Jesle ohrožený druh?

Vedle nedostatku míst v mateřských školách (MŠ), pálí některé z obcí, jež zažívají příliv nových obyvatel, i volání po místech pro děti mladší tří let. A podle prognóz má dětí (i když mírně) stále přibývat. Investice do těchto zařízení však něco stojí.

Na budování MŠ bylo možné čerpat např. tzv. evropské peníze z regionálních operačních programů. Bude tomu tak i v období 2014-2020? »V Integrovaném regionálním operačním programu plánujeme jako jednu z aktivit v oblasti regionálního školství podporovat výstavbu, modernizaci a rozšíření kapacity mateřských škol, ale v omezeném rozsahu,« odpověděl Marek Ženkl z tiskového odboru Ministerstva pro místní rozvoj. A upřesnil, že by se podpora týkala obcí s prokáza-nou potřebností podle predikce podílu dětí v MŠ v jednotlivých věkových kategoriích ve školních letech 2014-2022 a obcí se sociálně vyloučenými lokalitami.

PODPORA SPÍŠE ALTERNATIVNÍ PÉČI

Pokud jde o zařízení péče o děti mladší 3 let, kterou poskytují jesle, jejich počet se mezi lety 1990-2013 snížil ze 1491 (50 118 míst) na 45 (1425 míst) a jsou regionálně nerovnoměrně rozmístěny. Jesle zřizují převážně města a obce, které je v rámci výkonu samostatné působnosti provozují jako své příspěvkové organizace či organizační složky, nejedná se však o jejich zákonnou povinnost. Na jesle nelze čerpat žádné dotace, výše poplatku hrazená rodiči závisí (podle výše jejich příjmů) na zřizovateli a typu docházky. (V porovnání s MŠ jde o mnohem nákladnější službu.)

Letos na jaře schválila vláda návrh zákona o dětských skupinách z dílny Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). Ten zavádí novou službu hlídání a péče o děti od jednoho roku do zahájení povinné školní docházky pod vedením kvalifikovaných chův (certifikace Chůva do zahájení povinné školní docházky). Minulá Poslanecká sněmovna už ale návrh nestihla projednat, takže předkladatel ho bude muset předložit znovu té příští. Tato alternativní služba má podle MPSV zaplnit mezeru po jeslích, jež se důsledkem změny v legislativě v roce 2012 už nebudou od příštího roku provozovat v režimu zdravotnických zařízení.

Změna legislativy zkomplikovala veřejným zřizovatelům jeslí život různou měrou (viz anketa). Připomeňme, že jesle patřily mezi »zvláštní dětská zdravotnická zařízení pečující o všestranný rozvoj dětí ve věku do 3 let«. S účinností od 1. 4. 2012 začal platit zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, podle kterého jesle už mezi zdravotnická zařízení nepatří a jejich provozování v tomto režimu se ukončí nejpozději k 31. 12. 2013. Za úpravou je názor Ministerstva zdravotnictví, že péči o všestranný rozvoj zdravých dětí do 3 let věku není třeba poskytovat v režimu zdravotnického zařízení.

Další řešení týkající se jeslí včetně pracovněprávních postupů je plně v kompetenci jejich dosavadních provozovatelů a zřizovatelů. Obdobnou péči je možno poskytovat např. v režimu vázané živnosti podle živnostenského zákona (»péče o děti do 3 let věku v denním režimu«). Na tuto živnost se rovněž vztahují povinnosti vyplývající ze zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých.

Změna vyvolala řadu otázek, např. kolem možnosti dalšího provozování jeslí bez konkrétní právní úpravy jako příspěvkové organizace, platového zařazení a odměňování stávajících zdravotnických zaměstnanců, či placení DPH při přechodu na vázanou živnost. (Generální finanční ředitelství potvrdilo, že poskytuje-li službu jeslí veřejnoprávní subjekt, spadá pod osvobozená plnění podle zákona o DPH.)

Jak se zřizovatelům jeslí daří s novou situací vypořádat? O tom v 1. části ankety uspořádané převážně mezi statutárními městy. (Z nich jesle, samostatně či v rámci MŠ, nezřizují Děčín, Jablonec nad Nisou, Karlovy Vary, Kladno a Mladá Boleslav. Někde děti do tří let přijímají běžné MŠ, příp. fungují soukromá zařízení péče o tyto děti, jimž některá z měst přispívají.)

ANKETA

1) Jste zřizovateli zařízení jeselského typu? Stačí jejich kapacita místní, příp. i přespolní poptávce? Přijímají děti mladší 3 let městské MŠ?

2) Hradíte jejich provoz pouze z rozpočtu a příspěvků rodičů, nebo přispívají i sponzoři?

3) Co pro vás znamenala změna legislativy, kdy jesle už nespadají pod zdravotnická zařízení?

4) Kdo je podle vás nyní gestorem této oblasti, příp. kam se obracíte s konzultacemi?

Marek Šimůnek, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, Statutární město (SM) Hradec Králové

1. Město zřizuje jedny jesle s kapacitou 85 dětí, která nyní stačí, lze tak přijímat i děti přespolní. Při jeslích působí od roku 2006 o. s. Radost v jesličkách s cílem zkvalitnění pobytu a péče, zlepšení vybavení, přípravy a organizace volnočasových aktivit pro děti a rodiče. Ve městě působí asi 5 soukromých zařízení pro děti (také) do 3 let. Město systémově podporuje mateřská centra a další aktivity v rámci své Prorodinné politiky.

2. Jesle jsou organizační složkou magistrátu, řídí je odbor sociálních věcí a zdravotnictví, hradí rozpočet města a poplatky rodičů. Zmíněné o. s. může získávat finance z vnějších zdrojů. Měsíční paušál za dítě je 2500 Kč (bez ohledu na skutečnou docházku dětí). Denní poplatek činí 50 Kč (za dny, v nichž bylo dítě v zařízení přítomno), stravné je 32 Kč/den. Pokud by měli rodiče hradit plnou částku za poskytované služby, blížili bychom se 12 tis. Kč měsíčně.

3. Město vyřešilo tuto otázku již v roce 2001, kdy se jesle transformovaly do organizační složky jako »nezdravotnické zařízení«. Zaměstnanci jsou od roku 2006 zařazeni dle katalogu prací jako vychovatelé.

4. To je problém. Nejbližším spolupracovníkem jeslí je ústav pro preprimární vzdělávání Univerzity HK.

Provoz jeslí je účinným nástrojem ke slaďování rodinného a pracovního života. V letech 2007-2009 jsme investovali přes 15 mil. Kč do celkové rekonstrukce.

Zdeněk Dvořák, tiskový mluvčí Ö, SM Zlín

1. Zlín zřizuje troje jesle pro celkem 75 dětí. Jesle přijímají i přespolní děti. Jejich kapacita dostačuje, naopak, v současnosti není zcela využívaná.

2. Náklady na provozování jeslí nese město včetně mezd. Měsíční školné za přihlášené dítě je 2178-3630 Kč (dle životního minima). O něco nižší je paušál při 4hodinovém denním pobytu. Příležitostné hlídání v případě volné kapacity jeslí stojí 280 Kč/den. Stravné činí 47 Kč.

3. Jesle fungují dál na bázi vázané živnosti. Mzdy hradí město jako zřizovatel, výše odměn závisí na něm.

4. Konzultujeme s pracovníky Odboru školství.

Andrea Vojkovská, TM, SM Ostrava

1. Ostrava má dostatečné kapacity zařízení pro děti mladší 3 let. Město vychází rodičům vstříc, v několika MŠ jsou třídy pro děti ve věku od 2 do 3 let. Zájem je velký, ale na začátku školního roku v září byla v těchto třídách ještě volná místa. Poplatek je v těchto třídách stejný jako v MŠ, pohybuje se v rozmezí 200-600 Kč na měsíc. Děti mladší 3 let jsou přijímány, pokud kapacita dovolí, i do běžných tříd MŠ.

Miroslava Konečná, vedoucí odboru školství, SM Opava

1. Opava je zřizovatelem jedněch jeslí, které jsou odloučeným pracovištěm MŠ Olomoucká, s kapacitou 20 dětí. Poptávka ze strany rodičů je uspokojována. Děti se průběžně přijímají i během roku, starší děti automaticky na žádost rodičů mohou přecházet do »své« MŠ a volná místa se naplňují novými dětmi. Je-li volná kapacita, uspokojujeme výjimečně i rodiče, kteří pracují v Opavě a mají »mimoopavské« bydliště.

2. Provoz jeslí plně hradí ze svého rozpočtu město, včetně platů. Využívají se i finance sponzorů – na nákup hraček, didaktické pomůcky či revitalizaci části zahrady. Rodiče platí 1750 Kč měsíčně (za místo), celodenní stravné činí 65 Kč a 32 Kč/den je ošetřovné (praní prádla, poskytnutí zdravotní péče).

3. Loňská změna legislativy neznamenala pro město žádnou změnu. Zdravotní péči v jeslích zabezpečují kvalifikované dětské zdravotní sestry, jež zároveň zabezpečují pod vedením ředitelky MŠ výchovný program pro děti od 1 do 3 let. Organizace jeselského oddělení přešla pod vedení MŠ už v roce 2006. Odbornost zaměstnanců zřizovatel stanovil již od zřízení jeslí.

4. Gestorem této problematiky je ředitelka MŠ Eva Birklenová, další problémy lze konzultovat s odborným personálem, s dětskou lékařkou, s dětským psychologem a jinými odborníky. Provozní problémy se diskutují se zřizovatelem, resp. s odborem školství.

Pokud by se další města či obce rozhodly jít touto cestou, nebráníme se zodpovědět jejich otázky.

Pavel Žára, TM, SM Brno

1. Brno zajišťuje péči o děti do 3 let ve třech »Zařízeních péče o dítě v dětské skupině« (dříve jesle), o kapacitě 110 míst. Městské části taková zařízení neprovozují. Kapacita stačí poptávce. O rozšíření kapacity neuvažujeme. Soukromých zařízení je v Brně kolem třicítky, liší se charakterem i rozsahem služeb.

2. Na provoz městských jeslí nikdo kromě zřizovatele a rodičů nepřispívá, ti podle příjmů od 1000 do 6000 Kč měsíčně za celodenní péči včetně jídla.

3. Město sice změnilo název zařízení, ale jeho činnost nadále zajišťuje příspěvková organizace města Centrum dětských odborných zdravotnických služeb (CDOZS). Rozsah péče se nezměnil. Pro zaměstnance nutnost vyřazení ze zdravotnických pracovníků bohužel znamenala snížení tarifních platů. Přestože město nemá se zajištěním činnosti bývalých jeslí žádné problémy, fakt, že problematiku upravují jen obecné zákony (nemají-li být tato zařízení provozována jako živnost na komerční bázi), znamená menší právní jistotu. Zdravotničtí pracovníci jsou zařazeni jako pracovníci pedagogičtí dle metodického pokynu MPSV.

4. CDOZS poskytovalo informace o správné praxi v jeslích jiným městům a jejich zařízením v celé zemi.

Jitka Welzlová, TM, SM České Budějovice

1. Ve městě jsou troje jesle, které provozuje organizace Jeslová a azylová zařízení České Budějovice, příspěvková organizace města, s kapacitou 122 míst. Kapacita se navyšuje postupně, naposledy to bylo k 1. září o 22 míst. MŠ děti mladší 3 let neumisťují.

2. Provoz jeslí z největší části hradí město a platby rodičů. Soukromí sponzoři se zapojují zřídka – většinou jde o menší dary rodičů dětí. Příspěvek ze strany rodičů činí v jeslích nevratný měsíční paušál 500 Kč a 50 Kč za odchozený den plus stravné 30 Kč/den.

3. Naše jesle nejsou zdravotnickými zařízeními od 1. 4. t. r. Negativa neshledáváme, pozitivní je, že péči o děti nemusejí vykonávat jen zdravotníci, ale i další odborníci (pedagog, sociální pracovník). Zaměstnanci nemusejí být odměňováni dle tabulek pro zdravotnické zaměstnance (možná úspora nákladů).

4. Oficiálním gestorem problematiky jeslí není nikdo. MŠMT se k péči o děti mladší 3 let nehlásí. Některé otázky jsme konzultovali s MPSV, kde už několik let vzniká tzv. zákon o dětské skupině, jenž by měl nahradit chybějící legislativu v péči o děti do 3 let v denním režimu mimo domácnost, která není provozována za účelem podnikání. Naše jesle jsou provozovány dle obecně platných předpisů (viz web MPSV). Je to vhodné řešení v situaci, chybí-li zvláštní legislativa.

Radka Štědrá, TM, SM Olomouc

1. V Olomouci jsou troje jesle, z nichž jedny provozuje město. Mají kapacitu 35 míst, v běžném roce je využita z 95 %. Asi třetinu zájemců pravidelně odkazujeme z důvodu převisu na jesle jiných subjektů. Pokud se týká kapacity městských MŠ, navyšujeme ji každoročně. Děti do 3 let se přijímají ojediněle.

2. Zřizovatel přispívá na provoz v průměru 2,6 mil. Kč ročně. Občas se do financování zapojili i zaměstnavatelé některých rodičů. Výše poplatku za celodenní zaopatření dítěte je v rozmezí 80-260 Kč/den. Měsíční paušál je v rozmezí 1680-5460 Kč. Stravné je 50 Kč.

3. Město se po analýze dopadů změn legislativy rozhodlo počínaje k 1. 4. 2013 provozovat jesle jako vázanou živnost. Jde-li o platové zařazení dětských sester, které zůstávají i nadále zdravotnickými pracovníky, může s ohledem na dosažení odborné způsobilosti požadované živnostenským zákonem v platném znění, zůstat beze změny. Město jako zaměstnavatel tedy nemuselo sáhnout ke snižování jejich platů.

4. Na rozdíl od předchozího právního stavu, kdy gestorem problematiky bylo Ministerstvo zdravotnictví, současná legislativa gesci žádnému ústřednímu správnímu úřadu neukládá a tak zůstává na zřizovateli. Chybí jasná koncepce pro období po 31. 12. 2013. Nevznikne-li legislativní náhrada za dosud provozované jesle, zůstane jen živnost vázaná. Schází rovněž závazné stanovení počtu dětí na dětskou sestru.

Bohuslav Přidal, TM, SM Přerov

1. Město zřizuje jedny jesle. Jejich provozovatelem je příspěvková organizace Sociální služby města Přerova. Jiné podobné zařízení ve městě není. V současnosti je kapacita 49 dětí a je využita na 100 %. Poptávka však převyšuje nabídku. Zájem o umístění je průběžný, ze strany místních i dojíždějících rodičů. S ohledem na vývoj potřebnosti se příspěvková organizace bude zabývat možností rozšíření. Velký zájem je též o místa v MŠ, které ale nedisponují dostatečnou kapacitou.

2. Nejvíc prostředků mají jesle od zřizovatele (84 %). Zbytek jde z poplatků rodičů (úhrada za celodenní příspěvek je dle příjmu rodičů mezi 66-145 Kč), sponzorské dary tvoří nepatrný podíl.

3. V průběhu letoška zazněly informace, že provozování jeslí bude od roku 2014 prováděno v souladu se zákonem o dětské skupině. Vzhledem k politické situaci není jisté, zda bude účinný od 1. 1. 2014.

4. Administrativní a metodické řízení příspěvkové organizace ve věci zařízení provádí KÚ Olomouckého kraje, Odbor zdravotnictví. V oblasti provozu je gestorem KHS. Organizace předpokládá, že provoz jeslí, bude-li realizován jako dětská skupina, zkoordinuje MPSV.

Zuzana Minstrová, TM, SM Liberec

1. Město provozuje jedny jesle jako součást příspěvkové organizace Dětské centrum Sluníčko. Mají kapacitu 35 dětí, ale poptávce rodičů nestačí. Liberec podporuje i jiné zřizovatele, vedle 32 městských MŠ existuje 22 dalších zařízení s kapacitou téměř 500 míst. Městské jesle zaměstnávají 6 zdravotních sester, ve stejném objektu nabízejí služby zdravotní ambulance pro prevenci dýchacích cest a rehabilitování.

2. Město se na provozu jeslí podílí zhruba na polovině nákladů. Je třeba však upozornit na skutečnost, že do nákladů jsou zahrnuty rovněž výdaje na opravu a udržování objektu, jež jsou hrazeny z provozního příspěvku zřizovatele. Měsíční platba rodičů za péči a stravné je 4420 Kč. Zkušenosti jsou s oslovováním soukromých sponzorů – finanční či věcné dary.

3. Od 1. 1. 2014 bude město provozovat jesle v režimu vázané živnosti. Změna legislativy se dotkne odměňování i dosavadního zdravotnického personálu. Dle stanoviska MPSV bude nutné aspoň po přechodnou dobu určovat jejich platovou třídu dle ustanovení katalogu prací, jež jsou s uvažovanými činnostmi porovnatelná, neboť konkrétní náplně práce v současnosti nejsou zcela zřejmé.

4. Konzultovat problematiku předškolní výchovy lze jistě na MŠMT ČR, ale je třeba vzít v úvahu, že školský zákon v zásadě děti mladší 3 let neřeší.

Jan Mareš, primátor města Chomutova

1. Město prostřednictvím své příspěvkové organizace Sociální služby Chomutov provozuje jesle s kapacitou 15 míst. Od 1. ledna 2014 se z důvodu velké poptávky zvýší kapacita na 22 míst, v budoucím období až na 30. Jesle jsou určeny výhradně pro děti rodičů, kteří bydlí či pracují na území města. MŠ mají kapacitu nejen pro děti starší 3 let, ale přijímají i děti mladší. V Chomutově zůstalo v provozu tolik školských zařízení, aby nás nepřekvapil početnější ročník dětí. Je možné opravdu reagovat s předstihem.

2. Město hradí provoz plně ze svého rozpočtu (1 mil. Kč ročně). Sponzoři jsou příležitostní a na drobné výdaje. Rodiče hradí stravu dětí 31-39 Kč dle délky pobytu, k tomu měsíční poplatek 1500 Kč.

3. Změna legislativy přinesla nepatrnou úsporu mzdových nákladů a nutnost zaregistrovat nový předmět podnikání. V jeslích od letoška nepracují zdravotní sestry, ale jen pracovníci sociální péče. Změna se dotkla stávajících zdravotnických pracovníků ve smyslu snížení platu o několik tisíc měsíčně.

4. Jesle nyní nespadají pod žádný resort.

Veronika Svobodová, TM, MěÚ Trutnov

1. Městské jesle mají 60 míst ve třech odděleních. Poptávka je mírně vyšší. Vzhledem k nižšímu počtu zájemců o umístění dětí na některé z 11 pracovišť MŠ Trutnov byly pro letošní školní rok přijímány i děti mladší tří let. Podle údajů z matriky se počet narozených dětí s místem trvalého pobytu v Trutnově v posledních letech snižuje.

2. Sponzorské dary organizace přijímá zejména od větších firem, jejichž zaměstnanci využívají služeb městských jeslí. Rodiče hradí příspěvek za pobyt dítěte a zvlášť stravné. Současná výše příspěvku za pobyt činí 500 Kč/měsíc pro dítě se stálou docházkou.

3. Organizace bude dál plnit svůj účel, pro který byla zřízena. Změny přinášejí problémy zejména vedení organizace, protože chybí opora v obecně závazném právním předpisu (je třeba vytvořit vlastní platovou směrnici – problémy s platovým zařazením, není vhodné označení v katalogu prací, dále je nutné stanovit podmínky pro přijímání nových pracovníků na různé pozice v organizaci). Vedení je připraveno od Nového roku zaměstnance převést podle katalogu prací na funkci Pracovník v sociálních službách s poklesem platového tarifu. Hlavním problémem bude zachování kvality ošetřovatelského personálu (vzdělaným a kvalifikovaným nebude co nabídnout, neboť mzdové prostředky jsou limitované a působení kvalifikovaných pracovníků v jeslích jim neumožní udržet si registraci).

4. Na tuto otázku není odpověď…

Alida Štulajterová, TM, MěÚ Rakovník

1. Aktuální kapacita městských jeslí je 16 dětí, tento počet nesmí být překročen v 1 dni, takže lze brát děti střídavě, máme k tomuto dobrozdání KHS. Kapacita vždy stačila, MŠ navíc přebírají i děti mladší 3 let, když se počátkem školního roku blíží věku 3 let.

2. Hradí pouze město a rodiče. Zaopatřovací příspěvek činí 2200 Kč/měsíc plus stravné – 32 Kč/den.

3. Město provozuje jesle podle živnostenského zákona. V jeslích mohly zůstat stávající pracovnice, splňují podmínky i podle živnostenského zákona. V tomto je nová úprava pro město výhodnější, v jeslích mohou nyní pracovat zaměstnanci s pedagogickým vzděláním a klesly mzdové náklady (nepoužívají se zdravotnické tabulky).

4. Jesle zůstaly ve vzduchoprázdnu – odbor sociálně-právní ochrany dětí a sociální prevence i pracovníci jeslí komunikují s různými resorty.

(Redakčně kráceno)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *