01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Jak vydávat dobrý radniční zpravodaj

Vedení radnice má svým občanům zajišťovat v souladu s místními předpoklady mimo jiné i podmínky pro získávání informací o činnosti a životě v obci. Pokud tak činí například pomocí tištěného periodika, pak z právních předpisů plyne povinnost poskytovat informace na základě rovného přístupu k informacím, tj. poskytovat všem skupinám obyvatel přiměřeně informace, které jsou pro ně důležité.

Vydávání periodika za veřejné prostředky a s veřejnou autoritou není jen jednostranný vztah předávání lichotivých či nepolemických informací občanům. Vynakládané prostředky a využití autority radnice (veřejného úřadu) opravňují občany i členy zastupitelstva (zejména opoziční) požadovat od tohoto nástroje zpětnou vazbu. To znamená mít možnost dozvídat se odpovědi na otázky, které by si sami představitelé obce nepoložili, přiměřenou možnost jim tyto dotazy aktivně klást a také předkládat ostatním občanům alternativní zprávy, názory a komentáře.

Bohužel naprosto převažuje stav, kdy periodika vydávaná za veřejné peníze poskytují informace jen z hlediska jedné skupiny obyvatel, reprezentované aktuálním politickým vedením obce. Zčásti jde o zneužití postavení a prostředků, zčásti též o bezradnost, jak korektně publikovat rovněž opoziční či alternativní názory.

Pokud obec vydává periodikum, poskytuje mu záštitu své autority nebo v jakékoli míře přispívá z veřejných prostředků na jeho vydávání, je vhodné uplatnit následující doporučení:

REDAKČNÍ RADA

Vytvoření: Zastupitelstvo si vyhradí působnost dohledu nad vydáváním periodika a provozováním dalších sdělovacích prostředků, jako jsou například webové stránky obce. Zřídí redakční radu jako výbor zastupitelstva. Působnost v této oblasti výkonu samosprávy nemá být jen v rukou těch, o nichž se mají poskytovat objektivní informace.

Složení: Polovinu redakční rady mohou tvořit zvolení členové zastupitelstva, druhou polovinu další osoby se společenskou autoritou, nepodléhající vedení obce. Redakční rada má zahrnovat místním poměrům odpovídající názorovou různost.

Střet zájmů: Starosta a členové rady nemají být členy redakční rady. Měli by příznivý obraz získat svou činností, nikoli ovládáním informací o své činnosti.

Úkoly redakční rady: Redakční rada ve vztahu k redakci (dodavateli) ukládá a upřesňuje základní pravidla tvorby periodika, ne však detailní řešení. Pravidelně u každého čísla kontroluje jejich plnění (kontrola probíhá následně, redakční rada tedy přímo neschvaluje příspěvky ke zveřejnění).

REDAKCE

Redakci může tvořit profesionál nebo dobrovolník, uvolněný či neuvolněný člen zastupitelstva, tiskový mluvčí, pracovnice úřadu, vnější dodavatel anebo kombinace uvedeného. Protože jde o výkon samostatné působnosti, musí redakce respektovat právo občanů seznamovat se i s názory, které redakci či vedení obce osobně nelichotí nebo s nimiž nesouhlasí.

Jediným soudcem mezi různými názory jsou voliči. Zveřejňovat polemiku či odlišné názory je třeba v rozsahu přiměřeném podle váhy jednotlivých názorů v místních poměrech.

VÝBĚR EXTERNÍHO DODAVATELE

Pokud funkci redakce plní vnější dodavatel, je nutno vždy uzavřít písemnou smlouvu, obsahující podrobná ustanovení, realizující pravidla pro objektivní šíření informací potřebných pro svobodné vytváření názorů, uvedená v Kodexu radničního periodika.

Smlouva musí být veřejně přístupná. Její plnění pravidelně kontroluje kontrolní výbor - jak obsah z hlediska různorodosti názorů, tak jako dodávku každé jiné služby (přiměřená různorodost názorů se má posuzovat jako důležitá stránka kvality dodávky).

Pravidla vydávání periodika: Obec, redakční rada a redakce se řídí Kodexem radničního periodika (viz jeho možný vzor v rámečku), který upřesňuje tyto obecné zásady. Nikdo jiný než redakce a následně redakční rada by do obsahu periodika neměl zasahovat.

 

OLDŘICH KUŽÍLEK
Otevřená společnost, o. p. s.

 

Kodex radničního periodika

Redakční rada a redakce bez ohledu na poměry hlasů respektují tato základní pravidla pro objektivní šíření informací potřebných pro svobodné vytváření názorů:

Volba formy: Redakce uveřejní alternativní názory vhodnou formou (rozhovor, zpráva, dopis, stanovisko apod.). Názor opozičního zastupitele, předaný formou dopisu, může například uvést jako citaci v rámci redakčního článku o jednání zastupitelstva. Názory však nesmí zkreslovat.

Oddělení zpráv od komentářů: Redakce odděluje v členění periodika zprávy od komentářů.

Aktivita k získání alternativních sdělení: Redakce je povinna vynakládat přiměřené úsilí k získání alternativních názorů (například formou avíza - viz další bod).

Avízo: Redakce uplatňuje avízo - s přiměřeným předstihem (alespoň 5 dnů, například e-mailem) informuje členy zastupitelstva, případně místní sdružení a skupiny, o tématech místní politiky, připravovaných k uveřejnění tak, aby včas mohli poskytnout názor.

Odmítnutí alternativních sdělení: Alternativní sdělení jsou v zásadě vždy zařazena. Redakce je nemusí zařadit, pokud rozsah přesahuje v průměru několika čísel podíl, odpovídající nositelům názoru v zastupitelstvu či podle společenské situace (petice, sdružení občanů apod.), může alternativní názor i zkrátit. Výslovně urážlivé útoky v osobní rovině se nezařazují. Avšak jde-li o politickou kritiku, mají na ni občané a opozice právo. Funkcionáři musí počítat s vyšší a ostřejší kritikou a nebrat ji osobně.

Povinnost zveřejnění: Vždy bude v rozsahu přiměřeně odpovídajícím síle tohoto názoru v zastupitelstvu uveřejněno stanovisko klubu (skupiny, v malých obcích i jedince) zvolených zastupitelů k tématu místní komunální či regionální politiky.

Odstup od sdělení: Redakce a redakční rada neposuzují pravdivost předkládaných alternativních sdělení (jestliže nejde o situaci, kdy by zveřejněním došlo k zásahu do osobnostních práv, za který je vydavatel odpovědný dle tiskového, občanského nebo trestního zákona), naopak přispívají k tomu, aby se pravdivost pro čtenáře ukázala až ve střetu argumentů a názorů.

Nestrannost při úpravě výtisku: Redakce nepoškozuje uveřejněné alternativní sdělení tím, že spolu s ním zároveň zveřejní v rozsahu nepřiměřeně větším »nápravné« komentáře; ironizování nepřiměřené formě kritiky; zneužití možnosti vyjádřit se poslední.

Vyváženost: Pro posouzení vyváženosti se všechna sdělení k aktivitám radnice považují za obsah, který vyjadřuje nebo vytváří politický názor. To platí i u zpráv, které pouze uvádějí přijatá rozhodnutí (usnesení) či uskutečněné akce. I k takovým sdělením má veřejnost právo na informace alternativní, a to zejména informace o protinávrzích, výsledcích hlasování, diskusi a alternativních řešeních.

Budoucí rozhodnutí: Redakce je povinna zajišťovat sdělení o připravovaných budoucích rozhodnutích samosprávy, a poskytovat veřejnosti návod, jak se k nim vyjádřit a ovlivnit je, a také veřejnosti tuto možnost aktivně vytvářet.

Napsat komentář

Napsat komentář

Komentáře k článku

  1. Acquiring a clean-up service is a fantastic answer intended for mortgage holders and cases who need to keep up a great house without worrying about problem connected with cleaning the item themselves. The administrations typically offer you a lot of advantages in addition to I trust ıt had been useful to recognise a component of the process reasons it is best to enlist just one. deep cleaning dubai

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down