Jak na to, aby etický kodex úřadu nebyl pouze bezobsažným dokumentem

Čím to, že dnešní »krize« ne a ne odeznít? Možná je to tím, že nejde o krizi, ale o naši novou realitu. Zásadní zlepšení ve financování veřejné správy ostatně očekává jen nepolepšitelný (a nepoučitelný) optimista. Co s tím?

Zamezme rozkrádání, rozhazování peněz za nic, omezme zbytečné dluhy. Zaměřme se na etiku.

BUDOVÁNÍ DŮVĚRY

To, co potřebujeme, je dát veřejnosti důvody k důvěře v instituce, na které »dosáhneme«, a to jsou úřady našich měst a obcí. Mají-li lidé věřit v řádný, poctivý a korupce prostý výkon veřejné moci a řádné, poctivé a korupce prosté poskytování veřejných statků a služeb, nestačí Potěmkinovy vesnice public relations. Co nejvíce zaměstnanců úřadu, ale i volených představitelů by mělo být zapojeno do procesu zvýšení transparentnosti našeho konání.

Nejde o zahlcení veřejnosti bezhlavým zveřejňováním všeho možného podle hesla »hledej, šmudlo«, ale je třeba zachytit kontext. Například veřejná zakázka by měla být vysledovatelná od počátku (co a proč chceme nakupovat či budovat, jak to souvisí s naší koncepcí v řešené oblasti). K tomu je třeba přidat provázanost vnitřních směrnic, jasně definujících, kdo o čem rozhoduje a zač zodpovídá. To jsou dva hlavní nástroje pro vytvoření prostředí nepříznivého pro neetické jednání a korupci.

ÚŘEDNÍCI PRAVIDLŮM FANDÍ

Vždy zůstane část rozhodnutí ponechaná volnému uvážení, tomu se nelze zcela vyhnout, platí však, že čím méně, tím lépe. Jednoznačná pravidla jsou vítána i ze strany zaměstnanců úřadů, protože omezují rizika, jejichž důsledkům by mohli být v budoucnu vystaveni. Žít podle pravidel je zkrátka bezpečnější. Hledejme tedy společně (úředníci i volení představitelé měst) nejprve prostor pro zlepšení v oblasti vnitřních procesů a norem, správních procedur, kontrolních mechanismů a pravidel (tzv.compliance-based ethics management).

Proveďme analýzu vnitřních předpisů a strategií (pokud existují, např. personální, finanční, investiční strategie či strategie nakládání s majetkem) s důrazem na jejich části, které reagují na požadavek transparentnosti anebo omezují rizika neetického chování a příp. i korupce. Většinou je třeba zaměřit se na oblast veřejných zakázek (což zdaleka neznamená omezit se na proces výběru dodavatele!), grantů a dotací, nakládání s majetkem, smluvní vztahy, někdy i na oblast výkonu veřejné moci (např. územní plánování v lukrativních lokalitách či přestupková řízení v dopravě).

VIZE, MOTIVACE, ETIKA

Jak naši zaměstnanci vnímají správné a nesprávné, etické a neetické? Ve druhém pohledu dovnitř úřadu (tzv. integrity-based ethics management) se podíváme na motivaci. Cíle úřadu by měly být zřejmé z jeho vize, cíle týkající se etiky by měly být rozpracovány v etickém kodexu. Vždycky zde ale bude nepsaná část – kultura úřadu. Je orientována více na podněcování dobrého chování úředníků než na trestání jejich chyb a nedostatků? Zaměřme se na analýzu motivátorů/demotivátorů a na vnímání etických požadavků ze strany zaměstnanců. Dále by nás měla zajímat interní a externí komunikace: je otevřená a obousměrná?

KOMUNIKACE A PROPAGACE

Rozdat zaměstnancům dotazníky nestačí. Předpokladem úspěchu celého projektu je vytvoření »vnitřní poptávky« po etickém kodexu. Má-li být všemi respektován a dodržován, je třeba zapojit co nejvíc zaměstnanců, a to ve všech fázích projektu. Použijeme-li v analytické fázi dotazník, zapojme zaměstnance již do jeho tvorby.

Ještě lepší, i pro propagaci projektu dovnitř i vně úřadu, je vytvořit pracovní skupinu (nebo komisi rady města) pro etický kodex. Měli by ji tvořit zejména volení představitelé a úředníci, kteří dobře znají úřad zevnitř, zpravidla proto, že v něm (nebo v radě, zastupitelstvu) pracují delší dobu. Ostatní zaměstnance lze zapojit např. formou intranetového formuláře pro anonymní podněty a připomínky.

ETICKÝ KODEX

Ještě předtím, než návrh etického kodexu úřadu spatří světlo světa, je třeba dosáhnout shody na významu jednotlivých v něm použitých pojmů. Cílem (ať už využitím dalšího dotazníku nebo řízených rozhovorů) je zjistit míru shody respondentů s navrženými definicemi včetně možnosti navrhovat jejich změny a doplnění.

Dál bychom se měli shodnout na tom, které oblasti do etického kodexu zahrnout. Pak už nás čeká jen závěrečný workshop, jenž dotvoří jednotlivé formulace. A nakonec to hlavní – uvedení kodexu do praxe včetně jeho kontroly a vymahatelnosti.

JOSEF MATOCHA

tajemník MěÚ Valašské Meziříčí

Etický kodex úřadu

Přijímání darů a jiných požitků (např. odměn, plateb, pohoštění).

Využívání veřejných informací.

Užívání služebního majetku.

Zneužití úředního postavení.

Práce mimo veřejnou službu, konflikt zájmů.

Vztahy s veřejností a poskytování informací.

Zásady vystupování a chování ve vztahu k občanům.

Zásady vystupování a chování ke kolegům.

Interní komunikace, spolupráce, kultura organizace.

Oznámení nepřípustné činnosti.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *