01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Jak kraj Vysočina zlepšuje kvalitu ovzduší

I když kraj Vysočina vyšel z loňského měření znečištění ovzduší ze všech krajů nejlépe, úplně bez problémů není. Hlavním zdrojem znečištění regionu je doprava.

S největšími problémy se potýká Velké Meziříčí, které leží v údolí přímo pod extrémně frekventovanou dálnicí D1.

PROBLÉMY VELKÉHO MEZIŘÍČÍ

Na 9,1 % území města byl překročen roční imisní limit pro suspendované částice PM10 (suspendované částice prachu o velikosti 10 mikrometrů, které mají pomalý čas spadu na zemský povrch ). "Stanice měřicí imise, kterou od roku 1995 provozuje Český hydrometeorologický ústav, je hned vedle frekventované silniční křižovatky. Lze se domnívat, že naměřené údaje nejsou typické pro celé území města. Dokazuje to také příklad z nedávné doby. Uvažovali jsme o zřízení sportoviště na prostranství vzdáleném asi 150 m od zmiňované křižovatky, proto jsme nechali změřit imise i na tomto místě. Výsledné hodnoty naprosto vyhovovaly normám pro sportování," uvedl místostarosta města Velké Meziříčí a politik pro projekt Zdravé město Ing. Alois Nováček.

Navzdory tomu město hodlá zlepšit kvalitu ovzduší. "Prvním opatřením k omezení prašnosti bude péče o čistotu komunikací - zametání a kropení. Rovněž budeme pokračovat v pravidelném vyhodnocování údajů z měření imisí. Pokud se situace nezlepší nebo se naopak zhorší, vypracujeme místní Plán pro zlepšení kvality ovzduší," vysvětloval Ing. Jiří Zachar, vedoucí odboru životního prostředí Městského úřadu Velké Meziříčí. Městu by podle místostarosty Ing. Aloise Nováčka mělo ulevit také silniční napojení z Třebíče na dálnici, které je součástí silničního obchvatu Velkého Meziříčí.

KRAJSKÉ PROGRAMY

Krajský úřad kraje Vysočina nedávno aktualizoval Integrovaný krajský program snižování emisí (plné znění je na www.kr-vysocina.cz) a navazující Program pro zlepšení kvality ovzduší kraje Vysočina. Návrhy měla schválit rada města na přelomu března a dubna. Hlavním cílem programů je omezit emise znečišťujících látek, u kterých bylo zjištěno překračování zákonných emisních limitů a stabilizovat emise škodlivin, u nichž k překračování limitů nedochází. Největší podíl na financování ochrany ovzduší budou mít provozovatelé zvláště velkých a velkých zdrojů znečišťování ovzduší, tj. soukromý sektor a dále krajský úřad. Obce počítají také s podporou ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP) a z fondů EU.

"Ke zlepšení situace z hlediska ochrany ovzduší by mělo přispět například územní plánování a rozhodování při získání povolení pro umisťování, výstavbu a provoz zvláště velkých, velkých a středních zdrojů znečištění ovzduší, povinnost používat přitom nejlepší dostupné techniky, technologie apod.," dodává Ing. Jiří Růžička z odboru životního prostředí krajského úřadu.

Kraj loni poprvé vyhlásil grantový program finanční podpory alternativních zdrojů energie pro města, obce, mikroregiony i soukromé subjekty. První kolo přijímání žádostí letos už bylo uzavřeno, ale druhé, v němž se budou rozdělovat zhruba 2 mil. Kč, začne ve druhé polovině roku. Z Fondu Vysočiny nedávno kraj finančně přispěl na zpracování studie proveditelnosti pilotního projektu mikroregionu Telčsko.

Projekt, propagující využívání netradičních a k přírodě šetrnějších paliv, finančně podpoří EU. Zhruba 40 měst a obcí tak získá kotel na biomasu, aby v praxi ukázaly, že kromě uhlí či plynu existují ekologičtější paliva. Součástí projektu bude informační kampaň o využívání alternativních zdrojů energie, do níž se zapojí místní a regionální média. Realizaci projektu uhradí z 80 % EU, podporu slíbil i SFŽP.

Na celém území kraje jsou stále velké problémy s překračováním imisních limitů ozónu. Navrhovaná opatření v rámci krajského integrovaného programu by měla podle odhadů postupně snižovat výměry území, na nichž dochází k překračování imisních limitů. Je však málo pravděpodobné, že by k cílovému roku 2010 bylo dosaženo dodržování limitů na celém území kraje.

"Je to celoevropský problém, který se musí řešit průběžně a dlouhodobě - počínaje omezováním hlavních prekursorů ozónu, jimiž jsou oxid dusnatý a skupina těkavých organických látek," uzavřel Ing. Jiří Růžička.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down