Autor
Kategorie:
Správa a rozvoj

Karlovarský kraj udílí inovační vouchery

Nový dotační titul se začal uplatňovat v praxi Karlovarského kraje. Ve snaze zvýšit konkurenceschopnost firem na svém území jim kraj poskytuje inovační vouchery k nákupu služeb od vysokých škol či výzkumných ústavů z celé ČR.

Jak vysvětluje Ing. Petr Navrátil, náměstek hejtmana Karlovarského kraje, dotační titul Inovační vouchery je realizován formou veřejné soutěže ve výzkumu a inovacích podle zákona č. 130/2002 Sb., přičemž poskytovatelem podpory je Karlovarský kraj. Příjemcem podpory může být pouze firma působící nebo sídlící na území kraje.

»Žadatelé předkládají v soutěžní lhůtě své návrhy projektů, které jsou po kontrole formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti hodnoceny externími experty a odborným poradním orgánem poskytovatele podle předem stanovených kritérií, jako je např. možnost rychlého zavedení do praxe nebo účelnost vynaložení finančních prostředků. Seznam ohodnocených projektů, seřazených podle počtu dosažených bodů s přihlédnutím k vyčleněnému objemu finančních prostředků, je poté schválen radou a zastupitelstvem kraje. Při stanovování kritérií jsme se inspirovali podobnými nástroji, které se již uplatňují v jiných krajích, např. Jihomoravském a Královéhradeckém, ale také v některých dalších evropských zemích,« konstatuje Petr Navrátil.

Karlovarský kraj již loni prostřednictvím voucherů v celkové výši 1,655 mil. Kč podpořil projekty 11 firem, zaměřené mj. na vývoj dohledového systému malých čistíren odpadních vod, využití katalytické oxidace pro zpracování odpadů z výroby akryklových monomerů či optimalizaci receptur akrylátových nátěrových hmot. Letos si kraj pro vouchery připravil 1,8 mil. Kč. Už v prvním kole výzvy se o tento příspěvek ucházelo 17 firem s požadavkem na celkovou podporu ve výši zhruba 2,5 mil. Kč. Mezi 13 žadateli, kteří ve veřejné soutěži uspěli, jsou firmy z oborů stavebnictví, strojírenství, výroby hudebních nástrojů nebo speciální hasičské techniky. Celkem formou voucherů obdrží 1,526 mil. Kč. Zbývající peníze budou použity pro druhé kolo.

VĚDECKOTECHNICKÝ PARK KRAJE UŽ DOSTÁVÁ REÁLNÉ OBRYSY

Vouchery však mají vést rovněž k tomu, aby si kraj mezi jejich příjemci vyhledával firmy, jež by časem mohly sídlit v chystaném Vědeckotechnickém parku Karlovarského kraje. Právě příjemci voucherů jsou totiž podle Petra Navrátila potenciálními budoucími uživateli prostor či služeb vědeckotechnického parku. Karlovarský kraj totiž zůstává jediným regionem, jemuž dosud chybí inovační infrastruktura. Projektem parku, který bude spolufinancován z OP Podnikání a inovace (podprogram Prosperita), kraj chce nabídnout inovačním firmám z Česka, ale i sousedního Německa (či dalších zemí) vhodné zázemí pro jejich aktivity.

»V souvislosti s přípravou vědeckotechnického parku udržujeme dlouhodobou spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze a jednáme se zástupci výzkumu v oblasti balneologie, která je velmi silnou stránkou našeho kraje. Určitě budeme také podporovat spolupráci např. se Západočeskou univerzitou v Plzni či s německými univerzitami,« potvrzuje náměstek hejtmana.

Zeptali jsme se ho rovněž na to, je-li účelné budovat vědeckotechnický park v kraji, z něhož je coby kamenem dohodil do okolních regionů, kde už podobná zařízení fungují (Vědeckotechnický park Plzeň, a. s., či BIC Plzeň), a zda další vědeckotechnický park nepovede na západě Čech ke vzájemnému přetahování inovačních firem.

»Ohledně účelnosti budování parku platí, že v zemích s rozvinutou inovační infrastrukturou jsou provozovány zhruba tři VTP na jeden milion obyvatel, tudíž náš záměr tomu odpovídá. V některých jiných regionech je několik těchto zařízení třeba v jednom městě,« odpovídá Petr Navrátil a uzavírá: »V našem kraji nesídlí žádná vysoká škola s technickým nebo přírodovědným zaměřením, ani výzkumný ústav či jiná vědecká instituce, která by podporovala a soustředila inovační aktivity. Tudíž vědeckotechnický park by měl přispět k vytváření nových perspektivních pracovních příležitostí jako součást aktivní politiky zaměstnanosti a k uskutečňování strukturálních změn v našem regionu.«

Náměstek hejtmana Karlovarského kraje Petr Navrátil má ve své gesci dopravu, silniční hospodářství a regionální rozvoj.

FOTO: archiv

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *