01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Jak na dotace

Jsme obec ležící v území národního parku. Vlastníme centrální čistírnu odpadních vod (ČOV), která je již stavebně i technologicky zastaralá a je třeba ji modernizovat. Je možné na to získat finanční prostředky? V Operačním programu Životní prostředí (OPŽP) lze od 3. března do 19. prosince 2008...

Jsme obec ležící v území národního parku. Vlastníme centrální čistírnu odpadních vod (ČOV), která je již stavebně i technologicky zastaralá a je třeba ji modernizovat. Je možné na to získat finanční prostředky?

V Operačním programu Životní prostředí (OPŽP) lze od 3. března do 19. prosince 2008 podávat žádosti na podporu tzv. velkých projektů (nad 25 mil. eur) v prioritní ose 1 - Vodohospodářská infrastruktura. Výzva je určena na projekty výstavby, rekonstrukce a intenzifikace centrálních ČOV včetně zavedení odstraňování dusíku a celkového fosforu a vhodného řešení kalového hospodářství v souladu s platnými předpisy ČR i EU a na výstavbu, rekonstrukce a dostavbu stokových systémů sloužících veřejné potřebě v aglomeracích nad 2000 ekvivalentních obyvatel.

Podpora se však vztahuje nejen na projekty v obcích nad 2000 obyvatel, ale i v obcích menších, které se nacházejí v územích vyžadujících zvláštní ochranu. V rámci této oblasti podpory budou přijímány projekty, jejichž cílem je implementace směrnice Rady č. 91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod.

Detailní soupis přijatelných příjemců podpory uvádí platná verze Implementačního dokumentu OPŽP.

Předkládat lze i projekty týkající se zlepšení jakosti pitné vody. Jsou to například výstavba, rekonstrukce a intenzifikace úpraven vody a zdrojů pitné vody zásobujících více než 2000 obyvatel, výstavba, rekonstrukce a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody a souvisejících objektů sloužících veřejné potřebě v obcích nad 2000 obyvatel a výstavba, rekonstrukce a intenzifikace úpraven vody, zdrojů pitné vody, přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody včetně souvisejících objektů sloužících veřejné potřebě v aglomeracích pod 2000 obyvatel, které jsou zároveň umístěny v územích vyžadujících zvláštní ochranu (národní parky a chráněné krajinné oblasti včetně jejich ochranných pásem, lokality soustavy Natura 2000, ochranná pásma vodních zdrojů, ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod, chráněné oblasti přirozené akumulace vod a v povodí vodního díla Nové Mlýny).

Přijímány budou pouze projekty, které jsou součástí komplexního řešení zásobování vodou a odvádění a čištění odpadních vod v dané lokalitě a na tato opatření bude souběžně podána žádost do prioritní oblasti 1 - podoblasti podpory 1.1. - Snížení znečištění vod.

Více na http://www.opzp.cz/sekce/16/ strucne-o-op-zivotni-prostredi/ nebo na Zelené lince 800 260 500.

Pavla Konopová
Martina Šlapáková

MEPCO, s. r. o.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down