01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Jihomoravský projekt řeší ekologické odstranění vyřazených lednic

Od začátku letošního července se uskutečňuje projekt Recyklace a úplné zneškodnění výrobků domácího chlazení z území Jihomoravského kraje. Jeho cílem je ekologické odstranění vyřazených výrobků domácího chlazení s obsahem freonů.

Nositelem projektu je Regionální rozvojová agentura jižní Moravy ve spolupráci s odborem životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje; vyřazené chladicí zařízení zneškodňuje na základě výsledků obchodní veřejné soutěže společnost SITA Moravia, a. s.

Projekt je jedním z realizačních výstupů Plánu odpadového hospodářství Jihomoravského kraje. Současně je příspěvkem k ochraně ozónové vrstvy Země. Vychází z potřeby systémového a cíleného odstranění specifických nebezpečných odpadů z chladicích zařízení, u kterých končí doba jejich životnosti.

Ušetří peníze občanům i obcím

Hlavním cílem projektu je snížit riziko úniku freonů obsažených ve starších typech chladicích zařízeních, podpořit sběr a třídění odpadů a zvýšit ekologické smýšlení obyvatel. Je plánováno, že se od července 2004 do března 2006, kdy se projekt uskuteční, podaří nashromáždit a ekologicky odstranit 36 800 chladicích zařízení. Budou to lednice, na které se nevztahuje podle zákona o odpadech povinnost zpětného odběru - u těch financuje systém likvidace výrobce nebo jiná oprávněná osoba.

Na přípravě projektu se finančně podílel Krajský úřad Jihomoravského kraje a prostředky na vlastní realizaci (celkem 20,6 mil. Kč) budou čerpány z dotačního titulu Státního fondu životního prostředí. Pro občany a municipality kraje to znamená, že za ekologické odstranění vyřazených lednic mohou po dobu realizace projektu ušetřit nemalé finanční prostředky.

Výchozí informace a podmínky

V současné době jsou podle platné legislativy sběr a zneškodnění nebezpečných složek komunálního odpadu povinností municipalit. V případě nebezpečných odpadů pocházejících z vyřazených chladicích zařízení (katalogové číslo 20 01 23) proto existují pro občany dvě legální možnosti, jak se tohoto odpadu zbavit - buď jej odvézt na sběrné místo, které má příslušné oprávnění nebo vyčkat na to, až bude obec organizovat mobilní svoz nebezpečných odpadů (obvykle na jaře a na podzim). Náklady na dopravu, dočasné uskladnění a zejména na úplné zneškodnění chladicího zařízení lednice jsou pak hrazeny z poplatku od občana a z rozpočtu obce.

Rozdíly existují v poměru, v jakém se občané účastní úhrady nákladů na ekologické zneškodnění vyřazených ledniček - jsou města, kde mohou občané lednice na sběrná místa ukládat bez zvláštního poplatku a veškeré náklady jsou uhrazeny z městského rozpočtu, zatímco v jiných obcích se občané určitým procentem na úhradě nákladů podílejí. Právě omezené množství finančních prostředků, pohodlnost a také určitá nekázeň některých občanů způsobily, že se vyřazené lednice po dosloužení začaly objevovat na černých skládkách nebo se s nimi manipulovalo nevhodným způsobem.

Projekt ekologického zneškodňování vyřazených lednic reaguje na tento stav. Je načasován do období, kdy se předpokládá nárazové ukončení doby životnosti většího množství chladicích zařízení, kterými se domácnosti po roce 1990 vybavovaly. Ukončení životnosti starších výrobků a jejich obměna a vyřazování způsobují statisticky významný nárůst podílu zastaralých výrobků při sběru nebezpečných a objemných odpadů a tvoří významný podíl při likvidaci nepovolených skládek odpadů. Tyto zastaralé výrobky představují pro životní prostředí zdroj potenciálního ohrožení regulovanými látkami (freony).

Na základě předběžných průzkumů, výsledků sběrových akcí, orientačního průzkumu trhu a zkušeností společností zabývajících se doposud sběrem těchto vyřazených výrobků domácího chlazení, se uskutečnil kvalifikovaný odhad podílu těchto výrobků s obsahem regulovaných látek. Odhady se opírají především o vývoj ve sledované produkci tohoto odpadu v předchozím období a vycházejí z počtu obyvatel, respektive počtu domácností v Jihomoravském kraji a předpokládané životnosti chladicích zařízení.

Teoretický počet průměrných rodin v kraji je zhruba 330 530, což je v korelaci s počtem udávaných bytových jednotek 405 400. Průměr je 368 000 jednotek s předpokladem jednoho chladicího zařízení v rodině. Při předpokládané době životnosti chladicího zařízení 10 let je teoretické množství vyřazovaných chladicích zařízení asi 36 800 kusů ročně. Vzhledem k předpokladu, že projekt bude organizovanou akcí s dobrou propagací, bez finanční účasti obyvatel, lze předpokládat, že úspěšnost sběru dosáhne minimálně 50 %. Je proto nutno zajistit sběr, recyklaci a zneškodnění minimálně 18 400 vyřazených chladicích zařízení za rok. Z tohoto počtu lze očekávat, že 50 % (asi 9200 kusů) bude obsahovat freony.

Protože projekt je na počátku své realizace, lze definovat jen očekávání - a tím je výrazný pokles množství starších typů ledniček s obsahem freonu a současně posílení ekologického vědomí obyvatel Jihomoravského kraje. Tímto směrem se bude ubírat také propagační kampaň, kterou uskutečňuje Regionální rozvojová agentury jižní Moravy ve spolupráci s Krajským úřadem Jihomoravského kraje a dodavatelem SITA Moravia, a. s.

Popis projektu

Uskutečnění projektu je založeno na využití stávajících sběrných míst v Jihomoravském kraji a na technologické provozovně, do které se budou vyřazená chladicí zařízení ze sběrných míst svážet.

Do systému sběrných míst je zahrnuto celkem 72 sběrných dvorů (z toho 42 v Brně), které jsou ve vlastnictví obcí či právnických osob a ve kterých probíhá sběr nebezpečného odpadu. V těchto sběrných místech se shromažďují vyřazená chladicí zařízení i vytříděné lednice spadající do systému zpětného odběru a následně je zajištěn jejich převoz do technologického střediska. Pouze u těch lednic, které jsou ve špatném technickém stavu a hrozilo by riziko úniku nebezpečných látek při transportu, se tzv. 1. stupeň recyklace (odsátí freonů z chladicího okruhu a kompresorového oleje) uskutečňuje pomocí speciálního mobilního zařízení přímo ve sběrném místě.

Všechna sběrná místa zařazená do projektu jsou zabezpečena proti neoprávněnému vstupu cizích osob, popřípadě zcizení navezených odpadů. Jsou to uzavřené objekty, oplocené pozemky ve vlastnictví obcí a specializovaných firem vykonávajících sběr a výkup odpadů. Současně splňují sběrná místa legislativní požadavky vztahující se k činnosti, která se bude po dobu trvání projektu v jejich objektech zajišťovat, tj. dočasné shromažďování vyřazených výrobků domácího chlazení (všechna sběrná místa mají charakter mezideponie nebezpečných odpadů do doby jejich řádného zneškodnění). Osoby, které nakládají s těmito výrobky (zajišťují řádnou manipulaci a dočasné uložení ve sběrném místě), jsou proškoleny.

Seznam sběrných míst a další informace o projektu jsou k dispozici na webových stránkách Regionální rozvojové agentury jižní Moravy (www.rrajm.cz).

Ve sběrném místě jsou jednotlivá chladicí zařízení označena červeným kulatým symbolem, aby byla zcela zajištěna identifikace lednic určených k odstranění v rámci tohoto projektu.

Činnosti směřující k recyklaci a úplnému zneškodnění výrobků domácího chlazení probíhají v jedné technologické provozovně v Brně (s ohledem na dopravní dostupnost a spádovost zájmového území projektu). Do této provozovny se ze sběrných míst přivážejí vyřazené lednice, které se podle obsahu regulovaných látek rozdělují a barevně označují do čtyř kategorií (kritériem je, zda zařízení obsahuje regulované látky v chladicím okruhu nebo v izolačním materiálu - PUR pěně). Poté jsou z chladicího okruhu vyřazených ledniček v tzv. 1. stupni recyklace odsáty regulované látky a kompresorový olej.

Při nashromáždění dostatečného množství lednic, které obsahují regulované látky v izolaci, probíhá tzv. 2. stupeň recyklace. K tomuto účelu přijede speciální mobilní souprava ze zahraničí. Ve vzduchotěsném prostoru jsou lednice rozdrceny a jsou z nich odděleny kovové a plastové části - zejména je rozrušena struktura polyuretanové izolace. Tímto postupem se ze struktury izolace uvolní freon R 11 použitý jako nadouvadlo. Předpokládá se, že toto mobilní zařízení se bude pro potřeby projektu využívat 1 - 2krát ročně s ohledem na velkou kapacitu této technologie (při jednosměnném provozu je to asi 50 lednic/hodinu).

Získané regulované látky se budou termicky zneškodňovat na speciálním zařízení v Ostravě, které splňuje příslušné legislativní a ekologické požadavky. O uskutečněných sběrových akcích a vlastním průběhu zneškodnění chladicích zařízení se vypracovávají evidenční listy a protokoly. Jsou nejen podkladem pro fakturaci, ale také dokladem o skutečném stavu a množství zneškodňovaných chladicích zařízení.

zástupce ředitele Regionální rozvojové agentury jižní Moravy

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down