01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Finance na odstraňování škod

Povodňové škody jsou zhruba 70 miliard korun. Největší škody vznikly podle dosavadních informací v hlavním městě Praze. O možnostech financování likvidace následků záplav jsme hovořili s ministrem financí Bohuslavem Sobotkou. Kolik peněz dostaly obce a kraje na úhradu povodňových škod a na co...

Povodňové škody jsou zhruba 70 miliard korun. Největší škody vznikly podle dosavadních informací v hlavním městě Praze. O možnostech financování likvidace následků záplav jsme hovořili s ministrem financí Bohuslavem Sobotkou.

Kolik peněz dostaly obce a kraje na úhradu povodňových škod a na co konkrétně jsou určeny?

Po vyhodnocení situace vláda již v druhé polovině srpna vyčlenila částku 1,15 mld. Kč, která byla okamžitě rozeslána na postižené kraje a státní instituce. Tyto peníze byly určeny na bezprostřední záchranné práce. V této sumě bylo zahrnuto také 97 mil. Kč pro obce do 7000 obyvatel. Celkem se jednalo o 124 obcí. Z dalších 3 miliard, které vláda schválila (následně i Parlament ČR), Ministerstvo financí odeslalo přibližně 1 miliardu na Ministerstvo pro místní rozvoj. Jedná se o Program podpory financování výstavby náhradních bytů a zajištění náhradního ubytování obyvatel postižených povodněmi. Pět set miliónů korun má k dispozici Ministerstvo průmyslu a obchodu na program Rekonstrukce, který podporuje podnikání v postižených oblastech a je realizován prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky. Kraje dostanou dalších 600 miliónů, které opět schválila vláda. Naší prioritou je v současné době pomoci obcím s úhradou faktur za likvidační a sanační práce, neméně důležitým úkolem je vyřešit ubytování občanů postižených povodněmi.

Bude pomoc státu pružná? Některé obce déle než měsíc po povodni nedostaly ani korunu.

Nevím, které obce máte konkrétně na mysli. Zmíněných 97 miliónů korun bylo převedeno na obce bezprostředně po záplavách. Peníze byly uvolňovány z centra, tento postup zvolila vláda pro jeho pružnost. Pokud bychom rozesílali peníze krajům a ty následně postiženým obcím, zcela jistě by došlo k ještě větším časovým prodlevám.

Z jakých zdrojů tyto finanční prostředky půjdou? Počítáte i se zahraniční pomocí a v jaké výši?

Tyto prostředky byly vyčleněny z vládní rezervy - z rozpočtové kapitoly Všeobecná pokladní správa. V současné době se pomoc Evropské unie využívá několika způsoby. V rámci programu Phare byla vyhlášena výzva k podání návrhů projektů vybranými regiony (Jihočeský, Ústecký, Středočeský a Plzeňský kraj). Program v celkové výši 10,5 mil. eur sjednalo Ministerstvo financí - Národní koordinátor pomoci Evropských společenství a realizuje jej Centrum pro regionální rozvoj. Při maximálním urychlení procedur mohou být smlouvy s příjemci pomoci a kontrakty s dodavateli podepisovány již v listopadu.

S podobným harmonogramem se bude realizovat i projekt na podporu iniciativ neziskového sektoru na nápravu škod po povodních ve výši 1 miliónu eur prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti. Evropská komise také schválila využití revolvingového fondu na podporu úvěrů pro malé podnikatele českou stranou. Jedná se o přibližně 5 miliónů eur v gesci Ministerstva průmyslu v rámci programu Obnova 2002. Ministerstvo financí v dlouhodobější perspektivě předpokládá využití části prostředků programu přeshraniční spolupráce a programu Phare 2003 pro některé projekty, které souvisejí s prevencí a nápravou povodňových škod.

Aktuálně se podařilo přesměrovat na povodně 9 miliónů eur z programu Phare 2001, které byly původně určeny na podporu rozvoje podnikatelské infrastruktury v regionech Moravskoslezsko, Střední Morava a Severozápadní Čechy. Tyto peníze budou České republice vráceny prostřednictvím programu Phare 2003. Dokumentace k původnímu projektu pro zmíněné regiony je již připravena, Ministerstvo financí proto jedná prostřednictvím Národního koordinátora pomoci s Delegací Evropské komise o urychlení schválení této dokumentace a podpisu příslušného Finančního memoranda. Chceme, aby se mohl realizovat výběr konkrétních projektů a následná tendrová řízení s dodavateli s co nejmenším časovým zpožděním.

Ministerstvo financí se bude snažit jakékoli další úspory prostředků Phare v jiných projektech směrovat na zvýšení rozpočtů projektů pro regiony. Připraví také návrhy pro čerpání z Fondu solidarity pro odstraňování následků katastrof, který by Evropská komise mohla schválit v druhé polovině října 2002 v očekávané výši 1 miliardy eur. Tento fond by měl být dle současných předpokladů otevřen pro členské i pro kandidátské státy EU.

V programu ISPA je situace v současnosti uspokojivá. Ministerstva životního prostředí i dopravy a spojů prostřednictvím Národního koordinátora ISPA - Ministerstva pro místní rozvoj - poskytly Evropské komisi užší seznamy projektů infrastruktury celostátního významu s detailním popisem. Tyto návrhy již jsou dobrým předpokladem pro zdárné ukončení jednání o financování jednotlivých projektů. O finančním návrhu s Evropskou komisí se už jedná, jeho podpis se očekává v polovině října. Další jednání v gesci Ministerstva zemědělství probíhají o využití programu SAPARD pro nápravu povodňových škod.

Některé obce se pozastavují nad tím, že výše částky, kterou od státu obdrží, závisí na počtu obyvatel, nikoliv na výši škody, kterou jim povodeň způsobila. Proč vláda zvolila tento klíč?

Vycházeli jsme z toho, že pokud má být pomoc účinná, musí být co nejrychlejší. Státní podpora nejpostiženějším obcím byla realizována na základě usnesení vlády č. 808 (ze dne 21. srpna 2002), o úhradě prvotních nákladů na nezbytná opatření proti povodním.

Kritéria pro rozdělení finančních prostředků obcím stanovila vláda na svém zasedání 28.srpna 2002. Do dotačního systému byly zařazeny obce podle podkladů, které předali Ministerstvu financí hejtmani krajů a dále obce podle tzv. vládního seznamu se stupněm zatopení úplné. Jednotným kritériem pro stanovení výše dotace obcím byl rozpočtový ukazatel "podíl dotace na jednoho obyvatele obce".

Obce byly zařazeny do čtyř velikostních kategorií. Obce do 1000 obyvatel dostaly 900 Kč, od 1001 do 2000 obyvatel 500 Kč, od 2001 do 7000 obyvatel 400 Kč na jednoho obyvatele. Požadavky obcí s počtem obyvatel nad 7000 nebyly zohledněny.

Údaje o počtu obyvatel v jednotlivých obcích byly převzaty z oficiálních materiálů České-ho statistického úřadu k 1. 1. 2002. Podle těchto údajů se stanovuje koeficient pro výpočet výše daňových příjmů obcí podle záko-na č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů. Do dotačního systému byly výjimečně zařazeny i některé obce z důvodu vysoké míry jejich zatopení, i když mírně překračují hranici 7000 obyvatel.

Výše uvedená pomoc je jedním z dotačních titulů, které realizovalo Ministerstvo financí ve vztahu ke krajům, obcím a okresním úřadům. Zdůrazňuji, že tyto mimořádné finanční prostředky již byly uvolněny na záchranné a likvidační práce a na výplatu mimořádných sociálních dávek občanům.

KAREL ŽÍTEK

  obr

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down