Konsolidace státu: Očekávané dopady na ÚSC a jejich příspěvkové organizace

Konsolidační vyhláška (nový předpis) a novela technické vyhlášky č. 383/2009 Sb., ke konsolidaci státu jsou legislativně teprve ve stavu návrhu na vypořádání připomínek. Přitom mají mít dřívější účinnost než od 1. 1. 2014 kvůli požadavku na zpracování »Seznamu« (viz níže). Plně aplikovány by však poprvé měly být až za rok 2014.

Tento text má proto za cíl seznámit čtenáře za územní samosprávné celky a příspěvkové organizace s tím, které nové povinnosti jim oba uvedené předpisy s největší pravděpodobností stanoví.

1) Nová povinnost pro vybrané účetní jednotky (VUJ) již za rok 2013. Kraje, obce a dobrovolné svazky obcí (i obce a DSO, které letos nepředávají Pomocný analytický přehled (PAP) budou muset zpracovat do 31. 10. 2013 seznam ovládaných obchodních společností (akciových společností, společností s ručením omezeným, družstev) a založených obecně prospěšnách společností (dále jen »Seznam«). Jak vyplnit Seznam, najdete v Konsolidačním manuálu, který je zatím jen v pracovním návrhu, přičemž návod na vyplnění Seznamu je také zatím jediné, co návrh manuálu obsahuje. Podoba Seznamu bude přílohou konsolidační vyhlášky č. 1. Seznam se bude předávat přes Centrální systém účetních informací státu (CSÚIS).

2) Podstatná informace. Obce nebudou vůbec konsolidační závěrky zpracovávat, a to ani za dílčí konsolidační celky. Konsolidované výkazy za Českou republiku, za vyšší dílčí konsolidační celky státu a za dílčí konsolidační celky státu (tj. včetně »dílčího konsolidačního celku státu obec« – DKCSO) bude podle §3 Konsolidační vyhlášky zpracovávat Ministerstvo financí na základě předaných závěrek, Pomocného analytického přehledu (PAP) a Pomocného konsolidačního přehledu.

Povinnosti účetních jednotek k zajištění dat pro konsolidované výkazy podle rozdělení:

Obce do 3 tis. obyv a PO do 100 mil. aktiv netto nadále nebudou dělat PAP, a ta účetní jednotka, která nemusí zpraco-vávat PAP, nemusí dělat ani konsolidační přehled. Konsolidovanou účetní jednotkou budou (odhadujeme podle znění předpisu, vi výše), avšak bez jejich dal-šího úsilí. Víceméně kromě povinnosti zpracovat Seznam by se jich konsolidace státu neměla pracovně (a asi ani jinak) týkat.

Obce a PO, které zpracovávají PAP v roce 2013, budou nadále zpracovávat výkaz PAP, ale nebudou zpracovávat konsolidační přehled. Výkaz PAP bude významně rozšířen o značení IČ partnerů konsolidačního celku, a to u pohledávek, závazků, pořizování majetku, oprávek (07x, 08x) a o 551 (odpis části majetku dle IČ partnera konsolidačního celku), ale i o další nákladové a výnosové účty, včetně např. účtu 604. Rovněž se bude partner vyplňovat i u podrozvahy (mimo účty 90x). Zde však bude vyloučení jen jednostranné, tj. bez kontrolních vazeb a zůstává ponechaná možnost volby významnosti pro účtování na podrozvahu podle jednotlivých účetních jednotek.

Názvy nových kódů pro partnery:

P20 – Údaje v označených řádcích budou dále sledovány podle jednotlivých partnerů aktiva/pasiva, kteří jsou zahrnuti do konsolidačního celku Česká republika, pokud je tento partner identifikovatelný.

P22 – Údaje v označených řádcích budou dále sledovány podle jednotlivých partnerů transakce, kteří jsou zahrnuti do konsolidačního celku Česká republika, pokud je tento partner identifikovatelný.

Vysvětlení kódu partnerů v návrhu na vypořádání připomínek:

»…přičemž identifikovatelný neznamená známý, rozdíl spočívá ve skutečnosti, že aby mohl být partner identifikován, musí účetní jednotka vyvinout dodatečné úsilí k jeho zjištění.«

Doplnění informace ze strany Ministerstva financí: »Dodatečným úsilím znamená, že pokud příslušného partnera neznám (nevedu ho v účetních záznamech), tak mohu prostřednictvím informačních prostředků daného partnera zjistit. Partner nemusí být například identifikovatelný, a to v případě, že emitent CP nezná konečného vlastníka, a to z důvodu, že obchod se uskutečnil prostřednictvím zprostřed-kovatele.«

Podle MF se mohou vyplňovat všechna IČ, ale povinné bude vyplňovat jen IČ účetních jednotek, které budou vstupovat do dílčích konsolidačních celků státu – DKCS (podle zveřejněného seznamu vstupujících účetních jednotek do DKCS).

Příklad: V případě, že by se značili IČ všichni dodavatelé dlouhodobého majetku, mohlo by se jednat o desítky IČ k jednomu dlouhodobému majetku, např. u staveb veřejného osvětlení nebo komunikací, kde dochází k častým technickým zhodnocením. Pak bychom každý měsíc měli desítky účtů 551 i 081 s rozdílnými IČ, přitom do konsolidačního celku by stačilo jen IČ např. ke správnímu poplatku. Soubor IČ k 551 v případě uvádění IČ všech dodavatelů by pak mohl i několikanásobně přesáhnout všechna ostatní data účetnictví.

Obce a PO, které zpracovávají PAP v ro-ce 2013, budou mít v roce 2014 pro kon-solidaci státu tyto povinnosti:

zpracovat Seznam do 31. 10. 2013, nadále jej aktualizovat;

vyplňovat údaje pro PAP ve významně rozšířené verzi (zde v závislosti na úpravách programů);

odsouhlasovat vzájemné pohledávky a závazky s partnery (ověřovací dopisy), ale na základě významnosti stanovených individuálně účetní jednotkou;

možná bude vyžadována i nějaká účast na zajištění dat (konsolidačního přehledu) od ovládaných účetních jednotek, co spadnou do konsolidace, to však z navržených předpisů přímo nevyplývá…

Ovládané obchodní společnosti, družstva a o.p.s. s aktivy nebo obratem nad 20 mil. v případě ovládání obcí a krajem; nad 50 mil. v případě ovládání státem budou mít jako účetní jednotky ve vztahu ke konsolidaci povinnosti zpracovat konsolidační přehled, což předpokládá:

zpracovávat převodový můstek účetnictví např. podnikatelského na téměř obsahově shodné účetnictví vymezené vyhláškou č. 410/2009 Sb. (Obsahové vymezení je však dáno konsolidační vyhláškou, ale odpovídá znění vyhlášky č. 410/2009 Sb.) Podle jedné odpovědi MF nepůjde o požadavek na duplicitní vedení účetnictví podle jiných účetních metod, pouze o překlopení a přetřídění zůstatků dle převodového můstku. S tím, že budou akceptovány jiné hranice pro drobný dlouhodobý majetek, jiný postup při tvorbě opravných položek, jiný postup účtování o dotacích na dlouhodobý majetek…

Ke konsolidačnímu přehledu se dále požaduje sledování jednotlivých položek přehledu podle partnerů (doplnění IČ), ale pouze těch, kteří jsou zahrnuti do konsolidačního celku ČR.

Kdo z obchodních společností a dalších organizací mimo vybrané účetní jednotky bude spadat do konsolidace státu, se tyto účetní jednotky dozví zhruba v lednu 2014.

Termín zpracování konsolidačního přehledu (účetní jednotky musí nastavit procesy tak, aby mohly vyplnit požadované údaje) je do 31. 3. násl. roku… za rok 2014 a 2015, v následujících letech do 25. 2. následujícího roku.

IVANA SCHNEIDEROVÁ

auditor, č. osvědčení 1840 Acha obec účtuje s. r. o.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *