01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Jak na dotace

Jsme menší obec, která zajišťuje pro náš katastr a okolní obce svoz separovaného odpadu. Proto bychom chtěli zakoupit nové svozové vozidlo. Lze získat na tuto zamýšlenou investici dotaci z EU? Pro tento projekt je vhodný Operační program Životní prostředí, pátá výzva (probíhá od 11. 8. do 10. 10....

Jsme menší obec, která zajišťuje pro náš katastr a okolní obce svoz separovaného odpadu. Proto bychom chtěli zakoupit nové svozové vozidlo. Lze získat na tuto zamýšlenou investici dotaci z EU?

Pro tento projekt je vhodný Operační program Životní prostředí, pátá výzva (probíhá od 11. 8. do 10. 10. 2008), prioritní osa 4 - Zkvalitnění nakládání s odpady. Projekt však musí zahrnovat nejen nákup svozového vozidla, ale i pořízení kontejnerů pro separovaný odpad, případně přípravu míst pro jejich umístění apod.

Rovněž je potřeba zajistit soulad projektu s Plánem odpadového hospodářství ČR nebo kraje. Splnění kritéria dokládá vyjádření odboru regionálního rozvoje či odboru životního prostředí příslušného krajského úřadu, kde jsou také potřebné dokumenty k dispozici. Stanovisko je nutné zajistit před podáním žádosti. Součástí projektu musí být i vyhodnocení potenciálu produkce příslušných druhů odpadů, s nimiž se bude nakládat v oblasti územní působnosti opatření. Způsobilé výdaje jednoho projektu jsou minimálně 0,5 milionu korun.

Výše podpory, o niž se může předkládaný projekt ucházet, je až 90 %. Konkrétní částka bude stanovena na základě finanční analýzy. Pokud půjde o projekt vytvářející příjmy, například z prodeje separovaného odpadu, bude je nutné propočítat. U projektů přinášejících čisté zisky nesmí být diskontovaný čistý zisk větší než diskontovaná investice. Systém výpočtu je k dispozici na www.sfzp.cz.

Povinné přílohy k žádosti jsou aktuální výpis z obchodního rejstříku či jiného registru (například Registr ekonomických subjektů Českého statistického úřadu v případě obcí) a doklad o stanovení statutárního zástupce žadatele, který potvrzuje podpisem žádost o poskytnutí podpory. Dále pověření určené osoby jednáním se SFŽP a prohlášení žadatele, zda je či není plátcem DPH.

Finanční analýza u projektů vytvářejících příjem ve smyslu směrnice ES 1083/2006 se dokládá v tištěné a elektronické verzi na CD (nevyžaduje se u projektů podléhajících veřejné podpoře a dále u projektů čerpajících podporu podle pravidla de minimis). Tuto analýzu doplní zpráva s vysvětlením údajů a dat použitých ke zpracování analýzy.

Pro předložení a hodnocení žádosti jsou také důležité čestné prohlášení o zajištění vlastních zdrojů a informace o zdrojích financování, popřípadě výpis z účtu, vyznačení projektu v rozpočtu či v rozpočtovém výhledu, komentář k zajištění vratných, popřípadě nevratných zdrojů apod. Dále je zapotřebí předběžný příslib bankovního úvěru, případně prohlášení banky o ochotě jednat o bankovním úvěru, nebo doložení jiného zdroje financování (například potvrzení o předpokládaném financování z krajského či jiného rozpočtu nebo od jiného subjektu). SFŽP smí požadovat i jiné dokumenty a doplňující údaje, popřípadě aktualizovat náležitosti žádosti.

Pavla Konopová
MEPCO, s. r. o.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down