Autor
Kategorie:
Téma měsíce

I prodejní stánky jsou stavbami a jejich umisťování se řídí jistými pravidly

Při veřejných akcích typu slavnosti či trhy je nutné dodržovat pravidla bezpečnosti, především v souvislosti s prevencí vzniku požáru. Co říká legislativa a zkušenosti hasičů?

Jak je tomu s odpovědností za zajištění bezpečnosti a nač si dát především pozor při pořádání veřejných akcí, jsme se zeptali na Hasičském záchranném sboru (HZS) Středočeského kraje.

ODPOVĚDNOST NESE POŘADATEL

»Za plnění podmínek požární bezpečnosti při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob, odpovídá právnická osoba, podnikající fyzická osoba, fyzická osoba nebo skupina osob včetně sdružení občanů, obec nebo úřad, který pořádá akci, takzvaný organizátor akce,« upřesňuje plk. Ing. Ladislava Svatošová, vedoucí oddělení kontrolní činnosti a zjišťování příčin vzniku požárů na HSZ Středočeského kraje.

Dále dodává, že organizátor akce musí vždy postupovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Jedná se především o zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášku č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).

Např. Rada Středočeského kraje podle § 7 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, a k provedení § 27 odst. 2 písm. b) bodu 5 zákona o požární ochraně (PO) vydala nařízení č. 6/2010 ze 4. ledna 2010, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení PO při akcích, jichž se zúčastňuje větší počet osob a to ve vnitřním shromažďovacím prostoru, i ve venkovním. Podmínky zabezpečení PO ve vnitřním prostoru a ve venkovním se tedy liší. Důležité je brát na zřetel taky počet osob, které se dané akce zúčastní.

Dalším důležitým dokumentem podle Ladislavy Svatošové je obecně závazná vyhláška obce, jež řeší tuto problematiku, a kterou zastupitelstva často opomíjí. Povinnost zpracovat tuto vyhlášku uvádí § 29 zákona o PO.

UMÍSTĚNÍ STÁNKŮ NENÍ NAHODILÉ

Při umisťování stánků na akcích, je třeba si uvědomit, že i ty jsou stavbami, a proto zde platí určitá pravidla. Stánky je nutné rozmístit tak, aby se ke každému mohla dostat požární technika. V praxi musí být dodržena minimální šířka komunikace 3,5 m a výška případných průjezdů 4,1 m, jinak nelze provést rychlý a účinný zásah.

Plochy k umístění prodejních stánků je potřeba volit s ohledem na zdroje vody určené k hašení požárů (v souladu s ČSN 73 0873, tj. hydranty – vzdálenost max. 200 m, požární nádrže, rybníky aj. vzdálenost max. 600 m). Podle informací z osloveného HZS se často zapomíná na to, že stánky musí být vybaveny alespoň jedním přenosným přístrojem vodním nebo pěnovým s hasicí schopností alespoň 13A nebo přenosným přístrojem práškovým s hasicí schopností nejméně 21A.

Jak Ladislava Svatošová dále upozorňuje, při používání tepelných spotřebičů, které musí být schválené pro použití v ČR (žádná domácí výroba), je nutno postupovat v souladu s průvodní dokumentací od výrobce (návod výrobce na provoz, kontroly, údržbu, obsluhu apod.). U spotřebičů, kde průvodní manuál chybí, se postupuje podle dokumentace technicky a funkčně srovnatelných druhů a typů. Spotřebiče je rovněž nutné udržovat v bezpečné vzdálenosti od povrchů stavební konstrukce, podlahové krytiny a zařizovacích předmětů z hořlavých hmot.

Technickou dokumentaci je nutno uchovávat po celou dobu životnosti spotřebiče a mít ji kdykoliv k dispozici. Nebudou-li v technické dokumentaci uvedeny příslušná protipožární opatření, je nutno respektovat normativní požadavky (ČSN 06 1008 Požární bezpečnost tepelných zařízení).

INFORMOVANOST A SANKCE

Nelze pominout ani to, že organizátoři akcí mají povinnost odpovídajícím způsobem a v potřebném rozsahu seznámit účastníky akce i účinkující se stanovenými opatřeními k zabezpečení PO, zejména s únikovými cestami, označením únikových východů, příp. vyznačením zákazů kouření či kuřáckých koutků, umístěním hasicích přístrojů apod. Účastníci akce jsou povinni stanovené pokyny respektovat.

Na závěr ještě něco k sankcím. Poruší-li organizátor akce jako právnická osoba nebo fyzická osoba, která je podnikatelem, podmínky stanovené nařízením k zajištění PO, může mu být uložena pokuta podle zákona o krajích. Poruší-li tyto podmín- ky bezpečnosti organizátor jako fyzická osoba, může mu být uložena pokuta podle zákona o přestupcích (z. č. 200/1990). Za porušení povinností vyplývajících z předpi- sů o PO může HSZ uložit při výkonu státního požárního dozoru právnické osobě, podnikající fyzické osobě a fyzické osobě sankci podle zákona o PO.

Místo činu: Libušín (okr. Kladno), 21. 4. 2012. Během historického festivalu Bitva Libušín došlo k požáru dřevěného zaplachtovaného stánku, jehož příčinou byla technická závada na PB vařiči.

ILUSTRAČNÍ FOTO: HZS STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *