Kraj Vysočina zavedl klikací rozpočet. Co vše umožňuje?

V polovině loňského roku spustil Kraj Vysočina novou webovou aplikaci, která představuje krajský rozpočet transparentní, populární, až hravou formou, do níž se může zapojit každý.

Jak vyplývá ze statistiky krajského úřadu, od svého spuštění nová služba zaznamenala už stovky návštěvnických přístupů a dobrých referencí. »Čísla dokazují, že o náš klikací rozpočet je značný zájem a že to byl krok správným směrem vůči občanům, kteří se aktivně zajímají o hospodaření kraje. Jednoduchou a přehlednou formou totiž lidé získají přehled o tom, do kterých oblastí a v jakém objemu jsou rozdělovány krajské finance i jaké jsou hlavní finanční zdroje rozpočtu,« uvedl Ing. Vladimír Novotný, náměstek hejtmana pro oblast financí.

Speciální portál kromě tradiční podoby rozpočtu podle kapitol nabízí také členění krajských financí do jednotlivých oblastí. »Výdaje jsou přehledně přiřazovány konkrétním veřejným službám. Uživatel tak získá úplnou a ucelenou představu o částkách, které plynou např. do zdravotnictví, školství nebo dopravy, a nemusí je pracně hledat v jednotlivých kapitolách,« upřesnil Vladimír Novotný s tím, že navíc lze na speciálním portálu k rozpočtu získat i přehled o disponibilních zdrojích kraje téměř v reálném čase.

PŘEHLEDNÝ SEZNAM ÚČTŮ KRAJE

Návštěvníci klikacícho rozpočtu mohou rozlišovat, jde-li např. o běžný účet kraje, o účty jednotlivých fondů kraje, včetně Fondu Vysočiny, či o účty jednotlivých projektů, které jsou v kraji uskutečňovány a financovány s pomocí fondů Evropské unie.

Přístup na transparentní účty Kraje Vysočina zajišťuje Sberbank CZ na svém webu. Pod odkazem Transparentní účty ve složce Územní samosprávné celky tam stačí vyhledat mezi abecedně seřazenými klienty Kraj Vysočina, a uživatel se pak už jednoduše prokliká k žádaným údajům. »Už nyní může veřejnost na internetu podrobně sledovat, jak Kraj Vysočina hospodaří v rámci schváleného rozpočtu. Jednotlivé výdaje na veřejné služby jsou dostupné až na úroveň čísla dokladu – to vše v historii dat od roku 2010,« připomněl náměstek hejtmana Vladimír Novotný.

Banka tuto službu poskytuje kraji zdarma, přičemž nejsou nastavena žádná omezení, takže žádná uhrazená částka nezůstane skryta. Výjimkou jsou pouze případy, kde zveřejnění některých určitých citlivých informací neumožňují příslušné zákony.

PŘES KLIKACÍ ROZPOČET I NA DETAILY ZDRAVOTNICTVÍ KRAJE

Pro příklad fungování využijme oblast zdravotnictví. Aby uživatel získal informace o výdajích v tomto oboru, nemusí složitě a dlouho prohledávat obsáhlé kapitoly zdravotnictví, nemovitý majetek, informatika či evropské projekty, ani hledat v jednotlivých kapitolách, paragrafech a položkách rozpočtové skladby. Vše nalezne ve verzi klikacího rozpočtu.

Kraj Vysočina pokládá rovněž za nezbytné informovat obyvatele i o disponibilních zdrojích, které má k dispozici. A to jak na začátku každého kalendářního roku, tak k datu konkrétního sledovaného období.

»BUBLINOVÁ APLIKACE« ANEB ROZPOČET HROU

Aplikace Rozpočet hrou je uživateli velmi oblíbena. Jde o ideální nástroj k veřejné kontrole hospodaření s veřejnými prostředky. Umožňuje prostřednictvím reálných čísel modelovat příjmy a výdaje krajského rozpočtu a sledovat rovnováhu mezi nimi. Už několik měsíců tak může veřejnost – prakticky on-line – zjišťovat pohyby peněz na běžných účtech kraje.

Nově je služba tzv. Transparentního účtu rozšířena o identifikaci subjektů – fyzických i právnických osob, jichž se operace týká. Podle Vladimíra Novotného k tomu došlo díky propojení služby transparentního účtu s datovým skladem kraje. »Zaváděním této služby deklarujeme maximální otevřenost při správě krajských financí, avšak zdůrazňujeme, že se tak děje s dodržením zákona na ochranu osobních údajů,« uvedl náměstek hejtmana.

Nová aplikace, kterou Kraj Vysočina představuje pod názvem Rozpočet populárně, vznikala zhruba čtyři měsíce. Vymysleli ji krajští analytici a informatici, a jako zdroje informací využívá jen krajská data, která shromažďuje krajský datový sklad.

»Transparentní účty jsou dalším krokem v naší snaze přiblížit občanům hospodaření kraje a poskytnout co možná nejširší přehled o nakládání s veřejnými prostředky. Plynule tak navazujeme na aplikaci Rozpočet populárně, která na webu kraje funguje od loňského dubna,« uvedl Vladimír Novotný. Podle jeho slov tzv. bublinovou aplikaci je zase dobré vyzkoušet především v období, kdy probíhají přípravy rozpočtu na další rok. Aplikace klade důraz na bilanční princip rozpočtování a velice jednoduše umožňuje sledovat rovnováhu příjmů a výdajů. Dnes lze vidět to, co se stalo včera, rychle a přehledně.

Na portálu získají jeho návštěvníci také informace o tradiční formě rozpočtu kraje ve struktuře a podobě, jak ji schválilo zastupitelstvo kraje a kterou ukládá zákon. Tedy v členění na příjmy a výdaje podle jednotlivých kapitol, paragrafů a položek rozpočtové skladby.

TÁŇA PIKARTOVÁ

publicistka

Tzv. bublinová aplikace je vhodná hlavně v období, kdy se chystá rozpočet kraje na příští rok.

Podle hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka (vlevo) a jeho náměstka pro oblast financí Vladimíra Novotného rozpočet kraje za letošní rok vykazuje pozitivní trend.

FOTO: ARCHIV

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *