Jednání výboru zastupitelstva obce

Byl jsem zvolen členem výboru obecního úřadu. Chtěl bych se zeptat, jaká jsou pravidla svolávání a jednání výboru a jaká je lhůta zaslání pozvánek na jednání výborů - podle mě 7 dnů před jednáním. Především je třeba upřesnit, že podle zákona o obcích výbory zřizuje jako své kontrolní a poradní...

Byl jsem zvolen členem výboru obecního úřadu. Chtěl bych se zeptat, jaká jsou pravidla svolávání a jednání výboru a jaká je lhůta zaslání pozvánek na jednání výborů – podle mě 7 dnů před jednáním.

Především je třeba upřesnit, že podle zákona o obcích výbory zřizuje jako své kontrolní a poradní orgány zastupitelstvo obce (dále jen zastupitelstvo), nikoli obecní úřad.

Zákon o obcích je ve vztahu k otázkám souvisejícím s výbory zastupitelstva (dále jen výbory) poměrně stručný: vyhrazuje zřizovatelskou kompetenci zastupitelstvu (včetně kompetence volit a odvolávat předsedy a členy výborů), určuje povinně zřizované výbory (finanční a kontrolní výbor a za určitých podmínek také výbor pro národnostní menšiny), stanoví zásady členství ve výboru (počet členů stanoví zastupitelstvo, musí být vždy lichý, předsedou výboru musí být, nejde-li o osadní/místní výbory, člen zastupitelstva) a upravuje odměňování za členství ve výboru.


Rovněž pravidla jednání výborů jsou zákonem upravena jen velmi stručně, ze zákona výslovně vyplývá pouze následující:

výbor plní úkoly stanovené zákonem o obcích nebo kterými jej pověří zastupitelstvo a zastupitelstvu odpovídá ze své činnosti,

obecní úřad pomáhá výborům v jejich činnosti, tzn. zajišťuje například jednání výboru po materiálně technické stránce, ukládá a eviduje zápisy z jednání výboru a přijatá usnesení apod.,

výbor se schází podle potřeby – v praxi zpravidla výbor jedná na základě na kalendářní rok schváleného plánu práce (plánu kontrolní činnosti),

usnesení výboru je platné, jestliže s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech členů výborů,

usnesení se vyhotovuje písemně a podepisuje je předseda výboru – přijatá usnesení by měla být uchovávána na obecním úřadu, a to zejména z důvodu realizace práva občana obce nahlížet do usnesení výborů a pořizovat si z nich výpisy,

z provedené kontroly výbor pořizuje zápis se stanovenými náležitostmi (předmět kontroly, zjištění kontroly, návrhy opatření směřující k odstranění nedostatků), zápis podepisuje člen výboru, který provedl kontrolu, a rovněž zaměstnanec, jehož činnosti se kontrola týkala, výbor zápis předkládá zastupitelstvu; povinnost pořizování zápisu i z ostatních jednání výboru (mimo prováděné kontroly) není dána, lze však takový postup doporučit.

Další podrobnosti zákon neupravuje. Je tak dán prostor, aby si obec sama nastavila taková pravidla jednání výboru, která budou vyhovovat podmínkám obce. V praxi zpravidla bývá činnost výborů podrobněji upravena jednacím řádem výborů, případně statutem, který vydává zastupitelstvo jako součást jednacího řádu, eventuálně jako samostatný dokument.

Lze v něm stanovit základní pravidla pro jednání výborů – jak často zasedají, kdo je svolává, kdo předkládá věci k projednání a jakou formou (písemně, ústně), kdo se vedle členů výborů může zúčastnit jednání, v jakém rozsahu se pořizuje zápis z jednání výboru, způsob součinnosti s obecním úřadem, případně radou obce, způsob informování zastupitelstva o činnosti výboru apod. Je třeba zdůraznit, že na rozdíl od krajů, kde je povinnost vydání jednacího řádu výborů dána, obcím takovou povinnost zákon nestanoví.

Pokud jde o konkrétní položený dotaz týkající se zasílání pozvánek na jednání výboru, je tedy možné shrnout, že zákon o obcích (na rozdíl například od svolávání zasedání zastupitelstva) nestanoví, jakým způsobem a s jakým časovým předstihem mají být svolávána jednání výboru. Tato lhůta může být stanovena zastupitelstvem nebo výborem samotným.

 

Mgr. PAVLA SAMKOVÁ
právnička

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *