Jako dobře jdoucí hodiny. Tak funguje Městský úřad Studénka

Pracovníci úřadů územních samosprávných celků vykonávají veřejnoprávní činnosti, a jsou tak velmi osobitou kategorií zaměstnanců. Působí ve veřejném zájmu, mají k ruce důležité informace, nakládají s veřejnými financemi a majetkem, což vše představuje i určitou moc.

Proto nelze na jejich činnost zjednodušeně aplikovat klasické kontrolní mechanismy a opatření, které se osvědčují ve výrobním sektoru. U pracovníků úřadů veřejné správy je nutné prioritně klást vysoké nároky na jejich loajalitu, morálku, zodpovědnost, empatii, na schopnost profesionálně komunikovat s klienty, stejně jako na jejich etické cítění.

KVALITA ZAČÍNÁ UŽ VÝBĚREM NOVÝCH PRACOVNÍKŮ

Na Městském úřadě Studénka proto už při výběrových řízeních na nové pracovníky požadujeme od uchazečů kromě dané odbornosti i odpovídající mravní a charakterové vlastnosti a dovednosti potřebné k dobré komunikaci s občany včetně schopnosti empatie či odolnosti vůči stresu.

Jak to vše zjistit? Už samotný obsah a formu výběrového řízení nastavujeme tak, abychom si u uchazečů tyto předpoklady co možná nejlépe ověřili. Důležitá je proto i kvalita a profesionalita členů výběrové komise. Samozřejmě spoléháme i na reference. Avšak u některých pracovních pozic je součástí výběrového řízení rovněž psychodiagnostické vyšetření.

O práci na našem úřadě je stále větší zájem ze všech věkových kategorií. Dokonce přibývá vysokoškolsky vzdělaných lidí, kteří se ucházejí o místa, pro něž je vyžadováno pouze středoškolské vzdělání.

MYSTERY CLIENT PROVĚŘIL I DODRŽOVÁNÍ ETICKÉHO KODEXU

Pracovníci našeho úřadu se řídí etickým kodexem. Je veřejně přístupný jak na webu města (www.mesto-studenka.cz), tak hned na několika místech na radnici. V souladu s kodexem se od pracovníků očekává výkon činností veřejné správy na vysoké odborné úrovni, s největší možnou mírou slušnosti, vstřícnosti, s ochotou pomoci a bez jakýchkoliv předsudků. Kodex klade důraz i na respekt mezi pracovníky úřadu navzájem, jejich korektnost a kolegialitu. Za svou práci nevyžadujeme ani nepřijímáme dary, úsluhy, laskavosti či jiná zvýhodnění.

To, že klienti úřadu mohou při jednání s konkrétním pracovníkem sledovat, jedná-li v souladu s kodexem, je velmi praktické. Domnívá-li se klient, že pracovník etický kodex porušil, může to sdělit jeho vedoucímu. Naši pracovníci naopak přesně vědí, co se od nich ve vnitřním chodu úřadu i ve vztahu k veřejnosti vyžaduje.

Mezi klienty provádíme i dotazníková šetření, neboť od nich chceme získat zpětnou vazbu. Letos jsme prostřednictvím externí firmy uskutečnili šetření Mystery Client, v němž se bez odhalení pravé identity vyhodnocuje zejména jednání a přístup pracovníků k občanům, kteří si na úřad přicházejí vyřídit své záležitosti. Výsledky šetření byly pro úřad velmi pozitivní.

Při pravidelných hodnoceních pracovníků využíváme poznatků i z provedeného hodnocení jejich chování vůči veřejnosti. K těmto zjištěním přihlížíme i tehdy, zvažujeme-li kariérový postup pracovníka. Ruku v ruce s tím ovšem musí jít i odpovídající motivace formou finančního (osobní příplatek, odměny apod.) i nefinančního ohodnocení pracovníků.

Právě tak je nezbytné, aby zvláště vedoucí pracovníci byli osobním příkladem v chování jak ke klientům, tak k podřízeným. Mj. i proto jsme zavedli šetření prostřednictvím anonymních dotazníků. Pracovníci v nich mohou uplatnit i kritické připomínky a podněty ke zlepšení práce úřadu jako celku. Letos jsme anonymními dotazníky zjišťovali stav interní komunikace. Návratnost dotazníků byla 85%, což je podle mého názoru pozitivní fakt. Zpětnou vazbu získáváme i prostřednictvím porad pravidelně organizovaných na všech úrovních úřadu.

Prosazování proklientského přístupu se věnujeme i v některých vzdělávacích akcích pro pracovníky úřadu. Pořádáme semináře měkkých dovedností, mj. na téma psychohygiena, prevence syndromu vyhoření, překonávání komunikačních bariér, stresu a stresových situací aj. Tyto akce organizujeme v návaznosti na výsledky interních šetření, hodnocení pracovníků i doporučení jejich nadřízených. Pokaždé nás také zajímá, jak naopak semináře hodnotí ti, pro něž jsou určeny – a umíme se z toho poučit.

KDYŽ JE MALÉ KOLEČKO STEJNĚ DŮLEŽITÉ JAKO VELKÉ

Jsem přesvědčen o tom, že úřad veřejné správy může dobře fungovat jen tehdy, má-li nastavenu odpovídající vnitrofiremní kulturu a panuje-li v něm dobré sociální klima. Pak každý pracovník bývá zcela samozřejmě připraven a ochoten pomoci kolegovi a »nehrát jen sám za sebe«. Dobrý zaměstnavatel by si měl uvědomit i to, že jsou pro něj důležití všichni pracovníci, bez rozdílu věku, vzdělání či postavení. Na našem městském úřadě se snažím razit zásadu, že jsme jako velké hodiny s velkými, středními i malými kolečky. Když se kterékoliv z nich, i to nejmenší, přestane otáčet či zpomalí, hodiny už nebudou ukazovat přesný čas nebo se zastaví. Pro mě jsou důležití všichni moji spolupracovníci v soustrojí zvaném úřad. Všem se snažím věnovat péči, všech si vážím. Nevážím si lajdáctví, nezodpovědnosti a neserióznosti.

JIŘÍ MOSKALA

tajemník Městského úřadu Studénka externí přednášející na Vysoké škole sociálně-správní Havířov

Na Městský úřad Studénka v minulém roce putovala tři významná ocenění

V lednu to byla Cena hejtmana Moravskoslezského kraje za společenskou odpovědnost pro rok 2012 v kategorii obcí s pověřeným obecním úřadem a obcí s úřadem s rozšířenou působností.

V únoru si zástupci úřadu odvezli z Brna Cenu za inovaci ve veřejné správě za rok 2012 jako jedno z nejprestižnějších ocenění v soutěži Ministerstva vnitra ČR za kvalitu a inovaci ve veřejné správě. Cenu získali za za svůj interní projekt Elektronické zpracování požadavků – evidence v databázi akcí a stalo se tak během Národní konference kvality ve veřejné správě.

V červnu na Ministerstvu vnitra ČR v Praze během konference Rovné příležitosti zástupci městského úřadu převzali cenu za 1. místo v kategorii obcí II. typu v soutěži Úřad roku »Půl na půl« – respekt k rovným příležitostem.

Jiří Moskala: Jako úředník bych si přál, abychom na radnicích měli ke své práci vždy co nejkvalitnější zákony, oporu ve vládě a co nejprofesionálnější řízení a vedení celého systému veřejné správy.

FOTO: ARCHIV

Městský úřad Studénka (na snímku) se statutem pověřeného obecního úřadu má schválený počet 56 pracovníků (bez pracovníků vykonávajících dočasně veřejně prospěšné práce).

FOTO: ARCHIV MĚSTA

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *