Jaký je současný stav řízení lidských zdrojů na úřadech ÚSC

Tajemníci úřadů územních samosprávných celků (ÚSC) se velmi intenzivně zabývají problematikou řízení lidských zdrojů. Obecně lze konstatovat, že v rámci těchto úřadů se na řízení podílejí zpravidla všichni vedoucí zaměstnanci.

Obecně lze konstatovat, že v rámci úřadů ÚSC se na řízení podílejí zpravidla všichni vedoucí zaměstnanci. Hledají se přitom odpovědi na otázky typu: Existuje ideální model pro řízení lidských zdrojů (ŘLZ)? Kdo by v organizaci měl řídit všechny personální procesy, kontrolovat jejich účinnost, zabývat se jejich inovací ve vztahu k očekávání zpravidla občanů/klientů dané organizace? Jaký je výsledek těchto úvah a jejich řešení, do značné míry závisí zejména na specifických podmínkách daného úřadu, jeho velikosti, organizační struktuře, stylu vedení, uznávaných hodnotách či organizační kultuře.


Nyní se na menších úřadech ÚSC, tzn. zhruba do 100 zaměstnanců, ŘLZ zabývají personalisté – spolu s tajemníky a vedoucími zaměstnanci. Zpravidla jde o 10 zaměstnanců. Ojediněle personalista není ani specialistou na danou oblast a jeho funkce je kumulována např. se mzdovou agendou či agendou rady a zastupitelstva města.

V případě úřadů obcí s rozšířenou působností (ale i úřadů městských obvodů velkých měst), tzn. s počtem zaměstnanců 100 až 150, zabezpečuje výkon agendy jeden personalista – specialista. S ohledem na širokou oblast problematiky však zajišťuje jen jakousi prahovou hodnotu fungování oblasti ŘLZ. Neznamená to ovšem, že by ji zajišťoval nekvalitně.

Na úřadech s vyšším počtem zaměstnanců se zřizují personální útvary (přímo řízené tajemníky) či personální oddělení v čele se svým vedoucím. Bývají zahrnuty pod kancelář nebo odbor tajemníka. Počet zaměstnanců na personálním oddělení se liší podle toho, zahrnuje-li i další specializovaná pracoviště pro ŘLZ (oblast výběrových řízení, vzdělávání), příp. i mzdovou účtárnu.

CO VŠE JE TŘEBA UMĚT ZVLÁDAT V OBLASTI ŘLZ

Úkoly ŘLZ se promítají do personálních činností vedoucích zaměstnanců. Podrobné vymezení činností u tajemníka, vedoucích odborů, vedoucích oddělení a personalistů přesahuje možnosti tohoto textu. Proto uvádím jen jejich přehledné členění:

Vytváření a analýza pracovních míst jsou činnosti, při nichž se pořizuje popis nově vznikajících míst, definují se pracovní úkoly, pravomoci a odpovědnosti.

Při personálním plánování se plánuje potřeba zaměstnanců na úřadě a její pokrytí, dále i personální rozvoj zaměstnanců.

Získávání a výběr zahrnují určení způsobů pokrytí (z vnitřních a vnějších zdrojů) potřeb zaměstnanců, metody výběru, a samotný proces výběrového řízení.

Hodnocení zaměstnanců – jde hlavně o hodnocení jejich pracovního výkonu, ale i jejich pracovního chování a potenciálu.

Vzdělávání zaměstnanců obnáší v prvé řadě identifikaci potřeb vzdělávání, poté fáze plánování a realizace vzdělávání, v závěru pak hodnocení efektivity vzdělávání.

Odměňování a zaměstnanecké výhody jsou činností, při nichž se tvoří platový systém, systém zaměstnaneckých výhod. Zahrnují také rozbor platové diferenciace.

Personální činnost pracovní vztahy a kolektivní vyjednávání je spojena s přímou i nepřímou participací zaměstnanců na řízení.

Péče o pracovníky zahrnuje aktivity, jako jsou kontrola péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci, zajišťování zdravotní péče, služby pro pracovníky, aktivity volného času apod.

Rozmisťování zaměstnanců a ukončování pracovního poměru, tj. zařazení zaměstnanců na pracovní místo, přeřazování na nižší funkci, postup na vyšší funkci, penzionování a propouštění.

Budování Personálního informačního systému, tj. zjišťování, uchovávání, zpracování a analýza dat, týkajících se zaměstnanců, pracovních míst, platů, personálních informací.

AKTUÁLNÍ ÚKOLY V OBLASTI ŘLZ

Je zřejmé, že úkoly, které v oblasti personální činnosti jsou vedoucí zaměstnanci úřadů povinni zabezpečovat, svou náročností i potřebnou časovou dotací převyšují jejich činnosti a práci ve svěřené oblasti odborné. Proto i tajemníci (vedoucí úřadů) řeší problémy spojené se zabezpečením požadavků na potřebné znalosti a dovednosti těchto zaměstnanců, což v této komplexní podobě jistě není snadné.

Velmi diskutované jsou hlavní úkoly, které se aktuálně řeší na úřadech v oblasti ŘLZ. Uvádím přehled jen těch klíčových:

Dosažení konsenzu mezi množstvím a strukturou pracovních úkolů a počtem a strukturou zaměstnanců. Tlak na efektivní výkon veřejné správy (VS) se neustále zvyšuje, mění se vnitřní a vnější podmínky, které mají vliv na fungování úřadu (změny legislativy, politika státu, změny organizace práce ve VS).

Snaha o optimální využívání kompetencí (znalosti, schopnosti a dovednosti) všech zaměstnanců.

Efektivní řízení úřadu – zadávání a kontrola plnění úkolů, poskytování informací nezbytných pro plnění těchto úkolů, rozvíjení týmové spolupráce, efektivní komunikace, projektového řízení, budování zdravých mezilidských vztahů.

Vzděláváním rozvíjet požadované kompetence zaměstnanců, včetně zajištění souladu pracovního a osobního života.

Z výše uvedeného je patrné, že personalista sám takovou práci vykonávat schopen není. Potřebuje podporu tajemníka, tým vlastních lidí, jimž může bez obav delegovat některé kompetence. Potřebuje rovněž své kolegy vedoucí zaměstnance. Ty musí přesvědčit o tom, že práce s lidskými zdroji není jen záležitost personalistů, ale všech řídicích zaměstnanců, a musí být schopen je v jejich aktivitách podpořit.

O roli tajemníka, vedoucích zaměstnanců a personalistů, o názorových rozdílech na oblast ŘLZ zase někdy příště.

STANISLAV LOSKOT
odborný poradce pro oblast ŘLZ AQE advisors, a. s.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *