Jak vidí příští roky českého teplárenství regulátor trhu?

Z hlediska regulace a stability trhu jsou roky 2013 až 2015 klíčové pro nastavení pravidel v energetice na dalších pět až deset let. Vzhledem ke zkušenostem z předchozích období Energetický regulační úřad (ERÚ) nechce podcenit žádnou z oblastí, které má na starosti.

Proto jsme již v roce 2013 připravili projekt, který má za cíl posouzení stávajícího způsobu regulace cen tepelné energie, důkladnou analýzu důsledků regulace a stavu odvětví teplárenství, ale především má v rámci projektu navrhnout opatření, jež povedou k vytvoření dlouhodobě stabilního prostředí pro celé odvětví. Stejně jako v ostatních energetických odvětvích jsme zvolili cestu veřejných a expertních konzultací. Projektu se tak účastní zástupci dodavatelů a odběratelů tepelné energie, pracovníci dalších státních institucí a odborníci z ČVUT.

OCHRANA SPOTŘEBITELŮ A ZÁKAZNÍKŮ BUDE PRIORITOU

Klíčovou roli bude hrát ochrana spotřebitelů a zákazníků, která je v rámci Evropské unie silně akcentovanou prioritou. Především z tohoto důvodu jsme například od února letošního roku zřídili pozici ombudsmana ERÚ a připravili jsme celou řadu dalších kroků směřujících k větší ochraně práv spotřebitelů.

Projekt teplárenství v rámci Energetického regulačního úřadu má již za sebou první analýzy stavu trhu a nyní se diskutuje o možných přístupech k regulaci cen v teplárenství s účinností od roku 2015. Kromě čistě »regulačních« návrhů budou výstupem také další návrhy opatření, které budou projednány v rámci státní správy. Půjde například o legislativní změny.

Naším předsevzetím přitom je nastavení dlouhodobých a transparentních pravidel pro stabilitu podnikatelského prostředí, která budou nediskriminační a naopak přijatelná pro všechny účastníky trhu. Stejným způsobem přistupujeme ke všem ostatním odvětvím, a přestože to zní jako samozřejmost, v minulosti bohužel docházelo k nejrůznějším výkyvům, které měly negativní dopad na celý energetický trh.

KTERÉ ZMĚNY LZE V SEKTORU TEPLÁRENSTVÍ OČEKÁVAT

Energetický regulační úřad chce vymezit zejména následující priority a očekávané požadavky na sektor teplárenství:

Nastavení jasných parametrů regulace, které budou snadno kontrolovatelné a budou chránit zákazníky a spotře- bitele.

Nová pravidla musí zároveň chránit oprávněné zájmy regulovaných subjektů.

Zajištění přiměřené návratnosti investic nezbytných pro licencovanou činnost a údržbu i modernizaci teplárenských soustav.

V případě možnosti zjednodušení administrativní zátěže.

Maximální podpora údržby a rozvoje teplárenského odvětví ve vazbě na cíle a požadavky státní energetické koncepce a požadavky z Evropské unie a zejména Evropské komise.

Odstranění cenových excesů a nejrůznějších výjimek a »specialit«.

Eliminace takových činností regu- lovaných subjektů, kterými zneužívají svého dominantního postavení na trhu.

Odstranění faktoru růstu ziskovosti regulovaných subjektů na úkor zvyšování ceny tepla pro koncové zákazníky.

Mimo tyto požadavky, které je možné řešit ze strany regulátora, je nutné nastavit další podmínky a kritéria pro zachování a rozvoj českého teplárenství. Vzhledem k dlouhé a unikátní historii tuzemského teplárenství je negativním a důležitým faktorem zastarávání jednotlivých teplárenských zařízení. Rovněž z historického hlediska – zejména kvůli postupné likvidaci průmyslových podniků, které v minulosti měly značný podíl na spotřebě tepla – je celá řada teplárenských soustav předimenzovaná.

Dalším důležitým vlivem je fakt, že v dnešní době dochází k velkým energetickým úsporám. Děje se tak díky zateplování a rovněž kvůli využívání menšího počtu energetických zařízení a zařízení více efektivních. V tomto kontextu předimenzování mnoha teplárenských soustav představuje ještě větší problém z hlediska nákladovosti.

V neposlední řadě je třeba vyřešit problematiku dostupnosti paliv pro jednotlivé teplárenské soustavy na delší časové období tak, aby byla zajištěna přiměřená návratnost pro případné investice do modernizace či údržby tepelných zařízení.

Všechny výše uvedené údaje budou v nejbližší době prezentovány detailně v rámci projektového týmu a následně bude s výhledem regulace teplárenství seznámena odborná i laická veřejnost.

JIŘÍ CHVOJKA

ředitel sekce vnějších vztahů, Energetický regulační úřad

K provozům společnosti Teplárny Brno, a. s., patří rovněž kotelna v Teyschlově ulici v městské části Bystrc. Kotelna využívá nejen zemní plyn, ale také dřevní štěpku, což představuje jeden z nejekologičtějších způsobů výroby tepla.

FOTO: archiv společnosti Teplárny Brno

Jiří Chvojka: Projekt teplárenství v rámci ERÚ má již za sebou první analýzy stavu trhu a nyní se diskutuje o možných přístupech k regulaci cen v teplárenství s účinností od roku 2015.

FOTO: ARCHIV

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *