Investiční dotace obcí pod drobnohledem

Na celkových příjmech obcí se investiční dotace sice v období let 2010-2013 podílely stále méně, avšak ještě i v minulém roce tvořily více než jednu pětinu z celkových municipálních příjmů. A navíc se objem dotací loni navrátil k růstu.

Meziroční pokles dotací v letech 2011 a 2012 souvisí s administrativním opatřením vlády. V roce 2011 šlo o jedno z úsporných opatření v návaznosti na tehdy očekávaný růst daňových příjmů. V roce 2012 to pak bylo přenesení výplaty sociálních dávek z pověřených obecních úřadů na úřady práce, což se projevilo jak poklesem dotací na tyto dávky, tak snížením výdajů obcí na ně.

ODKUD DOTACE PŘICHÁZEJÍ

Nejvíce dotací převádí na obce Ministerstvo životního prostředí, (výstavba a obnova kanalizací, ČOV, nakládání s odpady a snižování rizika povodní aj.). Z kapitoly státního rozpočtu Všeobecná pokladní správa plyne obcím hlavně příspěvek na výkon státní správy. Třetím největším poskytovatelem dotací je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (přímé náklady na vzdělávání, programy sociální prevence a prevence kriminality apod.).

Největší objem investičních dotací posílá obcím MŽP, podstatně méně pak ministerstva pro místní rozvoj (veřejná doprava, obnova místních komunikací a regionální rozvoj) a zemědělství (vodovody, ČOV, kanalizace, hospodaření v lesích aj.).

INVESTIČNÍ DOTACE V NĚKTERÝCH KRAJÍCH OBCÍM I KLESLY

Zatímco podíl celkových dotací na příjmech obcí (bez Prahy) se snížil z 36 % v roce 2010 až na 21 % v roce 2013, podíl investičních dotací na příjmech obcí se výrazněji neměnil a pohyboval se v daných letech kolem 11 %. Protože pokles objemu neinvestičních dotací obcí pokračoval i v roce 2013 (-7 %), zatímco objem investičních dotací se zvýšil (o 9 %), získaly obce loni z investičních dotací více peněz než z dotací neinvestičních.

Loňské meziroční zvýšení investičních dotací obcí však nenastalo ve všech krajích. »Situaci« zachránily obce Karlovarského kraje, jimž se objem investičních dotací meziročně takřka ztrojnásobil. Ovšem město Karlovy Vary si z celkového objemu »ukrojilo« téměř třetinu. Značný meziroční růst vykázaly i obce Moravskoslezského a Ústeckého kraje (shodně +45 %). V sedmi krajích se však objem investičních dotací meziročně snížil, nejvíce v Jihočeském a Zlínském kraji (-17 %, resp. -16 %).

Obce Moravskoslezského a Karlovarského kraje získaly v roce 2013 nejvyšší objem investičních dotací v přepočtu na obyvatele. Naopak nejmenší objem připadl obcím Zlínského a Královéhradeckého kraje.

Co do průměrné výše investičních dotací v období 2010-2013 vítězí obce Středočeského kraje před obcemi Moravskoslezského kraje. Poslední místo patří obcím Jihomoravského a Plzeňského kraje.

Nejvyšší podíl investičních dotací na příjmech vykázaly v roce 2013 rozpočty obcí Karlovarského (14 %) a Moravskoslezského kraje (13 %). Jen necelými 9 % se tyto dotace podílely na příjmech obcí Jihočeského, Plzeňského, Jihomoravského a Zlínského kraje.

Investiční dotaci v roce 2013 získalo 56 % všech obcí a alespoň jednou ji v letech 2010-2013 obdrželo 86 % z nich. Loni mělo užitek z investičních dotací 76 % obcí Moravskoslezského a 72 % obcí Zlínského kraje. Podstatně menší část obcí dostala loni investiční dotaci ve Středočeském kraji (o něco více než třetina z nich) a obce s touto dotací představovaly necelou polovinu z jejich celkového počtu v Plzeňském kraji.

V letech 2010-2013 alespoň jednou investiční dotaci získaly téměř všechny obce Moravskoslezského kraje (96 %) i Zlínského a Karlovarského kraje (94 % v obou případech). V Ústeckém kraji však na ni dosáhlo jen 86 % a ve Středočeském 70 % obcí.

ZNAČNÉ ROZDÍLY JSOU I MEZI VELIKOSTNÍMI KATEGORIEMI OBCÍ

Z hlediska velikostních kategorií obcí nejvyšší objem dotací v přepočtu na obyvatele získaly v roce 2013 obce s 1000-4999 obyv., následované obcemi s 500-999 obyv. Nejnižší částka připadla na největší obce (5000 a více obyv.). V kumulaci dotací za poslední čtyři roky připadl největší objem na obyvatele rovněž obcím s 1000-4999 obyv. Na druhé místo se dostala kategorie nejmenších obcí (do 199 obyv.). Nejméně peněz na obyvatele v rámci investičních dotací získala opět kategorie největších obcí.

Nejrychleji se objem investičních dotací v roce 2013 zvýšil obcím v kategoriích 5000 a více obyv. a 1000-4999 obyv. (shodně o 13 %). K meziročnímu poklesu celkového objemu investičních dotací naopak došlo u nejmenších obcí (dokonce o 10 %) a u obcí s 500-999 obyv. (o 5 %).

Se žádostí o investiční dotace v roce 2013 uspělo 98 % největších obcí a 79 % obcí s 1000-4999 obyv., ale jen 36 % obcí nejmenší velikosti. V kumulaci objemu investičních dotací v období let 2010-2013 byly úspěšné až na jednu všechny obce v kategorii těch největších, avšak pouze 72 % nejmenších obcí.

VĚRA KAMENÍČKOVÁ

CRIF – Czech Credit Bureau, a. s.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *