Jak si v prvním pololetí 2014 vedly krajské samosprávy

Krajské rozpočty zakončily letošní první pololetí přebytkem 10 mld. Kč, o 1,4 mld. Kč méně než v loňském prvním pololetí. Jejich příjmy se meziročně zvýšily o 1 % na 79,6 mld. Kč. V prvním pololetí 2013 se naopak o 1 % meziročně snížily.

Výdaje krajů v prvním pololetí 2014 rostly ještě rychleji (+4 %) než příjmy a dosáhly úrovně 69,6 mld. Kč. Celkové příjmy krajů v prvním pololetí přesáhly jejich výši ze stejného období roku 2011, výdaje však byly stále ještě nižší.

CO STOJÍ ZA MEZIROČNÍM ZVÝŠENÍM PŘÍJMŮ KRAJŮ

Na meziročním zvýšení celkových příjmů krajských samospráv o 1 mld. Kč se podílelo zejména zvýšení dotací o 0,6 mld. Kč a posílení daňových příjmů o 0,4 mld. Kč. Mírně se zvýšily i ostatní příjmové položky. Přitom daňové příjmy mezi prvním pololetím roku 2012 a 2013 stagnovaly, a dotace se dokonce nepatrně snížily, i když tento pokles ovlivnila zejména změna systému posílání záloh na regionální školství.

Podíl transferů ze státního rozpočtu a státních fondů na celkovém objemu dotací činil zhruba 97 %. Téměř všechny dotace z těchto zdrojů (99 %) měly charakter dotací na provoz. Podíl dotací z Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy na celkovém objemu dotací krajům činil 92 %.

Zajímavé je, že daňové příjmy krajů (tvořené téměř výlučně příjmy ze sdílených daní) se letos v prvním pololetí meziročně zvýšily o necelá 2 %, zatímco celostátní inkaso sdílených daní stouplo o 7 %. Obdobný, byť o něco menší odstup dynamiky sdílených daní zaznamenaly i obce.

Struktura příjmů krajů se v poslední době příliš nemění. Nejvyšší podíl vykazují transfery (68 %) a daňové příjmy (29 %). Nedaňové příjmy se na celkových příjmech podílejí 3 % a příjmy z prodeje majetku nedosahují ani jednoho procenta.

VÝDAJE KRAJSKÝCH SAMOSPRÁV ROSTLY RYCHLEJI NEŽ PŘÍJMY

Růst celkových výdajů v prvním pololetí 2014 (+2,5 mld. Kč) byl dán výlučně běžnými výdaji. Meziročně se zvýšily o 2,7 mld. Kč na téměř 65 mld. Kč. Kapitálové výdaje klesly na 4,9 mld. Kč a jejich podíl na celkových výdajích (7 %) byl o jeden procentní bod nižší než ve stejném období loni.

Běžným výdajům krajů již delší dobu dominují neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím (přibližně ze 77 %). Další významnou položkou jsou výdaje na dopravní obslužnost (zhruba 9 %).

Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům, které tvoří více než 80 % celkových dotací podnikatelům, se na objemu běžných výdajů podílely 3 % a v letošním prvním pololetí se jejich objem o 1 % snížil. Jen o jeden procentní bod nižší váhu mají v objemu běžných výdajů neinvestiční dotace neziskovému sektoru. Jejich objem se však letos naopak o 2 % zvýšil. I v objemu dotací neziskovému sektoru převažují dotace na provoz, a to ještě více než u dotací podnikatelskému sektoru (97 %).

Náklady na platy zaměstnanců, stejně jako výdaje na nákup služeb, se na běžných výdajích podílejí 2 %, přičemž výdaje na platy zaměstnanců se o 4 % meziročně zvýšily, zatímco výdaje na nákup služeb naopak o 4 % poklesly.

Dluh krajů koncem prvního pololetí 2014 se ve srovnání s koncem roku 2013 snížil o 0,1 mld. Kč na 26,7 mld. Kč. Bylo to díky kombinaci zvýšení objemu návratných finančních výpomocí o 0,1 mld. Kč a snížení objemu bankovních úvěrů o 0,2 mld. Kč. Klesl však i objem zůstatků na bankovních účtech (o 0,2 mld. Kč) na 24,3 mld. Kč. Objem dluhu krajů tak převyšoval objem zůstatků na jejich bankovních účtech.

REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Příjmy těchto řídících orgánů regionálních operačních programů (v naprosté většině od Ministerstva pro místní rozvoj jako zprostředkovatele toku evropských peněz na projekty v rámci ROP) dosáhly v letošním pololetí 5,6 mld. Kč. S ukončováním programového období 2007-2013 však postupně klesají a oproti polovině roku 2010 letos v pololetí byly už jen poloviční.

Na výdajích regionálních rad ve výši necelých 4 mld. Kč v prvním pololetí 2014 se téměř z 90 % podílely výdaje kapitálové. Nejvíce peněz od regionálních rad letos získali podnikatelé (1,3 mld. Kč), dále kraje (1,1 mld. Kč) a obce (0,9 mld. Kč).

Hospodaření regionálních rad v letošním prvním pololetí skončilo přebytkem 1,9 mld. Kč – o 0,2 mld. Kč nižším než loni ve stejném období. Regionální rady nevykázaly žádný dluh.

VĚRA KAMENÍČKOVÁ

CRIF – Czech Credit Bureau, a.s.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *