01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Kácení dřevin rostoucích mimo les

Dřeviny, které rostou mimo les, jsou podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, chráněny před poškozováním a ničením (ust. § 7). Tato obecná ochrana je doplněna ochranou zvláštní, která se týká památných stromů a jejich ochranných pásem (ust. § 46). Dřevinou rostoucí mimo les zákon...

Dřeviny, které rostou mimo les, jsou podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, chráněny před poškozováním a ničením (ust. § 7). Tato obecná ochrana je doplněna ochranou zvláštní, která se týká památných stromů a jejich ochranných pásem (ust. § 46). Dřevinou rostoucí mimo les zákon rozumí "strom či keř rostoucí jednotlivě i ve skupinách ve volné krajině i v sídelních útvarech na pozemcích mimo lesní půdní fond". Péče o dřeviny rostoucí mimo les je povinností jejich vlastníků, tedy osob, na jejichž pozemcích se dřeviny nacházejí. Taková péče může například spočívat v provedení nezbytných zásahů před šířením chorob, kterými byla dřevina napadena.

POVOLENÍ KE KÁCENÍ

Ke kácení stromů a keřů rostoucích mimo les se vyžaduje povolení1) (ust. § 8). Toto povolení se vydává ve správním řízení vedeném podle správního řádu. Obecní úřad zahájí řízení na základě žádosti o povolení ke kácení.2) Účastníky takového řízení mohou kromě žadatele být občanská sdružení, jejichž hlavním posláním podle stanov je ochrana přírody a krajiny (ust. § 70) a vlastníci sousedních nemovitostí (ust. § 27 odst. 2 správního řádu). Povolení ke kácení dřevin lze vydat pouze ze závažných důvodů, po vyhodnocení jejich funkčního a estetického hlediska.

V určitých případech se ke kácení dřevin povolení nevyžaduje. Jde o tyto situace: pěstební důvody, za účelem obnovy porostů nebo při provádění výchovné probírky porostů3); zdravotní důvody4); při výkonu oprávnění podle zvláštních předpisů5); stavem je zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí škoda značného rozsahu ; dřeviny rostou na pozemcích ve vlastnictví fyzických osob, pokud nedosahují stanovené velikosti.6)

Kladné rozhodnutí v řízení o povolení ke kácení dřevin lze udělit pouze ze závažných důvodů, po vyhodnocení jejich funkčního a estetického významu. Každé povolení musí být náležitě zdůvodněno. Rozhodnutí by mělo obsahovat povinnost přiměřené náhradní výsadby nebo finančního odvodu do rozpočtu obce. V rozhodnutí by také mělo být uvedeno, kdy se mají dřeviny pokácet. Mělo by to být zpravidla v období vegetačního klidu (od listopadu do března). Pokud jde o kácení kvůli výstavbě, mělo by být rozhodnutí o povolení kácení podmíněno získáním (právní mocí) stavebního povolení. V případě, že investor stavební povolení nezíská, došlo by k pokácení zbytečně.

PAMÁTNÉ STROMY

Zvláštní ochranu zákon přiznává tzv. památným stromům. Za památné může pověřený obecní úřad vyhlásit takové stromy, které jsou "mimořádně významné".7) Tyto stromy je zakázáno poškozovat, ničit a rušit v přirozeném vývoji. Výjimku ze zákazů z ochrany památných stromů udělí pověřený obecní úřad jen v případě, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad zájmem ochrany přírody. Rozhodnutí o výjimce se vydává ve správním řízení, kterého se opět mohou účastnit občanská sdružení na ochranu přírody a krajiny a dotčení vlastníci sousedních nemovitostí.

SANKCE

Fyzická osoba, která poškodí nebo bez povolení pokácí dřevinu rostoucí mimo les, může být za tento přestupek potrestána pokutou do 10 000 Kč. Pokud dřevinu nebo skupinu dřevin rostoucích mimo les poškodí nebo zničí bez povolení právnická osoba nebo fyzická osoba při výkonu podnikatelské činnosti, může za tento správní delikt dostat pokutu až 500 000 Kč. Tato sankční řízení vedou pověřené obecní úřady, případně též Česká inspekce životního prostředí. Podnět k zahájení sankčního řízení může dát kdokoliv.

Poznámky:

1) Povolení ke kácení vydávají obecní úřady. Na území národního parku a chráněné krajinné oblasti jsou k vydání povolení příslušné jejich správy.

2) Žádost o povolení ke kácení dřevin musí obsahovat tyto náležitosti: 1. jméno, příjmení a adresu žadatele, 2. doložení vlastnického nebo nájemního vztahu k pozemku, na němž dřevina roste, 3. specifikace dřevin (druh, počet, velikost, situační nákres), 4. obvod kmene ve výšce 130 cm a 5. zdůvodnění žádosti.

3) Za "výchovnou probírku" nelze považovat seříznutí celé rozvinuté koruny vzrostlého stromu, což se bohužel v současnosti obvykle stává. Takový zásah je porušením zákazu poškozování stromů a měla by za něj být udělena pokuta.

4) Zdravotní důvody bývají často falšovány. Žadatel poukazuje na velmi špatný stav dřevin, realita bývá poněkud odlišná. Vhodnou procesní formou je zajistit oponentní posudek, který by vyvrátil tvrzení o špatném zdravotním stavu dřevin.

5) Těmito zvláštními předpisy jsou energetický zákon, zákon o vodách, zákon o drahách a zákon o pozemních komunikacích.

6) Stanovenými rozměry zákon rozumí obvod kmene do 80 cm měřený ve výšce 130 cm nad zemí nebo souvislý keřový porost do 40 metrů čtverečních.

7) Ustanovení § 46 zákona o ochraně přírody a krajiny.

Michal Bernard
Ekologický právní servis

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down