby občanů. Znamená to posílit a zapojit jeden milion volených místních a regionálních politiků ze všech členských států Evropské unie. Města a regiony jsou nedílnou součástí demokratických základů EU, na nichž musíme Evropu znovu vybudovat.“

Markku Markkula, první místopředseda VR, dodal: „Města a regiony prokázaly, že mohou společně budovat udržitelnou Evropu, která dokáže řešit společenské výzvy a inovace, díky zakotvení unijních politik a řešení na místní a regionální úrovni. Cíle stanovené Evropskou radou a Evropským parlamentem nebude možné splnit bez výrazného příspěvku místních a regionálních orgánů, které budou přímo spolupracovat se společenstvími a využívat osvědčené postupy.

Ke Strategické agendě Evropské unie na příštích opět let viz: https://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/european-council/2019/06/20-21/).

TŘI ZÁSADY, JAK PŘIBLÍŽIT EU OBČANŮM

Výbor regionů považuje za prvořadé držet se následujících zásad:

* Změna způsobu přijímání rozhodnutí EU – je nutná „aktivní subsidiarita“, jak ji stanoví pracovní skupina pro subsidiaritu a proporcionalitu, tedy nový způsob práce EU. Regionální a místní orgány musí být zapojeny do všech fází legislativního cyklu EU.

* Zapojení všech úrovní správy: Koordinovaná opatření víceúrovňové správy na evropské, vnitrostátní, regionální a místní úrovni mají pro EU zásadní význam při plnění jejích cílů. Prosazování řádné správy vyžaduje větší decentralizaci a lepší dělbu pravomocí.

* Stálý dialog s občany: VR již nějakou dobu vyzývá k vytvoření stálého systému dialogů/konzultací s občany, který by přesahoval rámec období před volbami do Evropského parlamentu. Tento nový mechanismus by doplňoval rozhodovací strukturu EU a umožňoval by občanům, aby ovlivňovali utváření agendy a tvorbu politik EU.

ZAKOTVENÍ POLITIK EU NA MÍSTNÍ ÚROVNI

Výbor regionů v této souvislosti požaduje:

* Učinit z cílů udržitelného rozvoje zastřešující rozvojovou strategii EU pro všechny úrovně správy.

* Budovat soudržnost v rámci EU, což zahrnuje silnou politiku soudržnosti EU pro období po roce 2020, která bude disponovat odpovídajícími finančními prostředky, posíleným sociálním rozměrem EU, lepším propojením mezi městskými a venkovskými oblastmi v zájmu řešení územních rozdílů a vhodnými opatřeními k řešení demografických změn.

 * Bojovat za udržitelné životní prostředí: VR podporuje ambiciózní plán na vytvoření klimaticky neutrální Evropy, jenž zajistí odpovídající zapojení všech úrovní správy prostřednictvím vnitrostátních víceúrovňových dialogů o klimatu a energetice. Výbor rovněž požaduje společnou zemědělskou politiku, která bude spravedlivá a udržitelná, bude založena na solidaritě a ochrání klíčovou úlohu regionů EU.

* Podporovat výzkum, inovace a digitální transformaci, včetně politiky věnované výzkumu a vývoji s pevnou vazbou na regiony, jakož i místně orientovanou průmyslovou a obchodní politiku EU.

 * Uvést hodnoty EU do praxe na místní a regionální úrovni: Vzhledem k odpovědnosti měst a regionů v oblasti přijímání a integrace migrantů požaduje VR odpovídající finanční prostředky EU a podporu pro svou iniciativu Města a regiony za integraci, která byla zahájena na počátku tohoto roku. VR chce rovněž posílit kapacitu veřejných orgánů na místní a regionální úrovni za hranicemi EU.

ROZPOČET EU, KTERÝ ODPOVÍDÁ AMBICÍM UNIE

Aby bylo zajištěno, že města a regiony budou mít potřebný manévrovací prostor pro posílení růstového potenciálu EU, VR požaduje, aby příští dlouhodobý rozpočet EU činil nejméně 1,3 % hrubého národního důchodu EU-27 a aby byl přijat co nejdříve, aby tak bylo umožněno včasné plánování a příprava programů financování.

Výbor regionů dále varuje, že je třeba se vyhnout jakýmkoli pokusům o opětovnou centralizaci rozpočtu EU, a to zejména o takovou, která by ohrozila sdílené řízení programů EU.

CO JE EVROPSKÝ VÝBOR REGIONŮ?

Evropský výbor regionů je poradní instituce složená ze zástupců zvolených na místní a regionální úrovni pocházejících ze všech 28 členských států. Ti se jeho prostřednictvím mohou vyjadřovat k právním předpisům EU, které mají přímý dopad na regiony a města.

Evropský výbor regionů poskytuje regionům a městům možnost vyjádřit se k návrhům právních předpisů EU a zajistit, aby byly respektovány postoje a potřeby místních a regionálních orgánů.

Evropská komise, Rada EU a Evropský parlament musejí Evropský výbor regionů konzultovat, pokud předkládají návrh právního předpisu v oblasti, která se týká místních a regionálních samospráv. Jde zejména o zdravotnictví, školství, zaměstnanost, sociální politiku, hospodářskou a sociální soudržnost, dopravu, energetiku, změnu klimatu.

Pokud tak neučiní, může se Evropský výbor regionů obrátit na Soudní dvůr.

Jakmile výbor obdrží návrh právního předpisu, připraví a přijme stanovisko, které zašle příslušným orgánům EU.

Evropský výbor regionů také vydává stanoviska z vlastní iniciativy.

/zr/

Na snímku: Logo zastoupení Evropské komise v ČR

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down