Jaké povinnosti zadavatelům novela přinese?

Poslanecká sněmovna v listopadu 2011 přijala dlouho očekávanou »Velkou« novelu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ) s navrhovanou účinností od 1. 4. 2012. V prosinci 2011 tuto novelu projednal Senát a s pozměňovacími návrhy ji vrátil do Poslaněcké sněmovny. Ta je buď...

Poslanecká sněmovna v listopadu 2011 přijala dlouho očekávanou »Velkou« novelu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ) s navrhovanou účinností od 1. 4. 2012. V prosinci 2011 tuto novelu projednal Senát a s pozměňovacími návrhy ji vrátil do Poslaněcké sněmovny. Ta je buď schválí, nebo je většinou min. 101 hlasů přehlasuje. Termín nového projednávání novely v Poslanecké sněmovně byl stanoven na konec letošního ledna.


Novela má přinést celou řadu změn. V tomto článku jsme se zaměřili na ty nejhlavnější, které se týkají veřejných zadavatelů.

SNÍŽENÍ FINANČNÍCH LIMITŮ U ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

Současným zněním ZVZ jsou limity pro veřejné zakázky malého rozsahu stanoveny ve výši 6 milionů korun pro stavební práce a 2 miliony korun pro služby a dodávky. S odůvodněním, že tyto limity jsou jedny z nejvyšších v Evropě, přičemž však realizované veřejné zakázky malého rozsahu představují významnou část veřejných rozpočtů, mají být limity novelou sníženy na 3 miliony korun pro stavební práce a na 1 milion korun pro služby a dodávky.

Od 1. 1. 2014 má být limit sjednocen na úroveň 1 milion korun pro všechny druhy veřejných zakázek. Snížení limitů povede k podstatnému nárůstu zakázek, které budou spadat pod režim zadávání podle ZVZ. Kromě zvýšení transparentnosti tak zadavatelé musí počítat s vyšší administrativní zátěží u plnění, která dosud poptávali mimo režim zákona, respektive pouze podle interních pravidel.

VVZ A JEJÍ ODŮVODNĚNÍ

Novelou má být do zákona o veřejných zakázkách ve vztahu k veřejným zadavatelům dále zaveden zcela nový institut tzv. významné veřejné zakázky (VVZ) – s vyšší předpokládanou hodnotou (nad 300 milionů korun, respektive 50 milionů korun podle druhu zadavatele). U VVZ bude muset mít hodnoticí komise minimálně 9 členů, z toho 1 člen a 1 náhradník budou z tzv. seznamu hodnotitelů vedeného Ministerstvem pro místní rozvoj (viz dále) a současně dvě třetiny členů musí mít odbornost ve vztahu k předmětu veřejné zakázky.

Před zahájením zadávacího řízení na VVZ musí být schváleno odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady, vymezení obchodních a technických podmínek ve vztahu k potřebám zadavatele a stanovení základních a dílčích hodnoticích kritérií včetně způsobu hodnocení nabídek ve vztahu k potřebám zadavatele.

U krajských a obecních zakázek bude odůvodnění schvalovat příslušné zastupitelstvo. U »nevýznamných« veřejných zakázek mají být zadavatelé povinni uveřejnit odůvodnění na svém profilu.

SEZNAM HODNOTITELŮ

Seznam hodnotitelů veřejných zakázek povede Ministerstvo pro místní rozvoj jako veřejný seznam jím zapsaných fyzických osob odborně způsobilých hodnotit nabídky. Hlavní funkcí hodnotitele má být veřejný dohled nad zákonností postupu a pravomoc hodnotitele podat Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže podnět k zahájení řízení ve věci veřejné zakázky, v níž byl navržen za člena či náhradníka hodnoticí komise.

ZRUŠENÍ INSTITUTU OMEZOVÁNÍ POČTU ZÁJEMCŮ

Další novinkou je zrušení možnosti veřejného zadavatele omezit počet zájemců (s výjimkou zakázek z oblasti obrany). Tato změna má za účel posílit soutěžní prostředí, když nabídku ve výše uvedených řízeních budou moci podat všichni dodavatelé, kteří prokázali kvalifikaci. Na druhou stranu zcela pozbude své funkce zejména užší řízení, jehož základním účelem je zúžit počet kvalifikovaných zájemců a vyzvat k podání nabídky jen vybraný okruh z nich. Využití užšího řízení tak bude funkční snad jen v případě, kdy zadavatel bude z různých důvodů potřebovat řídit okruh příjemců zadávací dokumentace.

POVINNÉ ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Novela má také přinést povinnost zrušit zadávací řízení v případě, kdy zadavatel obdržel pouze jednu nabídku nebo po posouzení nabídek zbyla k hodnocení pouze jedna nabídka. Nová povinnost může komplikovat zejména některá specifická řízení s nedostatečnou nabídkou na trhu. Zároveň však jistě povede k větší snaze o využívání možnosti vyjasnění kvalifikace či nabídky namísto okamžitého vyloučení uchazeče. Na významu rovněž získá správná příprava zadávacího řízení včetně adekvátního průzkumu trhu, který by měl potvrdit, zda zadávací podmínky odpovídají reálným možnostem širšího trhu.

POVINNÉ UVEŘEJŇOVÁNÍ SMLUV

Významnou změnou, která povede k větší administrativní zátěži zadavatelů i dodavatelů, má být povinnost uveřejňování smluv, výše skutečně uhrazené ceny a seznamu subdodavatelů na profilu zadavatele. Nově by měl veřejný zadavatel uveřejnit na svém profilu smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky a seznam subdodavatelů dodavatele veřejné zakázky. Seznam má obsahovat všechny subdodavatele, jimž dodavatel za plnění subdodávky uhradil více než 10 % a v případě významné veřejné zakázky více než 5 % z celkové (resp. roční) hodnoty zakázky. U akciových společností má být přílohou seznamu subdodavatelů rovněž seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu. Dodavatelé zároveň budou ze zákona povinni potřebné informace zadavateli včas poskytovat. Pozměňovací návrhy Senátu potom mají přinést nové povinnosti týkající se zprůhlednění vlastnické struktury subjektů plnících veřejné zakázky včetně jejich subdodavatelů.

(Příště se podíváme na další specifické body novely dopadající i na dodavatele – pozn. redakce.)

BARBORA ŠÍPOVÁ
advokátka advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners

 

Změny ZVZ, které vstoupily v účinnost v lednu 2012

Novely ZVZ účinné od 1. 1. a 5. 1. 2012

K 1. 1. 2012 vstoupil v účinnost zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Změnovým zákonem č. 420/2011 Sb. byla následně provedena i související novela ZVZ, a to v části týkající se prokazování základních kvalifikačních předpokladů. Nově má být neexistence zápisu v Rejstříku trestů prokazována rovněž ve vztahu k právnické osobě.

Dne 5. 1. 2012 byl dále s okamžitou účinností vyhlášen zákon č. 1/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti a který zavedl další základní kvalifikační předpoklad. Dodavatelé tak mají nově povinnost prokazovat čestným prohlášením, že jim »nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu«, kterým je zákon o zaměstnanosti.

Bez ohledu na chybějící přechodné ustanovení je nutné tyto novinky promítnout podle stanoviska Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Ministerstva pro místní rozvoj až v zadávacích řízeních zahájených po datech účinnosti jednotlivých předpisů.

Dlouho očekávaná »Velká« novela zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, kterou Senát v prosinci 2011 vrátil s pozměňovacími návrhy, měla Poslanecká sněmovna opět projednávat na konci ledna, uvedla Barbora Šípová.

FOTO: ARCHIV

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *