Informace o zasedání zastupitelstva, nové hlasování

Má obecní úřad povinnost zasílat krajskému úřadu nebo jinému státnímu orgánu informaci o konání zasedání zastupitelstva obce? Tyto informace (o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání) zveřejňujeme na úřední desce a elektronické úřední desce podle zákona o obcích. A ještě jeden...

Má obecní úřad povinnost zasílat krajskému úřadu nebo jinému státnímu orgánu informaci o konání zasedání zastupitelstva obce? Tyto informace (o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání) zveřejňujeme na úřední desce a elektronické úřední desce podle zákona o obcích.

A ještě jeden dotaz k hlasování zastu-pitelstva: Při projednávání důležitého bo-du (např. zda prodat obecní majetek) se hlasuje u 9členného zastupitelstva např. s výsledkem: 4 pro, 4 proti, 1 se zdržel. Je možné, aby ten člen zastupitelstva, který se zdržel, v průběhu jednání změnil svůj postoj, chtěl vyjádřit podporu předloženému návrhu a požádal zastupitelstvo, i když již byl tento bod projednán, o nové hlasování?

Zákon o obcích obecnou povinnost zasílat krajskému úřadu (ani jinému orgánu veřejné správy) informaci o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva obce nestanoví. Pokud by krajský úřad nebo některý orgán státní správy takovou informaci pro výkon své působnosti potřeboval, vyžádal by si ji. V takovém případě je obec podle § 13 odst. 2 zákona o obcích povinna tyto údaje poskytnout.

Z hlediska dodržení zákonné povinnosti obce informovat o konání zasedání zastupitelstva obce je uváděný postup obce (tedy zveřejnění na úřední desce včetně elektronické úřední desky) zcela dostačující a odpovídající zákonu o obcích. Podle § 93 odst. 1 zákona o obcích je obecní úřad povinen informovat o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva vyvěšením této informace na úřední desce (přičemž ust. § 26 správního řádu je dána povinnost obsah úřední desky zveřejňovat i způsobem umožňujícím dálkový přístup) alespoň 7 dní před zasedáním zastupitelstva, příp. dále způsobem v místě obvyklým (místní rozhlas, kabelová televize, obecní zpravodaj apod.). Pro úplnost je třeba rovněž připomenout, že v době krizového stavu postačuje k projednání záležitostí týkajících se vyhlášeného krizového stavu zveřejnění výše uvedené informace po dobu 2 dnů před zasedáním zastupitelstva.

Připomínám, že podle § 65 zákona o archivnictví a spisové službě je třeba dokument s informací o konání zasedání včetně doložky potvrzující zveřejnění na úřední desce (obsahující datum vyvěšení a sejmutí) uchovávat jako doklad o splnění uvedené zákonné zveřejňovací povinnosti.

K druhému dotazu týkajícímu se možnosti opakovaného hlasování zastupitelstva obce v téže věci sděluji, že zákon nebrání tomu, aby zastupitelstvo obce o již projednaném a ukončeném bodu programu jednalo (hlasovalo) znovu.

Podle § 94 odst. 1 zákona o obcích mají právo předkládat návrhy k zařazení na pořad jednání zasedání zastupitelstva obce jeho členové, rada obce a výbory; podle odst. 2 tohoto ustanovení o zařazení návrhů přednesených v průběhu zasedání zastupitelstva obce na program jeho jednání rozhodne zastupitelstvo obce.

Pokud tedy některý z členů zastupitelstva obce v průběhu zasedání navrhne, aby se ve věci určitého bodu opakovaně jednalo, zastupitelstvo obce by mělo ve smyslu § 94 odst. 2 zákona o obcích o »znovuzařazení« tohoto bodu na pořad jednání hlasovat a pokud tento návrh schválí, je možné ve věci opětovně hlasovat.

Pro úplnost doplňuji, že opakované hlasování v téže věci není možné jen v popisovaném případě (tzn. za situace, kdy usnesení zastupitelstva obce nebylo přijato, neboť pro něj nehlasovala nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva), ale rovněž v případě, kdy usnesení v předchozím projednání přijato bylo – dříve přijaté usnesení je možné zrušit (revokovat) a přijmout nové usnesení, vyjadřující novou vůli zastupitelstva obce.

Mgr. PAVLA SAMKOVÁ

právnička

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *