Kraje o sobě dávají vědět na sítích i na veřejných akcích

Přestože krajské rozpočty dovolují mnohem větší rozmach v oblasti propagačních aktivit, mohou jejich příklady obce a města v lecčems inspirovat a třeba i nasměrovat.

Kraje mají každoročně vyčleněny v rozpočtech finance na podporu své prezentace, předávání informací a spolupráci s médii. Komunikační a propagační aktivity dosud pomáhaly vydatně podporovat i tzv. evropské peníze, především díky regionálním operačním programům. (Jeden příklad za všechny z Královéhradeckého kraje, jemuž 40mil. dotace umožňuje účast na domácích i zahraničních výstavách a veletrzích, vydávání tematických brožur a DVD, pořádání informačních kampaní a průzkumů, vznik speciálního webu, datového skladu s fotobankou aj.) Kraje ze svých rozpočtů také poskytují granty na rozvoj turistiky (např. úpravy běžeckých stop, provoz cyklobusů, údržbu cyklotras atd.).


KLASICKÁ I NOVÁ MÉDIA

Hlavním komunikačním kanálem krajů jsou internetové stránky, které jednotlivým skupinám uživatelů (občanům, podnikatelům, turistům) nabízejí obvykle samostatné sekce či zvláštní portály ve více jazykových verzích. To se týká především podpory cestovního ruchu např. www.zivykraj.cz, turisturaj.cz, branadocech.cz, middle-czech.cz, jizni-morava.cz, vychodni-cechy.info, jiznicechy.cz aj.). Nezapomíná se ani na jejich verzi pro mobilní zařízení a tablety.

Kraje pracují se sociálními sítěmi. Přeborníkem je Olomoucký kraj – vyjma těch nejčastěji využívaných, ja-ko Facebook, Twitter, příp. Google+, má svůj účet i na YouTube, flickr.com a instagram.com (sdílení videí a fotografií).

Prezentace regionů probíhá též prostřednictvím tištěných periodik a vydávání vlastních (nejčastěji měsíčníků) v papírové či elektronické formě. Z dalších médií jsou to regionální a internetové televize a regionální či celoplošné (komerční i veřejnoprávní) rozhlasové stanice. Svoji webovou televizi má např. Ústecký kraj (www.u-tz.cz), Pardubický kraj spolupracuje s Czech American TV, jež má pomoci s propagací za oceánem.

Kraje zřizují informační kiosky (např. Pardubický kraj) či Family a Senior Pointy (např. Kraj Vysočina). Pardubickému kraji se osvědčuje i forma prezentace pomocí fotoplakátů měsíce umisťovaných do skříňky před budovou úřadu.

Za účelem propagace zřizují kraje různé destinační společnosti (regionální agentury cestovního ruchu). Některé kraje využívají i svá bruselská zastoupení (např. Jihočeskému kraji pomáhá s propagací i po stránce tzv. kongresové turistiky) a také se zapojují do přeshraničních projektů.

NABÍDKA ZÁŽITKŮ

Rozšířeným způsobem, jak o sobě dát vědět široké veřejnosti, je pořádání událostí, kam spadají kampaně (Infobus Olomouckého kraje, Moravskoslezský kraj – kraj plný zážitků), festivaly (Festival regionálních potravin Plzeňského kraje, Jihočeský kraj a oslava prvních narozenin Evropského regionu Dunaj – Vltava), folklorní slavnosti, soutěže (fotografické, znalostní, geocachingové). Akce bývají zaměřené také jen na určité skupiny, zejména děti a seniory (např. projekt »Seniorské cestování« – jednodenní poznávací zájezdy pro obyvatele Olomouckého kraje 60+).

KOMUNIKACE S PODNIKATELI

Pomocí jakých aktivit oslovují kraje (domácí či zahraniční) podnikatelskou veřejnost? Spolupracují s hospodářskými komorami, podporují rozvoj průmyslových zón, spolupráci podnikatelů s univerzitami pomocí tzv. inovačních voucherů – grantů na výzkum, zřizují tripartity. Ale pořádají také různé soutěže (např. Podnikatel roku, Firma roku a Živnostník roku či Město pro business), připravují propagační materiály, brožury, letáky a publikace. (Např. publikace »Život v Olomouckém kraji« podává v AJ a NJ základní informace cizincům, kteří přijeli nebo plánují začít žít a pracovat v ČR, s cílem ulehčit jim poznání místní kultury a národních specifik daného regionu. Požadavek na vznik příručky vzešel od podnikatelů-zaměstnavatelů.) Příkladem zvláštního portálu je třeba www.industrialzonetriangle.com, jenž mapuje dostupné brownfieldy a nabídky v průmyslové zóně Triangle v Ústeckém kraji.

KRAJE V OČÍCH VEŘEJNOSTI

Způsob, jímž se kraje prezentují vůči veřejnosti – obyvatelům, podnikatelům i návštěvníkům, významnou měrou utváří jejich obraz (tzv. image). O jaký obraz jednotlivé kraje usilují? Podle vyjádření tiskových mluvčí krajských úřadů by většina regionů chtěla být zejména »nejlepším místem pro život«, což případně více (či méně) rozvedli.

Jde-li o návštěvníky, buduje Karlovarský kraj svůj obraz s důrazem na cestovní ruch a lázeňství. Ústecký chce změnit své vnímání jako pouze industriálního regionu poškozeného těžbou, a přesvědčit návštěvníky, že má co nabídnout v oblasti přírodních krás, historických a kulturních památek, kvalitních služeb či gastronomických zážitků.

Jihočeský kraj podporuje image regionu s čistou přírodou, památkami, venkovským charakterem, ale i s moderní infrastrukturou a kvalitními podmínkami pro podnikání, což podtrhuje kupříkladu heslem »Jižní Čechy harmonické«. Své kulturní a přírodní dědictví staví do popředí zájmu i kraj Středočeský, jehož úřad se snaží být »dobrým správcem svého území«. Pardubický kraj pracuje na tom, být vnímán jako příjemná a bezpečná destinace s dobrou úrovní služeb.

Královéhradecký kraj chce být přirozeným partnerem veřejnosti a zajistit, aby služby, které poskytuje, byly efektivní a spolehlivé. Podobně též kraj Liberecký. Moravskoslezsko usiluje o obraz regionu s dynamickým rozvojem, který má co nabídnout obyvatelům i turistům.

Olomoucký kraj posiluje u turistické veřejnosti obraz nejlepšího regionu pro pohodovou dovolenou. Jihomoravský kraj se prezentuje jako kraj vína, památek, bohaté historie, živoucího folkloru, ale též »dynamické současnosti«. Často používá rovněž spojení »kraj slunce a ráj cyklistů«. Kraj Vysočina si ve své image brožuře hraje s adjektivy: silná, čistá, jedinečná, činorodá, pestrá, tradiční, živá a přátelská.

PODPORA OBCÍM

Jakou podporu v oblasti propagace mohou kraje nabídnout »svým« městům a obcím?

Karlovarský kraj: Poskytuje metodickou pomoc a mj. nabízí spoluúčast na veletrzích cestovního ruchu a podobných akcích.

Ústecký kraj: Obce se mohou zapojit do Programu obnovy venkova, jehož součástí je soutěž Vesnice roku. Jsou zapojeny též do činnosti destinačních agentur založených krajem.

Liberecký kraj: Jeho podpora je metodická a rovněž v rámci propagace na tuzemských a zahraničních veletrzích. Pravidelně pořádá Fóra podnikatelů v cestovním ruchu a setkání zástupců turistických informačních center (TIC). Z koncepčních důvodů kraj finančně nepodporuje jednotlivé obce, ale destinační managementy čtyř turistických regionů, jež působí na jeho území.

Plzeňský kraj: Nabízí především dotační tituly zaměřené na podporu TIC, venkovského cestovního ruchu a spolkové činnosti spojené s prezentací.

Jihočeský kraj: Na podporu cestovního ruchu vyhlašuje grantový program – letos se týkal produktů a služeb, loni navíc i zážitkové turistiky. Na příští rok se chystá nový program zaměřený na infocentra. Obce a města se mohou spoluúčastnit výstav a veletrhů, odborných seminářů i workshopů.

Středočeský kraj: V minulosti mohly obce žádat o poskytnutí účelových dotací ze Středočeského fondu podpory podnikání. Dále mohou propagovat cestovní ruch prostřednictvím portálu www.middleczech.cz.

Královéhradecký kraj: Pracuje na propagaci všech turisticky významných oblastí v regionu. Pro obce či instituce vypisuje dotace v rámci cestovního ruchu i jiných resortů, podporuje také činnost informačních center, spolupracuje s jednotlivými destinačními společnostmi.

Pardubický kraj: Podporuje činnost a provoz TIC, která převážně zřizují a provozují obce. K dispozici je dále grantový program Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji, a individuální dotace. Touto formou kraj podpořil např. i zpracování projektové dokumentace k plánované cyklostezce mezi Pardubicemi a Hradcem Králové, jež je součástí nadnárodního turistického produktu Labská Stezka.

Moravskoslezský kraj: Municipality se mohou propagovat na krajských akcích prostřednictvím tzv. turistických oblastí. Obcím jsou poskytovány rovněž propagační brožury. Mohou také zasílat informace o dění u nich na web, spolupracovat s informačními centry apod.

Olomoucký kraj: Vedle dotačního programu pro TIC přispívá též na významné nadregionální akce cestovního ruchu. Mimo to existují i obecné dotační programy, např. Významné projekty nebo příspěvky do 25 tis. Kč, z nichž lze financovat obecní projekty na podporu turismu.

Jihomoravský kraj: Pomoc nabízí zejména prostřednictvím dotačního programu na podporu TIC. Další dva dotační programy se týkají podpory cykloturistiky, čistoty cyklotras a značení a budování či opravy. Obce a města mohou získat podporu kraje i formou dotace v případě nadregionálního významu připravované akce či investičního záměru.

Kraj Vysočina: Vypisuje grantové programy z Fondu Vysočiny a poskytuje příspěvky z Programu obnovy venkova Vysočiny.

(Pozn. redakce: Zlínský kraj informace do termínu redakční uzávěrky neposkytl.)

Kraje neopomíjejí ani účast na výstavách a veletrzích.

ILUSTRAČNÍ FOTO: ŠÁRKA KULÍŠKOVÁ

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *