Jak zapojit milion místních a regionálních politiků do projektů a iniciativ Evropské unie

Členové Komise pro občanství, správu, institucionální a vnější věci (CIVEX) VR diskutovali se zástupci Evropského parlamentu Antoniem Tajanim a Helmutem Scholzem o tom, jak zapojit milion místních a regionálních politiků do projektů a iniciativ, které mohou přiblížit Evropu občanům a přispět k úspěchu konference o budoucnosti Evropy. Vyzvali zejména k zapojení členů VR do pilotního projektu Building Europe with Local Entities (Budujeme Evropu společně s místními orgány, BELE), který spustil Výbor pro ústavní záležitosti (AFCO) Evropského parlamentu. Zahájení konference o budoucnosti Evropy se chystá na letošní 9. květen.

Podle zvláštního průzkumu Eurobarometru zaměřeného na budoucnost Evropy, který byl zveřejněn den předtím, než předsedové tří hlavních orgánů EU, Ursula von der Leyen, David SassoliCharles Michel podepsali 10. března 2021 společné prohlášení o konferenci o budoucnosti Evropy, 76 % respondentů souhlasí s tím, že konference o budoucnosti Evropy představuje významný pokrok pro demokracii v EU, a 92 % Evropanů požaduje, aby byly při rozhodování o budoucnosti Evropy více zohledněny hlasy občanů.

Účinné konzultace s občany a způsob, jakým budou výsledky těchto konzultací zohledněny, jsou proto klíčem k úspěchu konference, která bude zahájena 9. května. Členové Komise pro občanství, správu, institucionální a vnější věci (CIVEX) Evropského výboru regionů (VR) diskutovali se zástupci Evropského parlamentu, Evropské komise a Bertelsmannovy nadace o tom, jak zajistit úspěch připravované konference.

Mark Speich (DE/ELS), tajemník spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko pro spolkové, evropské a mezinárodní záležitosti a předseda komise CIVEX, uvedl: „Místní a regionální politici hrají ve vzájemných vztazích mezi Evropskou unií a občany klíčovou úlohu. Díky konferenci o budoucnosti Evropy máme příležitost tlumočit do Bruselu konkrétní názory občanů na budoucnost Evropské unie.“

Během první tematické diskuse účastníci zkoumali, jak mohou místní a regionální orgány podpořit účast občanů na konferenci o budoucnosti Evropy i po jejím skončení. Helmut Scholz (DE/GUE-NGL), poslanec Evropského parlamentu, představil členům komise CIVEX hlavní zjištění návrhu zprávy Dialogy s občany a zapojení občanů do rozhodovacího procesu EU, jejímž je zpravodajem a v níž zohledňuje práci, kterou již odvedly orgány EU a Evropského výboru regionů v oblasti zapojení občanů. Vyzývá v ní k vytvoření trvalých participativních mechanismů, které občanům umožní zapojit se do rozhodovacího procesu EU. Tato myšlenka stálého dialogu s občany, jenž nebude omezen jen na předvolební období, byla již v říjnu 2018 jedním z hlavních sdělení stanoviska VR Úvahy o Evropě – hlas místních a regionálních orgánů a obnovení důvěry v Evropskou unii (spoluzpravodajové Karl-Heinz Lambertz a Markku Markkula).

Jak uvedl Helmut Scholz, „konference o budoucnosti Evropy je jedinečnou příležitostí k zapojení občanů do diskuse o jejich představách a obavách týkajících se EU. Ale již nyní a obecně musí být jasné, že možnost účastnit se rozhodovacího procesu EU by měl mít každý, a to i po skončení konference. Potřebujeme proto podporu místních a regionálních orgánů, organizací občanské společnosti a sociálních partnerů. Pouze tak budeme schopni rozvíjet evropskou veřejnou sféru a posilovat demokratickou legitimitu EU.“

Dominik Hierlemann, hlavní odborník, a Anna Renkamp, vedoucí projektová manažerka Bertelsmannovy nadace, se s členy komise CIVEX podělili o své dosavadní zkušenosti s vedením místních, regionálních a nadnárodních digitálních dialogů s občany.

Popsali rovněž to, co by mohla jejich nadace nabídnout v rámci společné iniciativy s Evropským výborem regionů, která má být brzy zahájena. Měly by být zavedeny nové nástroje, jež by měly voleným místním a regionálním politikům pomoci lépe komunikovat s občany a zlepšit demokratické postupy a jejich fungování. V období od září 2021 do ledna 2022 by se měly konat přeshraniční dialogy a panely s občany na místní úrovni. Tyto dialogy by měly být i na základě návrhů obsažených ve stanovisku VR Místní a regionální orgány ve stálém dialogu s občany koncipovány tak, aby přispěly ke konferenci.

Další diskuse se týkala iniciativ místních a regionálních zastupitelů z EU. V prosinci 2020 schválilo předsednictvo VR návrh na vytvoření sítě místních a regionálních zastupitelů z EU, kteří by se měli zabývat záležitostmi EU ve svých volebních obvodech a v rámci konference o budoucnosti Evropy informovat VR o svých aktivitách. Výbor pro ústavní záležitosti (AFCO) Evropského parlamentu zahájil v téže době pilotní projekt Building Europe with Local Entities (Budujeme Evropu společně s místními orgány, BELE).

Ten umožní, aby byl v každém ze zúčastněných místních orgánů určen zastupitel odpovědný za komunikaci s občany o programech a projektech, které v dané obci financuje Evropská unie, jakož i o dalších tématech a iniciativách, jež souvisejí s EU, a mj. tak přispět ke konferenci. Oba tyto projekty mají podobné cíle a prostředky, a cílem diskuse bylo tedy prozkoumat možné synergie mezi projekty VR a EP, na nichž se podílejí zastupitelé z celé Evropské unie. Bude-li síť místních a regionálních zastupitelů z EU, kterou vytvořil VR, považována za prováděcí opatření v rámci projektu BELE, mohl by VR podpořit účinnou realizaci tohoto projektu. Zahájení činnosti této sítě by proto mělo být způsobilé pro financování v rámci pilotního projektu BELE.

Předseda výboru AFCO Antonio Tajani (IT/ELS) uvedl: „Regionální a místní volení politici jsou výrazem evropského bohatství a rozmanitosti. V loňském roce představil Výbor pro ústavní záležitosti Evropského parlamentu pilotní projekt BELE, jehož cílem je učinit představitele místní správy klíčovým bodem politik EU a zároveň informovat občany o činnostech Evropské unie. Komunikace o EU má zásadní význam v rámci boje proti populismu a dezinformacím a VR a jeho členové hrají v této souvislosti klíčovou úlohu. Konference o budoucnosti Evropy musí poskytnout příležitost k jasné diskusi, proto vyzývám členy VR, aby se do projektu BELE aktivně zapojili. Pokud má konference opravdu tlumočit přání občanů, pak během ní musí mít místní činitelé s rozhodovací pravomocí, které si občané demokraticky zvolili, úlohu a váhu, které jim náleží.

Kromě tematických diskusí bylo na schůzi komise CIVEX také přijato stanovisko Strategie na posílení uplatňování Listiny základních práv v EU, které připravil zpravodaj Jean-Luc Vanraes (BE/RE), člen zastupitelstva obce Uccle. Konstatoval: „Regiony jsou důležitými strážci a ochránci základních práv.

Místní samosprávy hrají důležitou úlohu při prosazování, ochraně a dodržování základních práv, včetně jejich uvádění do praxe, čímž pomáhají uskutečňovat Listinu základních práv EU. Stanovisko zdůrazňuje, že zapojení VR do interinstitucionálního dialogu o Listině má zásadní význam, a navrhuje zřídit kontaktní místa, která by usnadnila výměnu informací o Listině mezi různými úrovněmi správy. Tato kontaktní místa by rovněž mohla poskytovat prostřednictvím konkrétních příkladů místním a regionálním orgánům vodítko, jak mají koncipovat své politiky, aby byly v plném souladu s Listinou. Místní orgány jsou úrovní správy, která je občanům nejblíže, a mají dobré předpoklady ke zlepšování povědomí občanů o jejich právech a o tom, kam se obrátit v případě jejich porušování.

Podle dalšího návrhu by proto členové VR mohli využít příležitosti, kterou představuje Den Evropy 9. května a konference o budoucnosti Evropy, aby podpořili místní aktivity, v jejichž rámci by vysvětlili a zdůraznili zásadní význam základních práv a Evropské charty pro naše demokracie. Barbara Nolan, vedoucí oddělení v rámci ředitelství Základní práva a právní stát na Generálním ředitelství Evropské komise pro spravedlnost a spotřebitele, stanovisko přivítala.

Dále proběhla rozprava o pracovním dokumentu, který bude sloužit jako podklad pro stanovisko, jehož zpravodajkou je starostka Gdaňsku Aleksandra Dulkiewicz (PL/ELS), k Evropskému akčnímu plánu pro demokracii navrženému Evropskou komisí. Rozpravě byl přítomen William Sleath, ředitel ředitelství pro občany, zdraví, migraci a bezpečnostní unii na Generálním sekretariátu Evropské komise. Cílem Evropského akčního plánu pro demokracii je posílit postavení občanů a vybudovat v celé EU odolnější demokracie prostřednictvím podpory svobodných a spravedlivých voleb, posilování svobody sdělovacích prostředků a boje proti dezinformacím.

Během diskuse bylo vysloveno politování nad tím, že ačkoli úspěch navrhovaného akčního plánu bude do značné míry záviset na činnosti místních a regionálních orgánů, sdělení Evropské komise se o nich bohužel vůbec nezmiňuje

Jak uvedla zpravodajka Aleksandra Dulkiewicz, „Evropský akční plán pro demokracii by měl vést ke stanovení konkrétních opatření, která by měla být přijata v úzké spolupráci s místními a regionálními orgány. Stav demokracie nenapravíme přes noc, ale čím rychleji budeme jednat, tím spíš se nám tento problém podaří vyřešit.“ Komise CIVEX toto stanovisko přijme 11. května 2021.

CO JE EVROPSKÝ VÝBOR REGIONŮ

Evropský výbor regionů je shromážděním regionálních a místních zástupců ze všech 27 členských států EU. Byl vytvořen v roce 1994 po podpisu Maastrichtské smlouvy a jeho úkolem je zapojit orgány regionální a místní samosprávy do rozhodovacího procesu v EU a informovat je o politikách EU. Evropský parlament, Rada a Evropská komise s ním konzultují oblasti politik týkající se regionů a měst. Evropský výbor regionů má 329 členů a 329 náhradníků, kteří musí mít všichni buď volební mandát, nebo být politicky odpovědní volenému shromáždění ve svých domovských regionech a městech, aby v něm mohli zasedat. Více podrobností o jednotlivých národních delegacích (včetně české) se dozvíte na tomto odkazu.

/zr/*

 

 

 

 

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down