Autor
Kategorie:
Téma měsíce

»Jaktarka« by už neměla Opavě hrozit

Rekonstrukce říčky Velká, která protéká opavskou městskou částí Jaktař (odtud lidový název »Jaktarka«) a slouží k zabezpečení soustavy rybníků v obci Stěbořice a vodní nádrže Nový Dvůr, je v plném proudu. Rekonstrukce, kterou provádí s. p. Povodí Odry a jejíž ukončení je plánováno na letošní září,...

Rekonstrukce říčky Velká, která protéká opavskou městskou částí Jaktař (odtud lidový název »Jaktarka«) a slouží k zabezpečení soustavy rybníků v obci Stěbořice a vodní nádrže Nový Dvůr, je v plném proudu. Rekonstrukce, kterou provádí s. p. Povodí Odry a jejíž ukončení je plánováno na letošní září, přijde na zhruba 42 mil. Kč. Hlavním cílem stavebních úprav je zajištění protipovodňové ochrany městské části Opava-Jaktař. Financování této stavební akce je pokryto z programu Ministerstva zemědělství ČR 129 120 Podpora prevence před povodněmi II.

Vodní tok Velká je pravostranný přítok řeky Opavy. Slouží k zabezpečení soustavy rybníků v obci Stěbořice a zároveň se na něm nachází vodní nádrž Nový Dvůr. Jde o vodní tok, který byl k 1. lednu 2011 převzat do správy státního podniku Povodí Odry od zaniklé Zemědělské vodohospodářské správy.

Rekonstrukce Velké (ř. km 0,220-1,860) byla zahájena již loni v říjnu. Hlavním cílem této investiční akce je zajištění protipovodňové ochrany městské části Opava-Jaktař. »Podstatou protipovodňového opatření je převedení navrhovaného průtoku v intravilánu této části města na průtok 18,80 m3/s, což odpovídá dvacetileté vodě. Úprava koryta tohoto vodního toku spočívá zejména v rekonstrukci stávající kynety, která bude opevněna patkou z kamenné rovnaniny a její dno bude stabilizováno dvojitými dřevěnými prahy. Další stavební práce budou zaměřeny na sanaci a vybudování nových betonových a gabionových zdí,« uvedl k probíhající rekonstrukci investiční ředitel s. p. Povodí Odry Miroslav Janoviak.

Součástí díla bylo i rozsáhlé mýcení stávajících porostů, které bránily průtočnosti koryta. Investiční akce si vyžádá i několik přeložek inženýrských sítí, neboť od mostního objektu v ulici Žižkově bude třeba prohloubit dno říčky o 0,70-1,0 metru.

»Přestože v úseku ř. km 1,330-1,800 bylo v padesátých letech minulého století koryto Velké upraveno pro akumulaci vody pro případ požáru, v širokém korytu s malým spádem docházelo ve výše vymezených místech k jeho velkému zanášení a kvůli této skutečnosti následně stoprocentně nesplňovalo funkci protipožární nádrže. Z těchto důvodů se přistoupilo k nové úpravě vodního toku, která spočívala především v odstranění stavidel. Ani tato úprava však nezajistila razantní navýšení spádu, což vyvolalo nutnost zahájit současnou rekonstrukci,« dodal Miroslav Janoviak.

S. p. Povodí Odry působí na území o rozloze 6252 km2 s celkovou délkou významných vodních toků 1355 km. Podnik spravuje osm údolních nádrží a tři gravitační převody vod a zároveň provozuje 64 jezů a devět malých vodních elektráren.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *