Jak kvalitně pečovat o stromy v městském prostředí? Dbejte na prevenci

Nekoncepční přístup v péči o zeleň je příčinou slabých dřevin, které mnohdy ohrožují zdraví občanů. Kvalitní péče o stromy zásadním způsobem formuje jejich budoucí potenciál.

Následující přehled vymezuje jednotlivé chyby či nedostatky, kterým by měla být věnována pozornost v rámci kontrolní činnosti prováděných prací. K nim jsou předložena obecná doporučení vyplývající ze základních nástrojů a norem oboru zahradní a krajinářská architektura.

VÝSADBA – ZÁKLADNÍ FÁZE

Základní normy upravující tuto problematiku jsou ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba a ČSN 46 4902-1 Výpěstky okrasných dřevin – Všeobecná ustanovení a ukazatele jakosti. Další oporou může být v roce 2013 schválený standard péče o přírodu a krajinu A02 001:2013 Výsadba stromů.

Použití nekvalitního výpěstku. Častým problémem je použití výpěstku, který svými parametry neodpovídá ustanovení normy ČSN 46 4902-1. Nejčastěji se jedná o poškozené výpěstky (mechanické poranění kmene či koruny) či o výpěstky nekvalitně zapěstované.

Vybraná ustanovení ČSN 46 4902-1:

»Dřeviny nesmějí vykazovat žádné nedostatky a poškození způsobené chorobami, škůdci nebo pěstebními opatřeními, které by snižovaly hodnotu nebo způsobilost pro předpokládané použití. Musí být tak zdravé, vyzrálé, otužilé, aby nebylo ohroženo jejich ujmutí a další růst.«

»Vysokokmeny musí mít rovný kmen, odpovídající druhu, (…).«

»Koruna musí být zapěstována pravidelně a přiměřené síle kmene.«

„Vidlicovité nebo přeslenité rozvětvení v koruně není přípustné.“

Technologicky chybná výsadba. Nejčastěji se jedná o tzv. »utopení« kořenového krčku pod úroveň terénu či zřízení nefunkčních kotvicích prvků.

Vybraná ustanovení ČSN 83 9021:

»Hloubku výsadby je třeba přizpůsobit danému rostlinnému druhu. Rostliny je nutno zpravidla sázet do takové hloubky, ve které rostly na předchozím stanovišti. Je třeba vzít v úvahu míru sesednutí.«

»Má-li se z důvodů ochrany půdy mulčovat, je třeba přizpůsobit materiál a tloušťku vrstvy mulče stanovišti a způsobu výsadby. Vrstvu mulče je třeba rozprostřít souvisle a rovnoměrně.«

»(…) uvázání rostliny a ukotvení nesmí způsobit žádné poranění nebo zaškrcení kůry.«

Absence výchovného (opravného) řezu. Absence výchovného řezu nebo jeho chybné provedení má negativní vliv na výslednou architekturu stromu a může být příčinou statických problémů v budoucnu (např. tzv. tlakové větvení).

FÁZE DOKONČOVACÍ A ROZVOJOVÉ PÉČE

Základní norma upravující tuto problematiku je ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče o vegetační prvky.

Nedostatečná zálivka. Oslabení stromu nedostatečnou zálivkou či její úplnou absencí může vést až k jeho úhynu.

»Má-li se zavlažovat, je nutno množství vody přizpůsobit stávajícímu stavu výsadby a zajistit dostatečné provlhčení půdy« (ČSN 83 9051).

DBEJTE NA NÁSLEDNOU PÉČI, POZOR NA MECHANICKÉ POŠKOZOVÁNÍ

Jedná se především o absenci: zálivky (viz výše), kontroly funkčnosti kotvicího systému včetně kontroly úvazku, kontroly funkčnosti provzdušňovacích a zavlažovacích zařízení, provedení dodatečných výchovných či opravných řezů, hnojení, kontroly výskytu chorob či škůdců a odstraňování nežádoucích rostlin. Nejčastějším následkem je poškození stromů v důsledku nefunkčního kotvení, zarůstajícího úvazku či negativní projevy v budoucnu způsobené absencí řezu. Velmi závažným problémem je také mechanické poškození báze stromu v důsledku seče trávníku či nežádoucích rostlin v jeho přímém okolí.

HLÍDEJTE KVALITU

Nástroje pro kontrolu kvality provedených prací existují – je však nutné apelovat na jejich dodržování.

LUKÁŠ ŠTEFL

PAVEL ŠIMEK

Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta, Ústav biotechniky zeleně

Poškození báze stromu v důsledku seče travnatých ploch v jeho okolí.

FOTO: LUKÁŠ ŠTEFL

Poškození kmene stromu v důsledku včasně neodstraněného úvazku.

FOTO: LUKÁŠ ŠTEFL

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *