01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

ITI, IPRÚ, CLLD? Podpora měst a obcí v džungli nové kohezní politiky

S programovým obdobím Evropské unie pro období let 2014 - 2020 přichází řada novinek. Ty významně ovlivní způsob, jakým bude Česká republika čerpat unijní finanční prostředky.

Objevují se nové pojmy, pracuje se s neznámými zkratkami. Vyznat se v nich a představit si, jak budou v praxi využity, leckdy dokonce není ani v silách těch zaměstnanců radnic, kteří se problematice dotací dlouhodobě věnují.

Kohezní politika v novém programovém období s sebou přináší nový a z pohledu měst a obcí zcela zásadní rozměr - územní dimenzi. Ta vytváří předpoklady pro to, aby podpora z evropských strukturálních a investičních fondů nebyla plošná, ale v tématech spojených s rozvojem měst a obcí byla cílena do vybraných území, jež mají své konkrétní potřeby, problémy nebo významný ekonomický potenciál.

INTEGROVANÉ NÁSTROJE NA SCÉNĚ

Kromě individuálních projektů, jimiž bude územní dimenze naplňována a na které jsou tuzemští žadatelé zvyklí z právě končícího období, budou neopominutelným nástrojem pro čerpání prostředků určených na rozvoj funkčních území tzv. integrované nástroje.

Sedm nejvýznamnějších českých a moravských aglomerací využije integrované územní investice (tzv. Integrated Territorial Investments, ITI - viz též Moderní obec č. 2/2014, str. 6 až 10 - pozn. redakce), šest dalších regionálních center se opře o tzv. integrované plány rozvoje území (IPRÚ), zatímco venkov a nejmenší obce budou podporovány prostřednictvím komunitně vedeného místního rozvoje (tzv. Community - Led Local Development, CLLD), který vychází z osvědčené iniciativy LEADER.

JDE O SHODU KLÍČOVÝCH PARTNERŮ

Na národní úrovni se vedou intenzivní debaty o podobě všech tří nástrojů, možnostech jejich věcného zaměření, způsobu jejich řízení i o faktických vazbách na operační programy, jejichž prostřednictvím mají být »územně zacílené« projekty financovány.

V případě ITI a IPRÚ už města či jejich zatím neformálně ustavená sdružení chystají své integrované strategie, které jsou základem pro hledání shody klíčových partnerů z veřejného, soukromého i neziskového sektoru nad prioritami rozvoje daného území. Integrované nástroje budou »propojovat« strategicky významné projekty pro města a jejich širší zázemí. Vedlejším výsledkem bude žádoucí posílení vazeb mezi městem a venkovem. Právě přesah intervencí za hranice území měst vnáší do problematiky kohezní politiky nový rozměr.

Česká republika měla dosud zkušenosti jen s využitím Integrovaných plánů rozvoje měst (IPRM), které desítkám měst přinesly viditelné efekty. IPRM se však omezovaly pouze na katastry měst a narážely na řadu procesních nedostatků. Dalším významným aspektem nových nástrojů je silný důraz na kvalitu a reálné, měřitelné a ekonomicky udržitelné výsledky jednotlivých projektů. Evropská komise bude tyto atributy bezpochyby bedlivě sledovat.

ČEMU SLOUŽÍ PROJEKT HORIZONTIS

Svaz měst a obcí ČR (SMO) jako jeden z významných aktérů ve vyjednávání o finální podobě kohezní politiky poskytuje metodickou a informační podporu městům coby nositelům integrovaných nástrojů. Pomáhá jim se ve složité problematice zorientovat, přenáší jejich požadavky na jednotlivá ministerstva a konzultuje s nimi přípravu tvorby jednotlivých strategií, na kterých jsou nástroje ITI, IPRÚ a CLLD postaveny. Děje se tak v rámci projektu Horizontální podpora nositelů integrovaných nástrojů ITI a IPRÚ pro realizaci integrovaných strategií v programovém období 2014 - 2020 (HorizontIS), jenž je do letošního srpna financován z OPTechnická pomoc.

Svaz měst a obcí se s podporou dceřiné společnosti MEPCO aktivně podílí na vytváření metodik a manuálů, úzce spolupracuje s městy, Ministerstvem pro místní rozvoj, Asociací krajů, Národní sítí Místních akčních skupin a s dalšími partnery. Společným cílem je nastavit pravidla a podmínky čerpání dotací v programovém období 2014+ tak, aby z něj měli prospěch obyvatelé měst a obcí a aby Česká republika efektivně a transparentně využívala prostředky EU na smysluplné projekty, a dosáhla tak kýžených výsledků.

DAVID KOPPITZ

TOMÁŠ SÝKORA

MEPCO, s. r. o.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down