Autor
Kategorie:
Správa a rozvoj

Jak při zateplování budov dostát směrnicím a neprodělat

Zateplování budov a výměna oken - Průvodce veřejnou zakázkou. Tak se nazývala konference uspořádaná ve středu 16. dubna v pražském Konferenčním centru U Hájků vydavatelstvím Economia, a. s., za mediální spolupráce odborného měsíčníku Moderní obec.

Partnery konference byly společnosti GEALAN a INOUTIC, odbornými partnery pak Česká komora lehkých obvodových plášťů (ČKLOP) a Asociace výrobců minerální izolace (AVMI). Na konferenci moderované Ing. arch. Marcelou Kubů, tajemnicí AVMI, a Ing. Janem Bedřichem, výkonným ředitelem ČKLOP, se u řečnického pultu vystřídala plejáda odborníků a byl dostatek prostoru i pro dotazy z pléna.

Shrňme stručně některé z podstatných informací, jež na konferenci mj. zazněly. Řada z nich je zevrubněji rozvedena také v manuálu, který účastníci akce na závěr obdrželi a který je volně ke stažení i pro ostatní zájemce (viz box).

Požadavky na energetickou náročnost novostaveb i rekonstrukci jsou uvedeny v evropských směrnicích, konkrétně ve směrnici o energetické náročnosti budov (již promítnuté do zákona č. 406/2000 Sb., v platném znění, a vyhlášky č. 78/2013 Sb.) a ve směrnici o energetické účinnosti (má být do české legislativy zapracována letos).

Při výstavbě nové budovy, jejímž vlastníkem a uživatelem bude orgán veřejné moci nebo jím zřízený subjekt, je stavebník povinen plnit:

požadavky na energetickou náročnost budovy na nákladové optimální úrovni, a to od 1. 1. 2013;

požadavky na energetickou náročnost budovy s téměř nulovou spotřebou energie, a to v případě budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou

– větší než 1500 m2 od 1. 1. 2016;

– větší než 350 m2 od 1. 1. 2017;

– menší než 350 m2 od 1. 1. 2018.

Požadavky na energetickou náročnost nové budovy a budovy s téměř nulovou spotřebou energie jsou splněny, pokud hodnoty ukazatelů energetické náročnosti budovy – neobnovitelná primární energie za rok, celková dodaná energie za rok a průměrný součinitel prostupu tepla – nejsou vyšší než referenční hodnoty ukazatelů energetické náročnosti pro referenční budovu.

Požadavky na energetickou náročnost při změně dokončení budovy jsou splněny, pokud

hodnoty ukazatelů energetické náročnosti hodnocené budovy neobnovitelná primární energie za rok a průměrný součinitel prostupu tepla nejsou vyšší než referenční hodnoty těchto ukazatelů energetické náročnosti pro referenční budovu,

nebo

hodnoty ukazatelů energetické náročnosti hodnocené budovy celková dodaná energie za rok a průměrný součinitel prostupu tepla nejsou vyšší než referenční hodnoty těchto ukazatelů energetické náročnosti pro referenční budovu,

nebo

hodnota součinitele prostupu tepla jednotlivých konstrukcí na systémové hranici pro všechny měněné stavební prvky obálky budovy není vyšší než referenční hodnota součinitele prostupu tepla jednotlivých konstrukcí na systémové hranici uvedená ve vyhlášce, a současně hodnota účinnosti technických systémů budovy pro všechny měněné technické systémy není nižší než referenční hodnota účinnosti technických systémů uvedená ve vyhlášce.

Okna, ale i dveře jsou výrobky, které se zabudováním do stavby stávají její nedílnou součástí a vztahují se na ně zákonné a normové požadavky pro konkrétní stavbu (vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby ve znění pozdějších předpisů). Proto by se zadavatel určitě neměl uchylovat k tomu, že okna/dveře zakoupí v libovolném obchodě se stavebním materiálem, případně přes internet, a předá je firmě, která stavbu či rekonstrukci provádí. Naopak vyplatí se objednat si u nezávislého odborníka projekt, na jehož základě bude možné provést i výběrové řízení na dodavatele. Tento postup je výhodný zejména proto, že projektant plně zodpovídá za funkčnost navrženého řešení, nebude investorovi vnucovat konkrétní výrobek, doporučí kvalitní dodavatele s ohledem na objem a složitost zakázky a bude také provádět odborný dozor stavebníka.

Základním hodnoticím kritériem při vypsání výběrového řízení zejména v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, do něhož byly implementovány evropské zadávací směrnice, není pouze nejnižší nabídková cena, nýbrž také ekonomická výhodnost nabídky – totiž dílčí hodnoticí kritéria vyjadřující vztah užitné hodnoty a ceny. Pro budoucí kvalitu plnění je dokonce velmi podstatné posoudit otázku případné mimořádně nízké nabídkové ceny.

Pro financování projektů zaměřených na snižování energetické náročnosti budov ve vlastnictví měst a obcí v novém programovacím období EU 2014+ relevantními operačními programy pro municipální sféru budou OP Životní prostředí (prioritní osa 5, alokace 13,3 mld. Kč – platí pro celou ČR včetně Prahy)), Integrovaný regionální operační program (specifický cíl 2.5, alokace 13,1 mld. Kč – neplatí pro Prahu) a Operační program Praha – pól růstu ČR.

Kde získat více informací?

Prezentace řečníků na konferenci, stejně jako manuál Zateplování budov a výměna oken – Průvodce veřejnou zakázkou jsou volně ke stažení na adrese: http://kas.economia.ihned.cz pod odkazem Uskutečněné akce (horní lišta). Manuál zpracovali experti ČKLOP a AVMI.

Ing. Roman Zahradnický, jednatel společnosti TPF, s. r. o., hovořil na téma, co musí, resp. co by mělo být obsahem správné projektové dokumentace.

Ing. Jaroslav Maroušek, CSc., předseda správní rady SEVEn, se zaměřil na rekonstrukce obecních budov ve světle zákona č. 318/2012 Sb. a vyhlášky č. 78/2013 Sb.

Mgr. Aleš Kuták z aliance Šance pro budovy se věnoval problematice financování energeticky úsporných renovací budov z fondů EU v období 2014-2020.

Mgr. Václav Kacálek z Komory administrátorů veřejných zakázek se zabýval zákonem o zadávání veřejných zakázek: Jak se mění a trendy do budoucna.

Moderování konference skvěle zvládala Ing. arch. Marcela Kubů, tajemnice AVMI. V této roli jí zdatně sekundoval Ing. Jan Bedřich, výkonný ředitel ČKLOP.

Starostka MČ Praha-Slivenec RNDr. Jana Plamínková se podělila o své zkušenosti z nízkoenergetické rekonstrukce základní školy a výstavby pasivní mateřské školy.

FOTA: ARCHIV

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *