Jesle ohrožený druh? /2

V říjnu jsme v Moderní obci otevřeli téma dostupnosti a podmínek provozování jeslí. Pomocí ankety jsme zjišťovali také zkušenosti větších měst. Nabízíme druhou část odpovědí.

Připomeňme, že po změně legislativy v roce 2012 už jesle nejsou zdravotnickým zařízením (v původním režimu mají fungovat nejpozději do 31. 12. 2013) a lze je provozovat i v režimu živnost či dětská skupina. Návrh věcného záměru zákona o dětské skupině z dílny Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) schválila vláda v srpnu 2012. Vlastní návrh zákona vláda schválila letos v květnu, předchozí Poslanecká sněmovna jej ale už nestihla projednat. Řada měst však na novou legislativu netrpělivě čeká. Co s tím?

»Kromě poskytování vzdělávání dětem v mateřské škole a poskytování péče v zařízeních provozovaných na bázi živností poskytují péči o děti zaměstnavatelé, nestátní neziskové organizace a další subjekty na nekomerční bázi v souladu s platnými právními předpisy,« uvedla Mgr. Štěpánka Filipová, tisková mluvčí MPSV. »Jedná se zejména o předpisy ohledně stavební oblasti, oblasti veřejného zdraví a hygieny, stravování, požární oblasti aj.«

Avšak konkrétní podmínky poskytování péče (např. o kolik dětí může pečovat jedna osoba, jakou odbornou způsobilost má pečující osoba mít, otázka pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví či majetku, zda má být o děti pečováno na základě určitého programu či plánu činnosti) v praxi nestanovuje žádný zvláštní právní předpis.

Stanovení konkrétních podmínek poskytování péče a zajištění garance kvality závisí podle informací z MPSV především na odpovědnosti každého poskytovatele, který by je měl nastavovat v souladu s potřebami dětí a rodičů. Pokud jde o nastavení a dodržování kvality poskytované péče, mají klíčovou kontrolní roli rodiče. Více ke službám péče o děti na www.mpsv.cz, v sekci Rodina a ochrana práv dětí, pod odkazem Péče o děti, dětská skupina.

ANKETA

1) Jste zřizovateli zařízení jeselského typu? Stačí jejich kapacita místní, příp. i přespolní poptávce? Přijímají děti mladší 3 let městské MŠ?

2) Hradíte jejich provoz pouze z rozpočtu a příspěvků rodičů, nebo přispívají i sponzoři?

3) Co pro vás znamenala změna legislativy, kdy jesle už nespadají pod zdravotnická zařízení?

4) Kdo je podle vás nyní gestorem této oblasti, příp. kam se obracíte s konzultacemi?

Mgr. Vladimíra Ludková, místostarostka, MČ Praha 8

1. Denní jesle provozuje samostatná příspěvková organizace MČ Praha 8 Obvodní ústav sociálně-zdravotnických služeb. Jesle přijímají děti z Prahy 8. Stav naplněnosti je stále 100 %. V letech 2009-2011 jsme areál jeslí zrekonstruovali. Kapacitu bychom zvýšili rádi, ale prostory a další alternativy jsou už vyčerpány. Vedle služby denní docházky nabízejí jesle tzv. baby-sitting (rodič si ráno zavolá a je-li volno, může přivést dítě, které musí být zdravé a schopné zvládnout takové zařazení). Baby-sitting mnoho rodičů využívá i jako předstupeň jeslí tzv. na zkoušku. Na hlídání lze přivést dítě od 1 do 4 let, v případě nenaplněné kapacity (12 míst) mohou být přijaty i děti mimo Prahu 8. Pro účely baby-sittingu byla v roce 2011 vytvořena samostatná místnost s relaxační hernou.

. MČ Praha 8 podporuje provoz jeslí v plném rozsahu, v údržbě i ve finanční dostupnosti. Za pravidelnou docházku platí rodiče paušál 1200 Kč/měsíc a stravné 35 Kč/den.

3. Současná legislativa (od roku 2013), kdy jsme byli nuceni převést jesle na živnost, nám velmi zkomplikovala život. Podotýkám, že podmínky pro zařízení (počty záchodů apod.) zůstaly zachovány. Nepříjemně se nová legislativa dotkla také platových podmínek odborných zaměstnanců, které jsme museli zařadit do nižších tarifů.

Radek Tulis, tiskový mluvčí, statutární město (SM) Jihlava

1. Město Jihlava zřizuje jedny denní jesle s kapacitou 40 míst, které provozuje samostatná příspěvková organizace. Poptávka rodičů převyšuje kapacitu. Město má studii na rozšíření o 20 míst (předpokládané náklady asi 10 mil. Kč).

Ve městě funguje ještě soukromé hlídací centrum (kapacita 12 míst). Děti mladší 3 let městské MŠ nepřijímají, ale přijímají je některé soukromé (kapacita k 1. 9. 2013 asi 200 míst). Přespolní děti nejsou do jeslí přijímány s výjimkou sociálních důvodů.

2. Provoz jeslí hradí město, sponzory/dárce nemáme. Příspěvek rodičů je 2000 Kč/měsíc plus stravné.

3. Změny legislativy nemají vliv na provozování jeslí ani na zaměstnance.

4. Gestor problematiky dětských jeslí není, ani s Ministerstvem zdravotnictví jsme nikdy problematiku jeslí nekonzultovali. Pokud bylo třeba, oslovili jsme o radu jesle z jiných měst.

Mgr. Ivana Liedermanová, vedoucí odboru školství, SM Pardubice

1. Město zřizuje jedny jesle. Ve dvou odděleních je 34 dětí ve věku od 1 do 3 (výjimečně 4) let. Současná kapacita nestačí pokrýt poptávku rodičů, město však rozšíření neplánuje. MŠ nemají dostatečnou kapacitu, aby přijímaly děti mladší 3 let. Jedním z kritérií přijetí dítěte do jeslí je trvalý pobyt na území Pardubic. Pokud je v jeslích místo, může ředitelka přijmout i dítě přespolní.

Ve městě fungují soukromé subjekty, občanská sdružení, jež poskytují službu hlídání dětí od 2 let: soukromé a církevní MŠ, dětská skupina, lesní MŠ, dětský klub.

2. Město hradí provoz jeslí ze svého rozpočtu. Soukromí sponzoři a dárci se zapojují minimálně. Loni organizace získala 20 tis. Kč z grantového programu firmy NET4GAS na projekt ZAHRADA PRO BERUŠKY (výsadba dřevin a trvalek a instalace herních prvků).

Rodiče hradí měsíční paušál 2200 Kč a celodenní stravné, které činí 28 Kč/den.

3. Změna legislativy přinesla změnu režimu poskytování služeb. Jesle již nejsou v režimu nestátního zdravotnického zařízení. Od letošního dubna poskytujeme služby péče o děti v režimu obecných právních předpisů. Kvalita služeb zůstala, dbáme na zachování všech standardů jako u zdravotnického zařízení.

Podle současné právní úpravy můžeme nyní zaměstnat i pedagogy. Zdravotnický personál, který o děti pečoval a i nadále pečuje, musel být přeřazen v souladu s katalogem prací. Toto přetřídění přineslo změnu v odměňování pracovníků – snížení základní složky platu a navýšení osobního ohodnocení.

4. Problematiku lze konzultovat jen s věcně příslušnými institucemi – hygiena, hasiči atd.

Jana Matějíková, tiskové oddělení, SM Frýdek-Místek

1. Ve Frýdku-Místku jsou jedny jesle (příspěvková organizace města). Kapacita je v rámci stálé každodenní docházky 54 míst pro děti ve věku 1-3 roky. Jesle poskytují navíc službu 46 hod. v měsíci a přijímají i děti přespolní. V případě zvýšené poptávky rodičů je možné rozšířit stávající kapacitu pouze, budou-li pokračovat plánované rekonstrukce tohoto zařízení.

2. Provoz jeslí hradí město a případné sponzorské dary. Předpokládáme, že dotace bude možno čerpat z rozpočtu MPSV až po schválení z. o dětské skupině.

Úhrada za pobyt a stravu činí 150 Kč/den plus paušál 500 Kč na provoz zařízení.

3. Jesle už nejsou zdravotnickým zařízením, neposkytují zdravotní péči, ale poskytují výchovnou péči dítěte zaměřenou na rozvoj schopností a dovedností dítěte a kulturních a hygienických návyků. Přínosem je snížení nákladů na provoz organizace v rámci přijetí dalších profesí, než jsou zdravotní sestry. Snížením personálních nákladů byla zachována výše úhrad za pobyt dítěte v jeslích. O děti pečují tzv. vychovatelky se středoškolským a vysokoškolským vzděláním v oboru zdravotní a rodinná výchova a sociální péče, zdravotníci a metodik pro výchovnou práci.

4. Veškerou legislativu k této problematice konzultujeme s MPSV.

Bc. Iva Tichá, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, SM Teplice

1. Teplice zřizují jesle jako příspěvkovou organizaci, s kapacitou 55 dětí ve věku 6 měsíců až 3 roky a přijímají děti s trvalým pobytem. Jesle jsou zcela využity a počet míst stačí. MŠ děti mladší 3 let nepřijímají.

2. Provoz hradí obec. Rodiče přispívají 27 Kč stravné/den a 180 Kč/den na neinvestiční náklady, minimální platba je 2000 Kč měsíčně.

3. V souvislosti se změnou legislativy se provedla drobná úprava zřizovací listiny. Pracovníci jeslí jsou nově zařazeni v souladu s katalogem prací pracovníků ve veřejné správě.

4. Některé záležitosti, které souvisely s novou legislativou, byly konzultovány s MF, a v tomto období byl navázán kontakt s obdobným zařízením v Hradci Králové. Tato spolupráce trvá.

Ing. Eva Wojnarová, tisková mluvčí, SM Havířov

1. Podle usnesení zastupitelstva byla k 1. 1. 2008 doplněna hlavní činnost příspěvkové organizace Sociální služby města Havířova o středisko »Zařízení pro zabezpečení péče o všestranný rozvoj dětí ve věku do tří let«. Dodatkem zřizovací listiny došlo s účinností k 8. 3. 2013 ke změně ve věku dětí (nově Zařízení pro zabezpečení péče o všestranný rozvoj dětí ve věku do 7 let). Kapacita je 37 míst a byla v 1. pololetí roku 2013 využita. Většina dětí má trvalé bydliště v Havířově, pouze 6 dětí je z jiných obcí.

V Havířově je k dispozici 20 MŠ, které každoročně přijímají stovky dětí (letos 685). 230 dětí zůstalo nepřijato, většinou proto, že nedosáhly 3 let v době možného nástupu do předškolního zařízení.

2. Náklady na provoz jeslí hradí rozpočet města a platby rodičů ve výši 1100 Kč za celoměsíční docházku u dětí s bydlištěm v Havířově, 550 Kč/měsíc u pětidenní docházky, 50 Kč/hod. (jednorázové hlídání) a děti s bydlištěm mimo Havířov 200 Kč/den.

Do financování činnosti jeslí ať už nákupem věcí každodenní činnosti (televizor, kamera, navigace, hračky, zahradní domečky atd.) či bezplatným dodáním služeb (renovace zahrady a úprava pískovišť) se každoročně zapojují mnozí sponzoři.

Příspěvková organizace Sociální služby získala na konci roku 2012 dotaci z OPŽP na revitalizaci objektu jeslí, jež proběhla letos v létě.

Za rok 2012 dosáhly náklady na provoz jeslí 3,1 mil. Kč, z toho příspěvek zřizovatele činil 2,2 mil. Kč.

3. Bylo nutné jinak zařadit zaměstnance vykonávající činnosti ve zdravotnických oborech (nově vychovatelka dětí a pečovatelka dětí).

Jako pozitivní se jeví možnost přijetí dětí starších 3 let, tzn. v podstatě do začátku povinné školní docházky. Možnosti péče o děti do 7 let věku v jeslích jsme využili již v 1. pololetí letošního roku pro zabezpečení péče o děti docházející do MŠ.

Romana Macová, tisková mluvčí, SM Ústí nad Labem

1. Ústí nad Labem zřizuje jedny jesle, které fungují jako příspěvková organizace se dvěma pracovišti, s kapacitou 45 a 20 míst. Tato kapacita je dostačující, rozšíření počtu míst se neplánuje. MŠ přijímají v případě volné kapacity děti mladší 3 let, avšak dítě musí zvládat základní dovednosti odpovídající tříletému dítěti.

Jesle zřizované městem jsou v našem městě jediné tohoto typu, avšak existují služby, které zajišťují např. hlídání dětí do 3 let. Přesné informace o těchto službách nemáme k dispozici.

2. Pro letošek schválilo město příspěvek na provoz jeslí ve výši 4620 Kč. Jesle se zapojují do grantových řízení, kdy získávají prostředky na zpestření aktivit dětí. Úhrada za pobyt v jeslích činí 1000 Kč/měsíc a stravné 30 Kč/den.

Významnou roli v hospodaření představuje doplňková činnost organizace, která probíhá v Dětském a plaveckém centru Delfínek. Zahrnuje plavání kojenců a batolat v bazénu, plavání kojenců ve vanách včetně masáží, víkendové rodinné plavání, cvičení kojenců a batolat apod.

3. Od 1. 4. 2013 došlo ke změně zřizovací listiny jeslí, které již nejsou zdravotnickým zařízením. Odbornost zaměstnanců se však nezměnila, garantem péče o děti jsou stále zdravotní sestry.

4. V současnosti lze poskytovat služby péče o předškolní děti zřízením MŠ nebo provozováním některé z živností péče o děti. Pokud se obec rozhodne poskytovat péči o děti ve věku do 3 let a tato činnost nevykazuje znaky podnikání, musí být provozování služby péče o děti v souladu s obecně platnými předpisy, například v oblasti hygieny a stravování, požární a stavební oblasti aj. Konkrétní podmínky poskytování péče o děti ve věku do 3 let nejsou stanoveny žádným právním předpisem a záleží jen na zřizovateli.

Mgr. Šárka Swiderová, tisková mluvčí, SM Karviná

1. Město zřizuje jedny jesle. Jako instituce jsou v podstatě v přechodné době a čeká se na další legislativu, která změní nebo nezmění toto zařízení v tzv. dětskou skupinu. Kapacita 32 míst stačí, některé děti jsou umístěny na 46 hodin, jiné na celý měsíc. Děti do 3 let mohou přijímat i MŠ.

2. Z městského rozpočtu platíme asi 13 tis. Kč na dítě/měsíc, rodiče hradí 70 Kč/den a stravné 30 Kč/den. Mimokarvinské děti se také přijímají, mají lehce vyšší příspěvky.

3. Změna legislativy se nás zatím nedotkla, ale může se tak stát při přechodu na statut dětské skupiny, protože dnes zdravotní sestra v jeslích má tarifně vyšší plat a vyšší kvalifikaci než pečovatelka, kterou pro dětskou skupinu nový návrh zákona připouští. Bude záležet na finančních možnostech města.

Bc. Jitka Zalabáková, odbor školství, mládeže a tělovýchovy, SM Plzeň

1. V Plzni jsou dvě oddělení jeslí jako součást dvou MŠ. Obě oddělení mají kapacitu 15 dětí, provozovatelem je město. Poptávka je vyšší, nelze všechny žadatele uspokojit. Navýšení kapacit jeslí v plánu není, město v současnostři pracuje na zvýšení kapacit u tří MŠ. Kapacita všech MŠ je naplněna a z toho důvodu se děti mladší 3 let umisťují zřídka. Přednost mají děti místní.

2. MŠ využívají granty, dotace i příspěvky soukromých sponzorů také pro děti z oddělení jeslí. Příspěvek od rodičů činí 3000 Kč/měsíc, stravné 42 Kč/den.

3. Ze strany zřizovatele nebyly žádné změny zaznamenány, neboť jsme již předtím měli jesle jako doplnění hlavní činnosti MŠ. Nově mohou v jeslích pracovat i učitelky MŠ. Je to problém, protože jsou zde příliš malé děti a učitelky např. při kolapsu neumí zasáhnout, vidíme nutnost zdravotních sester u těchto malých dětí.

4. Řešení týkající se jeslí včetně pracovněprávních postupů je plně v kompetenci dosavadních provozovatelů a zřizovatelů. Konzultace problémů se odvíjí od konkrétních případů – může to být MMR stejně jako hygiena.

Problém je, že nejsou dána jasná pravidla a postup např. při přijímání dětí. Jesle nejsou ani školským zařízením, proto je těžká orientace a výklad některých záležitostí např. při nepřijetí, kdy se nepostupuje podle správního řádu atd. Chybí jednotný a jasný postup např. jak děti přijímat, kritéria atd.

(Redakčně kráceno)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *