Havířov rok od roku snižuje náklady za skládkování odpadu

V podtextu úsilí havířovského magistrátu o zvyšování podílu separovaného odpadu v celkovém objemu sváženého komunálního odpadu je snaha šetřit náklady za skládkování, ale také šetřit životní prostředí.

Loni bylo z Havířova odvezeno a uloženo na skládku 23 737 tun komunálního odpadu. Navzdory meziročnímu poklesu obyvatelstva o zhruba 500 lidí to bylo o 1263 tun více než v roce 2010. Náměstek primátora Ing. Petr Smrček upřesňuje: »V roce 2011 bylo na kompostárně uloženo 1166 tun biologicky rozložitelných odpadů. Do separačních nádob lidé vytřídili 1301 tun odpadů. Celkové náklady města na svoz a likvidaci komunálního odpadu činily zhruba 61 mil. Kč, přičemž 36 milionů vybereme na poplatcích. Na systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů město doplácí přibližně 25 mil. Kč.«


V Havířově si předsevzali, aby na skládkách končilo stále méně odpadu. Objem separovaného odpadu ve městě rok od roku stoupá. »Za poslední tři roky registrujeme hlavně nárůst tříděných plastů – z 265 tun v roce 2009 na loňských 277 tun, a skla – ze 490 tun v roce 2009 na 551 tun v roce 2011,« vypočítává Petr Smrček. Naopak klesá podíl tříděného papíru, neboť sběrny zvýšily jeho výkupní ceny. Do povědomí lidí se však dostává i třídění tetrapakových obalů. Díky tomu vzrostl tříděný sběr těchto obalů ze 4 tun v roce 2009 na loňských 9 tun.

»Podíl tříděného odpadu se snažíme zvyšovat nasazením stále většího počtu kontejnerů na separaci, zejména plastů, skla a papíru. Ve městě už jich je 500. Od září je v ulicích i 25 bílých kontejnerů pro sběr nepotřebného textilu. Ve spolupráci se společností EKO-KOM jsme koncem minulého roku rozdali speciální tašky určené k třídění papíru, plastů a skla přímo v 700 domácnostech. Letos v srpnu je obdržely další tři tisíce domácností. Po městě jsou rozšířeny i kontejnery pro sběr elektrošrotu. Dětem z mateřských a základních škol při dnech otevřených dveří v našich technických službách ukazujeme, jak funguje sběrný dvůr i dotřiďovací linka,« shrnuje Petr Smrček.

STUDIE NAZNAČÍ DALŠÍ MOŽNOSTI

Havířov si také nechal zpracovat studii optimalizace odpadového hospodářství. Náměstek primátora si od ní v první fázi slibuje srovnání nákladů na likvidaci komunálního odpadu a separovaného odpadu s obdobnými městy. Studie má posoudit i efektivitu stávajícího systému ve vztahu k podpoře třídění komunálního odpadu, dostupnosti i dostatečné kapacitě stávajících kontejnerových stanovišť. Studii zpracovává společnost EKO-KOM a měla by být hotova na přelomu roku 2012/2013. Zpracovatel bude ve studii definovat problémové oblasti v systému nakládání s komunálním odpadem ve městě s ohledem na technické a organizační řešení a ekonomickou náročnost systému a navrhne opatření, která povedou k zefektivnění jednotlivých prvků v celém systému. »Studie se stane podkladem pro další kroky v oblasti třídění odpadu našimi občany, a tím i ke snižování nákladů města na skládkování,« uzavírá Petr Smrček.

 

Havířov si už také u společnosti EKO-KOM nechal zpracovat studii optimalizace svého odpadového hospodářství.

V Havířově se cílevědomě snaží o to, aby kontejnerová stanoviště už od pohledu nepůsobila odpudivě a byla vhodně esteticky včleněna do veřejného prostoru.
ILUSTRAČNÍ FOTO: PETR GOMOLA

Petr Smrček: Všechny naše kroky vedou k postupnému zvyšování podílu separace odpadu.
FOTO: PETR GOMOLA

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *