Kategorie:
EU

Iniciativa JESSICA již v Česku zapouští pevné kořeny

První žádosti o podporu projektů formou dlouhodobých revolvingových zvýhodněných úvěrů vyřizují dva fondy rozvo-je měst v Moravskoslezském kraji, do nichž prostřednictvím holdingového fondu spravovaného Evropskou investiční bankou ROP Moravskoslezsko zatím vložil po 170 mil. Kč.

V Moravskoslezském kraji – jako vůbec prvním regionu v ČR – se tak od loňského jara v praxi naplňují cíle evropské iniciativy JESSICA (viz box). Totiž s využitím revolvingového uvěrování investovat evropské peníze do rozvojových projektů měst a příjemcům úvěrů přitom nabídnout velmi výhodné podmínky.

Připomeňme, že Regionální rada Regionu soudržnosti Moravskoslezsko loni ze stejnojmenného regionálního operačního programu (ROP) vyčlenila 520 mil. Kč (šlo tedy o peníze ze strukturálních fondů EU), které vložila do zvláštního Holdingového fondu JESSICA spravovaného Evropskou investiční bankou (EIB). Holdingový fond dosud z této sumy přidělil celkem přibližně 340 mil. Kč dvěma fondům rozvoje měst (FRM), které působí v kraji a jejichž správce – Českomoravskou záruční a rozvojovou banku, a. s. (ČMZRB) a společnost CONTERA Management, s. r. o. – regionální rada vybrala ve výběrovém řízení.

Projekty, na něž budou poskytnuty úvěry z FRM, musí být chystány v rámci integrovaných plánů udržitelného rozvoje měst a do budoucna vykazovat návratnost, aby svěřené peníze mohly být do fondu vráceny a opět využity na další investice v regionu. Jde o jakousi formu návratné půjčky, která má nastartovat rozvojové projekty v regionu. Podpořené projekty v rámci první výzvy však musí být uskutečněny do konce roku 2015.

Nemusí však jít výlučně o projekty města. Eugenio Leanza, ředitel sekce JESSICA Evropské investiční banky, loni v dubnu v Praze připomínal, že to mohou být rovněž projekty z podnikatelské sféry. Nicméně vyjádřil názor, že také v České republice se této formy podpory bude dostávat především projektům, jež jsou důležité pro města – avšak méně zajímavé pro byznys, neboť nebudou zaručovat vyšší ziskovost.

CONTERA MANAGEMENT: O ÚVĚRY MAJÍ ZÁJEM SPÍŠE PODNIKATELÉ

První zkušenosti společnosti CONTERA Management i ČMZRB coby správců obou fondů rozvoje měst v Moravskoslezsku však názor Eugenia Leanzy příliš nepotvrzují.

Jak totiž uvedl Pavel Janků. jednatel společnosti CONTERA Management, o úvěry zatím spíše žádají podnikatelské subjekty. »Do budoucna však věříme ve větší aktivitu i municipální sféry,« podotkl. CONTERA Management uveřejnila výzvu k podávání žádostí o zvýhodněný úvěr loni 30. dubna. Příjem žádostí přitom stále trvá, přestože disponibilní částka fondu již byla rezervována pro první projekty. Podle Pavla Janků CONTERA Management dokonce už požádala Holdingový fond JESSICA, aby jí ještě letos prostředky ve FRM navýšil.

»Obecně lze shrnout,« konstatoval Pavel Janků, »že nejčastějším důvodem odmítnutí žádosti o zvýhodněný úvěr u nás bylo odlišné zaměření projektů vzhledem k vytčeným cílům ROP.« Projekty podpořené Fondem rozvoje města spravovaným společností CONTERA Management se vztahují – i vzhledem ke striktním podmínkám ze strany Regionální rady – hlavně k regeneraci brownfieldů a rozvoji cestovního ruchu.

FRM společnosti CONTERA Management vybraným žadatelům poskytuje až 15leté úvěry s individuální úrokovou sazbou od 0,5 do 3,2 % podle typu projektu a výsledků finanční analýzy. CONTERA Management do letošního ledna obdržela čtyři žádosti o úvěr, z nichž dvě už akceptovala.

ČMZRB: ŽÁDNOU ŽÁDOST JSME ZATÍM NEMUSELI ODMÍTNOUT

Podle vyjádření oddělení ČMZRB pověřeného pro styk s veřejností banka letos v lednu evidovala dvě žádosti o úvěr ze svého FRM. S řadou dalších možných klientů je však v kontaktu ještě před podáním jejich žádosti. »Zatím jsme nebyli nuceni žádnou žádost o úvěr z FRM odmítnout,« sdělilo nám oddělení pro styk s veřejností. »V přípravném stadiu jsme však v několika případech společně s klienty dospěli k názoru, že projekt by nebyl schopen vyhovět všem požadavkům, které jsou spojeny s použitím prostředků ze strukturálních fondů EU, a jednání byla ukončena. O podmínky úvěrů se detailně zajímají města i podnikatelé. U již přijatých žádostí o úvěry i u dosud ještě zkoumaných projektů jsou obě tyto skupiny rovnoměrně zastoupeny.«

ČMZRB do konce ledna přijala žádosti o úvěry za bezmála 120 mil. Kč. Příjem dalších možných žádostí o tento typ úvěru zatím nezastavila a nehodlá to ani učinit, dokud se nevyčerpá celková částka zhruba 170 mil. Kč, kterou má pro tyto účely k dispozici od Holdingového fondu JESSICA.

Také v případě FRM spravovaného Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou se podané žádosti týkají projektů v rámci opatření ROP v oblastech Podpora využití brownfields a Rozvoj cestovního ruchu. Některé další připravované projekty však rovněž míří na infrastrukturu veřejných služeb.

ČMZRB ze svého Fondu rozvoje měst nabízí úvěry s termínem splatnosti až na 15 let a s úrokovou sazbou výhodnější, než jaká je obvyklá u běžného komerčního financování. »Městům můžeme nabídnout pevnou úrokovou sazbu, která je výrazně výhodnější, než lze teď na trhu získat,« sdělilo nám oddělení pověřené pro styk s veřejností.

V Holdingovém fondu JESSICA zbývá ještě zhruba 180 mil. Kč. Jak sdělil Michal Sobek z Úřadu regionální rady Moravskoslezsko, právě o tuto sumu má být ještě v tomto pololetí navýšen úspěšnější z obou fondů rozvoje měst fungujících na území kraje.

Na zásadní hodnocení činnosti obou FRM je podle Michala Sobka brzy. »Ze zpětné vazby vyplývá, že zájem o dlouhodobé úvěry zatím není příliš veliký. ČMZRB už proto přichystala malou inzertní kampaň. Regionální rada Moravskoslezsko zase podpoří povědomí o možnostech fondu mediálním servisem,« připomněl Michal Sobek.

JAK USPĚT SE ŽÁDOSTÍ

Jednatel společnosti CONTERA Management Pavel Janků by městům, která teprve zvažují možnost požádat o úvěr z FRM, poradil následovně: »Radnice musí zvážit, které projekty mohou být připraveny jako návratná investice, což je jednou ze základních podmínek financování. Stejně nezbytné je zajistit soulad s integrovaným plánem udržitelného rozvoje města a příslušným regionálním operačním programem. Každý projekt by měl mít za sebou již ověření formou studie proveditelnosti, případně základní povolení (ÚP, SP) k jeho provedení. Věříme, že při hledání ziskovosti jednotlivých projektů budou města v budoucnu více využívat partnerství veřejného a soukromého sektoru (Public Private Partnership – PPP) a snažit se jistou míru zodpovědnosti za průběh projektu v každé fázi jeho cyklu přenést na soukromý sektor.«

Když jsme se na totéž zeptali v Českomoravské záruční a rozvojové bance, obdrželi jsme tuto odpověď: »Zásadní otázkou pro možnost financování projektu z FRM je jeho zařazení do integrovaného plánu udržitelného rozvoje města. Není-li v něm projekt zapracován, je možné jej do plánu dodatečně zařadit. Dále doporučujeme prostudovat informace o podmínkách poskytnutí úvěru z FRM uveřejněné na naší internetové stránce www.cmzrb.cz. Zejména informace o podporovaných projektech a výdajích, které mohou být z úvěru hrazeny, by se měly stát hlavním vodítkem při úvahách o možnosti využití tohoto typu financování potřeb města.«

»Na obdobných principech jako v Moravskoslezsku se JESSICA už rozjíždí například také v hlavním městě Praze (viz box dole – pozn. redakce) a JESSICA je také za podporou Státního fondu rozvoje bydlení,« navázal Michal Sobek.

»A co doporučit? Nemáte-li již nyní vytipovány projekty ve vysokém stupni připravenosti vhodné pro úvěrové financování, pak si v tomto programovém období Evropské unie s iniciativou JESSICA už raději nic nezačínejte. Příprava smluv k projektům pro návratné financování je výrazně složitější než příprava grantových smluv s ohledem na dlouhou dobu, po niž tyto smlouvy budou platit.Tyto projekty také musí být podstatně lépe připraveny než projekty financované grantově. A i na základě zkušeností ze zahraničí je lépe se zaměřit na úzce vymezený segment trhu, kde evidentně existuje poptávka a selhávají tržní mechanismy, aby se nevytvářela konkurence komerčním nástrojům financování,« uzavřel Michal Sobek.

Co je JESSICA?

Společná evropská iniciativa pro udržitelné investování v městských oblastech JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) vzešla z podnětu DG Regio (Generální ředitelství pro regionální politiku) Evropské komise ve spolupráci s Evropskou investiční bankou (EIB) a Rozvojovou Bankou Rady Evropy (CEB).

Jde o finanční nástroj, který má členským státům EU umožnit investovat část evropských peněz do revolvingových fondů za účelem jejich opětovného použití, aby tak mohlo dojít k posílení a rozšíření investic do městských území.

JESSICA proto představuje alternativu a nový způsob využití prostředků ze strukturálních fondů EU. Členským státům EU umožňuje poskytovat podporu veřejným i soukromým subjektům na jejich investiční záměry formou úvěrů, záruk a vlastního kapitálu. Díky návratné formě této finanční pomoci lze – na rozdíl od tradičního modelu grantového financování – možné výnosy z těchto investic znovu použít k dalšímu rozvoji měst.

Nový způsob financování investic ve městech s sebou přináší i odlišný přístup k uskutečňování projektů, který předpokládá zapojení více subjektů do této realizace a spolupráci veřejného a soukromého subjektu.

ZDROJ: MMR ČR

Praha se stává průkopníkem ve financování revitalizace města

Hlavní město Praha vyčlenilo 300 mil. Kč pro Fond rozvoje města (FRM), který má výhodnými úvěry podpořit např. projekty přispívající k revitalizaci městského prostoru – především území typu brownfields, k obnově nevyužívaných, historicky cenných objektů či ke zlepšení podmínek na obytných územích metropole. Úvěr budou moci čerpat jak městské části, tak veřejné a neziskové organizace a podniky.

Česká metropole tak začne využívat evropský finanční nástroj JESSICA, který představuje nový přístup k investování evropských fondů. Podle pražské radní Ing. Evy Vorlíčkové, která odpovídá za agendu evropských fondů, by prostředky z tohoto úvěrového programu měly být investovány efektivněji a udržitelněji než v případě běžné dotační podpory.

Pravidla pro poskytování prostředků prostřednictvím nástroje JESSICA hovoří o podmínce zahrnutí projektu do integrovaného plánu udržitelného městského rozvoje. Nemusí tedy výlučně jít o integrované plány rozvoje města (IPRM), metodika IPRM navíc nebyla na území Prahy v současném programovacím období EU používána.

JESSICA fondy zpravidla poskytují dlouhodobé nízkoúročené úvěry, jejichž sazba se může pohybovat již okolo jednoho procenta a délka splatnosti může dosahovat až 15 let. Konkrétní podmínky poskytované investiční pobídky však budou známy poté, co bude ukončen proces ohlášení této podpory u Evropské komise.

Konečné podmínky pro využití prostředků FRM budou stanoveny v připravované Investiční strategii a také v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na výběr správce fondu. Obecně však bude platit, že podpořené projekty musí být v souladu s integrovaným plánem udržitelného rozvoje města, musí splňovat podmínky přijatelnosti z pohledu OP Praha – Konkurenceschopnost a být v souladu s pravidly pro poskytování veřejné podpory. Tento výčet podmínek je pouze základní a zcela jistě se později rozšíří.

Výběr projektů, jež budou splňovat podmínky Investiční strategie, bude plně v kompetenci správce FRM. Výběr správce je už v přípravné fázi, přičemž klíčovou aktivitou je nyní příprava zadávací dokumentace. Praha věří, že na trhu existují subjekty, jež mohou FRM úspěšně spravovat za předem schválených stanovených podmínek a že zadávací řízení bude ukončeno úspěšně.

Uvedená suma 300 mil. Kč se skládá z příspěvku Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost (financovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj – ERDF) a ze zdrojů hlavního města. V Praze mají za to, že fond o hodnotě 300 mil. Kč může být svou velikostí atraktivní pro potenciálního správce a zároveň z něj bude možné podpořit i náročnější a komplexnější projekty. Na druhou stranu jde o částku, která nepředstavuje enormní riziko z pohledu předpokládané absorpční kapacity. Stanovení výše této sumy bylo rovněž ovlivněno zbývajícími zdroji v OP Praha – Konkurenceschopnost, jehož realizace je úspěšná. Nicméně není vyloučeno, že do FRM bude z rozpočtu města vložena ještě další částka.

»Jednou z mých priorit, kterou prosazuji k zapracování do nového operačního programu, je flexibilní využití strukturálních fondů, pod nímž si lze představit nedotační podporu formou revolvingových nástrojů. Je to novinka zcela měnící formu využití evropských zdrojů. Zatímco při poskytnutí dotace jsou peníze spotřebovány a nevracejí se zpět, do budoucna půjde o jakýsi typ úvěru, který žadatel musí splatit. Ve svém důsledku tento způsob vlastně rozšíří spektrum, kde všude mohou dotace pomoci,« konstatovala radní Eva Vorlíčková.

Radní hl. m. Prahy Eva Vorlíčková

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *