01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Jihočeský kraj má nejaktivnější předkladatele projektů

Jihočeský kraj se více než dva roky systematicky připravoval na co nejefektivnější využití podpory, která nyní po vstupu ČR do EU může být čerpána ze strukturálních fondů.

Součástí přípravy na čerpání podpory ze strukturálních fondů EU bylo uspořádání řady seminářů, organizovaných Krajským úřadem Jihočeského kraje, zaměřených na poskytnutí co nejpodrobnějších informací k této relativně nové problematice. Dalšími kroky komplexní přípravy bylo vyčlenění konkrétních pracovníků úřadu, proškolených k poskytování osobních konzultací široké veřejnosti a jejich pravidelná účast na setkáních starostů měst a obcí našeho kraje. Aktuální informace o vývoji Společného regionálního operačního programu (SROP) krajský úřad distribuoval prostřednictvím svých informačních listů, tiskových zpráv v regionálních médiích a také na internetových stránkách Jihočeského kraje.

Velkou šanci pro široké spektrum subjektů v regionu - kraj, obce, nestátní neziskové organizace i podnikatele - nabízí zejména SROP, který byl schválen v prosinci roku 2003. První výzva pro předkládání projektových žádostí byla vyhlášena 1. června 2004 a trvala do 30. července 2004. Podání projektových žádostí předcházely opakované konzultace žadatelů na oddělení krajského úřadu, které bylo zřízeno kvůli zabezpečení složité administrace programu SROP. Dlouhodobé úsilí přineslo kýžené ovoce.

Úspěšná první výzva

Historicky první výzva pro předkládání projektových žádostí do SROP skončila pro Jihočeský kraj úspěšně s výsledkem 51 přijatých projektových žádostí. Z toho je 44 individuálních projektů s celkovou výší uznatelných nákladů 510 miliónů Kč a 7 projektů představují grantová schémata předložená Jihočeským krajem a určená pro drobné žadatele. Největší zájem předkladatelů projektů byl zaznamenán u opatření Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu (4.2.2.), kde bylo předloženo 15 projektových žádostí, následně také u opatření Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů (3.1.), kde se sešlo 14 projektů. Zbylé projektové žádosti směřovaly do opatření Rozvoj regionální dopravní infrastruktury (2.1.1.), Rozvoj dopravní obslužnosti v regionech (2.1.2.) a Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech (2.2.).

Struktura předkladatelů

Největší procento předkladatelů tvoří obce a města, dále organizace zřizované krajem. V menší míře byly zastoupeny nestátní neziskové organizace.

Mezi předkladatele projektů se úspěšně zařadil i Jihočeský kraj, který předložil projekty do opatření 2.1.1. Rozvoj regionální dopravní infrastruktury. Toto opatření zahrnuje investice do rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. třídy, přičemž projekty v rámci tohoto opatření patří po finanční stránce k největším.

Ze statistických údajů Ministerstva pro místní rozvoj o přijatých projektech do SROP, kde v počtu přijatých projektů obsadil Jihočeský kraj první místo, lze jednoznačně vyvodit závěr, že tato výzva byla pro náš region úspěšná. Je to výsledek dlouhodobé přípravy všech subjektů, zapojených do implementace SROP i aktivního přístupu samotných žadatelů. Většina jich konzultovala své možnosti a zpracování projektové dokumentace dlouho před vyhlášením výzvy a byla tak na podání projektu dobře připravena.

Z těchto poznatků vyplývá, že v rámci přípravy na další kola výzev do SROP by se potenciální žadatelé měli zaměřit především na konzultace svých projektových záměrů. Konzultace probíhají pravidelně v Sekretariátu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad (RRRSJ) a žadatelé si tam mohou jednak ověřit formální správnost a soulad svého projektového záměru s cíli jednotlivých opatření SROP, jednak získat ještě "horké" informace o nových postupech či změnách v doporučeních ke zpracování projektové dokumentace.

Sekretariát RRRSJ již dokončil u jednotlivých předložených projektů formální kontrolu a kontrolu přijatelnosti. Konečný seznam obodovaných projektů (short list) byl předložen RRRSJ ke schválení na zasedání 24. září 2004 na krajském úřadě v Českých Budějovicích. Potom bude jednotlivým žadatelům oznámen výsledek o úspěšnosti či neúspěšnosti jejich projektů. Jihočeský kraj se už připravuje na vyhlášení druhého kola výzvy. Na základě výsledků formálních kontrol projektů se uskutečnila diskuse nad nepřesnými formulacemi v metodických pokynech pro žadatele SROP s cílem jejich zpřesnění, v některých případech i zjednodušení.

Region NUTS II Jihozápad má přidělen podíl ve výši 11,98 % z celkové částky určené pro program SROP na celou ČR. Rozdělení financí na jednotlivé kraje není stanoveno, neboť projekty jsou posuzovány vždy za celý region NUTS II, v našem případě tedy projekty Jihočeského a Plzeňského kraje.

první náměstek hejtmana Jihočeského kraje

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down