01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Kampaň Display: Ujme se i u vás?

Nikoliv průmysl či doprava, nýbrž budovy jsou kupodivu největšími spotřebiteli energie. Na své pomyslné konto si připisují zhruba 40 % veškeré spotřebované energie ve světě, zatímco doprava "pouze" 32 % a průmysl 28 %. Z drtivé většiny se výroba energie opírá o využívání fosilních paliv, jako je uhlí, zemní plyn či ropa, což s sebou nese dramatický dopad na emise skleníkových plynů CO2. Vedle celosvětového úsilí co nejvíce využívat "čistější" obnovitelné zdroje energie z tohoto faktu vyplývá také snaha co nejvíce zamezit zbytečnému plýtvání energiemi.

Od letošního 1. ledna začala platit povinnost dokládat energetickou náročnost budov. Průkazem energetické náročnosti budovy musí být vybaveny všechny nově postavené objekty o celkové podlahové ploše nad 1000 m2, přičemž budou muset splňovat požadavky nejméně na kategorii C energetické náročnosti. (Energetická náročnost budovy je vyjádřena na škále mezi písmeny A až G; do kategorie A patří mimořádně úsporné stavby, zatímco na opačné straně stupnice jsou domy s mimořádným plýtváním energiemi.) Této povinnosti se nevyhnou ani vlastníci stávajících budov zmíněné velikosti. Přikročí-li totiž k jejich rekonstrukci, budou muset stavebními úpravami docílit stavu, aby i tyto budovy splňovaly alespoň parametry kategorie C.

VYCHÁZÍ SE Z EVROPSKÉ SMĚRNICE

Provozovatelé budov využívaných pro účely školství, zdravotnictví, kultury, obchodu, sportu, ubytovacích a stravovacích služeb, zákaznických středisek odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací a veřejné správy o celkové podlahové ploše nad 1000 m2 jsou navíc nově povinni na veřejně přístupném místě v budově umístit energetický štítek, který graficky jednoduše a srozumitelně vyjadřuje stupeň její tepelné náročnosti od třídy A až po třídu G (podobnými energetickými štítky jsou v sed-mistupňové škále označovány i elektrospotřebiče, takže zákazník má okamžitý přehled o jejich energetické úspornosti a snáze se v nabídce rozhoduje).

Nové povinnosti jsou dány zákonem o hospodaření energií č. 406/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů v § 6a odst. 1, který ukládá všem stavebníkům, případně vlastníkům, kteří provádějí výstavbu nových budov nebo změnu dokončených staveb, povinnost splnit požadovanou energetickou náročnost budov. Podle § 6a odst. 2 tohoto zákona dokládají stavebníci nebo vlastníci budov splnění energetické náročnosti budov prostřednictvím průkazu energetické náročnosti budovy. Podrobnosti splnění požadavků na energetickou náročnost budov jsou uvedeny ve vyhlášce č. 148/2007 Sb. Zákon o hospodaření energií vychází i ze Směrnice č. 2002/91/ES, o energetické účinnosti budov, kterou v roce 2002 přijal Evropský parlament a Rada a již byly do své národní legislativy povinny zapracovat všechny členské země Evropské unie.

Není marné v těchto souvislostech citovat informaci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, že v současné budově u nás průměrný rodinný dům spadá do energetické třídy D, panelové domy do tříd E či F (podle tvaru - výšková stavba či nízkopodlažní) a staré cihlové domy do třídy D.

NUTNÉ ZLO, NEBO VÝZVA?

Musí však být uvedené nové povinnosti chápány pouze jako "nutné zlo"? Proč je nepojmout jako výzvu ke zlepšení energetického managementu města či obce a příležitost ke hledání reálných úspor energie - a tím i úspor v obecní kase? Pravda, nechat si vystavit průkaz energetické náročnosti budovy není levné s ohledem na nutný předchozí energetický audit. Kdyby tedy obec chtěla i menší budovy ve svém vlastnictví dobrovolně nad rámec zákona o hospodaření energií podrobit přezkumu, jak si na tom stojí z hlediska energetické náročnosti, asi by na jeho zaplacení složitě sháněla peníze. Přesto by pro každou obec byly k nezaplacení údaje o tom, na kolik ji energetický režim té či oné budovy reálně přijde a kde pro něj lze hledat možné úspory.

Zajímavé řešení nabízí klimatická kampaň Display, která rovněž navazuje na evropskou směrnici o energetické účinnosti budov a s níž do naší země prostřednictvím Národní sítě Zdravých měst (NSZM) ČR přichází evropská asociace místních samospráv Energie-Cités. Při prosincovém podpisu smlouvy o vstupu NSZM ČR do této asociace její předseda Gerard Magnin uvedl, že Energie-Cités bude členům Národní sítě Zdravých měst (ale i dalším zájemcům) pomáhat s inovacemi v oblasti udržitelné energetiky a podporovat sdílení nejlepších zkušeností z celé Evropy.

CO DOSVĚDČÍ POSTER

Kampaň Display umožňuje pomocí jednoduchého kalkulačního nástroje vystave- ného na internetu (viz www.display-campaign.org) vypočíst i množství vyprodukovaného CO2, jež s sebou přináší výroba energie, kterou budova spotřebovává. Město (obec) na každé ze svých takto sledovaných budov jednoduše a názorně formou posteru (plakátu) zveřejní její spotřebu energie i množství vyprodukovaného CO2, údaje o zdroji energie (fosilní či obnovitelný) a opatření, která plánuje uskutečnit, aby v daném objektu zvýšilo energetickou efektivnost. Nad rámec evropské směrnice o energetické náročnosti budov je na posteru vyčíslena rovněž spotřeba vody v budově.

Jana Cicmanová z Energie-Cités upozorňuje na skutečnost, že na rozdíl od průkazu energetické náročnosti, pro nějž se výpočet spotřeby energie pořizuje na základě bilanční metody (spotřeba není skutečná, nýbrž stanovená na základě výpočtu z norem), kalkulační nástroj Display pracuje se skutečnou (naměřenou) spotřebou, jak je dána zejména fakturami za dodanou energii a vodu, velikostí užitné plochy a dalšími technickými informacemi, jimiž každé město o svých objektech běžně disponuje. "Kalkulační nástroj Display si může zcela zdarma vyzkoušet kdokoliv," konstatuje Jana Cicmanová. "Na webové stránce http://www.display-campaign.org/rubrique38.html stačí kliknout na odkaz Test Display, přičemž kalkulační nástroj je i v češtině."

UŽ 340 MĚST A 10 TISÍC BUDOV...

Přínos kampaně Display podle Jany Cicmanové spočívá především v tom, že veřejné správě umožňuje lépe komunikovat se svými občany i partnery a získávat jejich podporu pro efektivnější využívání energie. Pokud město takto otevřeně a veřejně dává najevo, že mu omezení spotřeby energie v jeho objektech a snížení emisí CO2 opravdu leží na srdci, pak tím inspiruje a motivuje i své obyvatele, aby podobně postupovali také ve svých domovech. Taková je alespoň zkušenost z více než 340 evropských měst, která do kampaně Display zatím vstoupila a energetickou náročnost prověřuje u celkem zhruba 10 tisíc budov.

V osvětě a lepší informovanosti radnic i občanů, co vše lze dělat pro omezení energetické náročnosti budov, vidí smysl kampaně Display i Antonín Tym z kanceláře NSZM ČR. V České republice si podle jeho slov tato kampaň postavená na dobrovolnosti zatím ani zdaleka neklade ambice stát se ekvivalentem pořizování průkazů energetické náročnosti budov a energetických štítků. Přesto Antonín Tym upozorňuje na fakt, že například ve Francii národní legislativa zrovnoprávnila poster, k němuž se dospěje využitím kalkulačního nástroje Display, s energetickým štítkováním - zůstává tam na každém městě, pro kterou z obou možností se při zveřejňování údajů energetické náročnosti svých budov rozhodne. Snaha jít touto cestou je, jak Antonín Tym dále uvedl, patrná i v řadě dalších členských zemích EU. Pokud se nyní po vstupu Národní sítě Zdravých měst ČR do evropské asociace Energie-Cités začne v naší zemi kampaň Display více prosazovat, Antonín Tym si umí představit, že by NSZM časem usilovala pro její podporu i o finanční pomoc ze strany ministerstva průmyslu a obchodu či Státního fondu životního prostředí.

Nicméně Matyáš Vitík z tiskového oddělení Ministerstva průmyslu a obchodu ČR na náš dotaz sdělil, že rezort o kampani Display zatím nemá žádné detailní informace a že "obecně platí, že náležitosti průkazu energetické náročnosti budovy jsou stanoveny příslušnými normami, které je potřeba respektovat".

V KRUPCE BYLI PRVNÍ

Vůbec první (a podle dostupných informací zatím i jediný) poster z kampaně Display je v České republice od května 2007 umístěn na Masarykově základní škole a Mateřské škole v Krupce u Teplic. Tato škola se zaměřuje na ekologickou výchovu a k projektu, který by vyústil ve snížení energetické náročnosti všech jejích jednotlivých budov, ji přivedla spolupráce města coby zřizovatele s místním výrobním závodem společnosti Knauf Insulation (KI). Poté, co byla k přípravě projektu přizvána společnost Porsenna, o. p. s., se původní myšlenka dál rozvíjela, až podle slov ředitele školy Mgr. Bc. Ctirada Vaníka přišel návrh pojmout první etapu projektu jako účast v kampani Display. Knauf Insulation škole, resp. městu formou sponzorského daru uhradila poplatek ke vstupu do kampaně a také tisk plakátu (posteru) Display. Spolupráce města a školy s KI přitom nebyla náhodná. Tato společnost totiž v Krupce vybudovala jeden z nejmodernějších výrobních závodů minerálních izolací ze skelné vlny v Evropě a průběžně investuje i do vývoje nových produktů s cílem nabízet zákazníkům co největší úspory energie. Právě kampaň Display se pro společnost Knauf Insulation stala pilotním projektem v oblasti energetické certifikace budov v ČR.

Ředitel závodu v Krupce Ing. Jan Brázda spolu s Ing. Janou Nedasovou, marketingovou ředitelkou KI, hlavní přínos kampaně Display spatřuje v "sejmutí anonymity budovy". "Ve dvou budovách Masarykovy základní školy jsme provedli sběr dat a podkladů potřebných pro sestavení posteru Display - energetickou bilanci stavby za poslední dva roky. Současně se vyhodnocovala produkce emisí skleníkových plynů a spotřeba vody. Je to první, ale nesmírně důležitý krok. Vyžaduje odvahu změřit svou budovu, srovnat ji s konkurencí, a to nejlepším dostupným standardem - a výslednou informaci předložit veřejnosti. Zjistíte, kolik desítek či stovek tisíc korun můžete jako majitel nebo nájemce budovy přestat ztrácet a jak můžete zlepšit životní prostředí," zdůrazňují zástupci společnosti KI.

Řditel školy Mgr. Bc. Ctirad Vaník to potvrzuje: "Z výsledků kampaně nám vyšlo, že pro rok 2007 hlavní budova školy ve spotřebě energií spadá do třídy C, emisemi CO2 do třídy D a ve spotřebě vody do třídy B. Druhá budova je ve spotřebě energií ve třídě D, v emisích ve třídě E a ve spotřebě vody ve třídě D. Okamžitě řešit jsme mohli pouze spotřebu vody, ostatní je záležitost zateplení školy, a tedy úkol pro jejího zřizovatele."

Ing. Jan Brázda spolu s Ing. Janou Nedasovou se shodují v tom, že na evropské úrovni je projekt Display považován za nejlepší propagaci úspor v budovách. "Aplikace evropské směrnice o energetické účinnosti budov je v mnoha ohledech složitá, příliš technická a bohužel i formalizovaná. Největší překážkou při jejím prosazování je zřejmě malá ochota se úsporami energie poctivě zabývat už ve fázi projektové dokumentace. Způsob, jakým probíhá samotná výstavba, často bývá velmi bezohledný k energetickým opatřením, vyžadujícím velkou dávku preciznosti a kvalitního provedení," tvrdí a dodávají, že kampaň Display je jedním z nástrojů, který ozřejmí, na jaké úrovni je energetická účinnost dané budovy, na jaké by mohla být a jaký je a v čem spočívá potenciál úspor. Tím je i definována kapitálová náročnost změny a start k zahájení projektů modernizace," podtrhují oba zástupci společnosti Knauf Insulation.

Dodejme, že pro Masarykovu základní školu a Mateřskou školu v Krupce se jedním z výstupů projektu staly rovněž pracovní listy pro environmentální výuku, které se tam připravují pro použití i v jiných školách. "Možnost zapojit žáky do kampaně a aktivizovat je byla pro nás prioritní. Žáci se mohli na konkrétních datech sami přesvědčit o významu izolací pro úspory energií. Z tohoto pohledu samotné snížení energetické náročnosti budov bylo pro nás jako pro učitele až "vedlejším" efektem," připouští ředitel školy Mgr. Bc. Ctirad Vaník a oceňuje podíl radnice coby vlastníka budov, s jejímž vědomím a podporou kampaň Display ve škole probíhala.

DŮLEŽITÝ PRVNÍ KROK

"Nejsložitější fází bývá přesvědčit město, že pro ně taková kampaň má skutečný význam. Ten první krok je rozhodující, protože pak nese závazek zlepšit energetickou účinnost budovy, případně rezignaci vše nechat při starém - a de facto veřejnosti potvrdit, že město je špatný vlastník. Ale prvním krokem vše teprve začíná," poznamenává Ing. Jan Brázda. "Přitom při realizaci kampaně v podstatě nelze chybovat: Důležité je vybrat vhodné budovy, zejména ty, které jsou již zařazeny do plánu rekonstrukcí tak, aby byly v dohledné době rekonstruovány na lepší standard. Neméně nutné je, aby současně začal fungovat i "energetický management" těchto budov, tedy pravidelné sledování a vyhodnocování dat o spotřebě energie, nejlépe v měsíční periodě. Školy jako budovy byly velmi často postaveny v minulém století podle tehdejších standardů a energetický štítek či poster často ukazuje jejich nelichotivou pozici. Na straně druhé je to impulz ke zpracování projektů rekonstrukcí s možností čerpání zdrojů z evropských fondů. Projekty, které vedou ke zlepšování kvality prostředí uvnitř budov a zároveň k výraznému snížení spotřeby energií, bývají velmi kvalitní a mají atributy být financovány z evropských peněz," upozornil ředitel závodu Knauf Insulation v Krupce.

IVAN RYŠAVÝ

Co musí město (obec) udělat pro vstup do kampaně Display

Zaplatit vstupní poplatek. Ten pro města (obce) v nových členských zemích EU, tedy i pro města v České republice, činí 626 eur. Je-li město členem Národní sítě Zdravých měst ČR, poplatek je ve výši pouze 300 eur. Je-li město samostatně členem asociace Energie-Cités, neplatí žádný poplatek.

Podepsat Chartu o přistoupení ke kampani Display, což lze učinit prostřednictvím internetu na www.display-campaign.org.

Na uvedené webové stránce se on-line zaregistrovat a využít kalkulační nástroj Display tamtéž.

ZDROJ: NSZM ČR

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down