01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Jak řešit neslučitelnost funkcí

Kdy nastává neslučitelnost funkcí u člena zastupitelstva obce? Lze ji nějak řešit? Podle § 5 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, je funkce člena zastupi- telstva obce neslučitelná s funkcí vykonávanou zaměstnancem této obce, zařazeným do obecního...

Kdy nastává neslučitelnost funkcí u člena zastupitelstva obce? Lze ji nějak řešit?

Podle § 5 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, je funkce člena zastupi- telstva obce neslučitelná s funkcí vykonávanou zaměstnancem této obce, zařazeným do obecního úřadu této obce, a s funkcí vykonávanou zaměstnancem, zařazeným do pověřeného obecního úřadu nebo krajského nebo finančního úřadu; to však pouze za podmínky, že zaměstnanec vykonává přímo státní správu vztahující se k územní působnosti příslušné obce, nebo za podmínky, že jde o zaměstnance jmenovaného starostou, hejtmanem kraje nebo radou obce/kraje.

Funkce člena zastupitelstva obce je dále neslučitelná s výkonem státní služby podle služebního zákona; tento případ neslučitelnosti však není aktuální, neboť služební zákon dosud nenabyl účinnosti.

Nutno zdůraznit, že případná neslučitelnost funkce člena zastupitelstva obce s výkonem jiné funkce (zaměstnání) nemá vliv na pracovněprávní poměr, který by důvod této neslučitelnosti zakládal. Proto neslučitelnost funkcí neřeší zaměstnavatel člena zastupitelstva, ale s neslučitelností se musí vypořádat zastupitelstvo obce, jehož je členem.

Neslučitelnost funkcí je důvodem pro zánik mandátu člena zastupitelstva obce. K zániku mandátu nedochází automaticky (ze zákona), ale až po vyslovení zastupitelstva obce, nedojde-li v mezidobí k rezignaci samotného člena zastupitelstva. Zastupitelstvo by mělo zánik mandátu vyslovit na svém nejbližším zasedání po dni, kdy ke vzniku neslučitelnosti došlo, respektive kdy se zastupitelstvo o neslučitelnosti dozvědělo. Pro případ, že by zastupitelstvo neslučitelnost neřešilo, stanoví zákon na tomto úseku kompetence řediteli krajského úřadu (požádá o svolání mimořádného zasedání zastupitelstva; nedojde-li ani na tomto zasedání k vyslovení zániku mandátu, zanikne mandát člena zastupitelstva obce, vysloví-li to ředitel krajského úřadu).

Neslučitelnost funkcí může nastat kdykoli v průběhu výkonu funkce člena zastupitelstva, tato otázka je však aktuální zejména v "povolebním" období. Pro tyto případy zná zákon o volbách do zastupitelstev obcí speciální ustanovení, podle kterého nastane-li neslučitelnost dnem zvolení členem zastupitelstva obce, nevysloví zastupitelstvo zánik mandátu na ustavujícím zasedání, ale umožní takto zvolenému členu zastupitelstva obce, aby do tří dnů po ustavujícím zasedání učinil právní úkon směřující ke skončení pracovního poměru. Teprve v případě, že člen zastupitelstva obce nepředloží do tří měsíců po ustavujícím zasedání starostovi doklad o tom, že důvod neslučitelnosti funkcí pominul, postupuje zastupitelstvo výše uvedeným způsobem, tzn. rozhoduje o vyslovení zániku mandátu člena zastupitelstva obce.

Vedle neslučitelnosti funkcí existuje pro některé členy zastupitelstev obcí (ty, na které dopadá zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů) další omezení týkající se výkonu určitých činností - podle § 6 tohoto zákona se nesmí po dobu 1 roku od skončení výkonu funkce stát společníkem anebo působit v orgánech podnikající právnické osoby, anebo uzavřít pracovněprávní vztah se zaměstnavatelem vykonávajícím podnikatelskou činnost, pokud taková právnická osoba/zaměstnavatel v posledních třech letech přede dnem skončení funkce veřejného funkcionáře uzavřeli smlouvu s obcí, šlo-li o nadlimitní veřejnou zakázku a pokud veřejný funkcionář nebo orgán, ve kterém veřejný funkcionář působil, o takové smlouvě rozhodoval.

Mgr. PAVLA SAMKOVÁ
právnička

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down