01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Kopie zápisu ze schůze rady obce

Má rada obce povinnost poskytnout kopii zápisu ze své schůze tomu, kdo o takovou kopii požádá? Podle § 101 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, jsou schůze rady obce neveřejné. Na rozdíl od zasedání zastupitelstva obce se jich proto občan obce nemůže zúčastnit (ledaže by byl ke konkrétnímu bodu...

Má rada obce povinnost poskytnout kopii zápisu ze své schůze tomu, kdo o takovou kopii požádá?

Podle § 101 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, jsou schůze rady obce neveřejné. Na rozdíl od zasedání zastupitelstva obce se jich proto občan obce nemůže zúčastnit (ledaže by byl ke konkrétnímu bodu jednání radou obce výslovně přizván). Rada obce však musí z každé schůze pořizovat zápis, který podle § 101 odst. 3 zákona o obcích musí obsahovat: počet přítomných členů rady obce, schválený pořad schůze, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení. Tento zápis musí být uložen u obecního úřadu k nahlédnutí členům zastupitelstva obce. Každý občan obce, který dosáhl věku 18 let, je pak na základě § 16 odst. 2 písm. e) zákona o obcích výslovně oprávněn nahlížet do přijatých usnesení rady obce, tj. jejich originálu a pořizovat si z nich výpisy, není však již oprávněn nahlížet do zápisů ze schůze (stejné právo jako občan obce má také osoba starší 18 let, která vlastní na území obce nemovitost.).

V praxi již vyvstala otázka, jestli může občan obce, respektive potažmo každý, žádat o poskytnutí kopie zápisů ze schůze rady na základě ustanovení čl. 17 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (InfZ), podle kterých mají obce a jejich orgány povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti.

Výše uvedenou otázkou se zabýval Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 25. 8. 2005, čj. 6 As 40/2004 - 62, www.nssoud.cz. Podle Nejvyššího správního soudu nelze z nemožnosti účastnit se schůzí rady obce dovodit, že občan obce (respektive kdokoliv) nemá právo na poskytnutí informací týkajících se průběhu těchto schůzí. Není to možné dovodit ani výkladem ustanovení zákona o obcích, které přiznává právo nahlížet do zápisů ze schůzí rady obce pouze členům zastupitelstva .

Nejvyšší správní soud zdůraznil, že je potřeba rozlišovat mezi "fyzickým přístupem" k zápisu ze schůze rady (tj. nahlížení do originálu zápisu), který mají pouze členové zastupitelstva obce, a zpřístupněním informace v režimu InfZ v podobě "kopie listiny" jakémukoliv žadateli. Rozdíl spočívá v tom, že žadatel o informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím musí počítat s tím, že mu bude informace poskytnuta teprve po vyloučení některých chráněných informací, o kterých tak stanoví uvedený zákon, například osobních údajů nebo obchodního tajemství. Pokud jde o způsob vyloučení chráněných údajů v případě poskytování "kopie listiny", Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 28. 3. 2008, čj. 3 As 13/2007 - 75, www.nssoud.cz, výslovně uvedl, že v případě, kdy tomu nebrání zákonné důvody k jejímu odepření, je správní orgán povinen kopii listiny poskytnout, a to v anonymizované podobě, tj. po znečitelnění osobních nebo jiných chráněných údajů.

Shrnutí: Rada obce je povinna poskytnout kopii zápisu ze své schůze každému, kdo o ni požádá na základě zákona o svobodném přístupu k informacím. Musí ale vyloučit (znečitelnit) chráněné informace (zejména osobní údaje).

Mgr. JANA KRAVČÍKOVÁ

Ekologický právní servis

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down