Krajské dotace zaznamenávají tradičně převis poptávky /1

Už řadu let se města a obce mohou hlásit o peněžní podporu z krajských grantů a programů. Je proces žádání obtížnou, či spíš rutinní záležitostí? Zjišťovali jsme na krajských úřadech.

Krajské dotace vypomáhají městům a obcím především s ochranou přírody a krajiny (oprava a údržba drobných památek, výsadba, ošetřování alejí a krajinářsky významné zeleně) a obnovou lesů. V oblasti školství a sociálních věcí jde o podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže, financování sociálních služeb (např. mateřských center). Ve sféře kultury a památkové péče se žádá o dotace na kulturní aktivity, stavební obnovu a restaurování památek. Program obnovy venkova (POV) je pro malé obce jednou z mála příležitostí k rekonstrukci obecního majetku, úpravě veřejných prostranství, místních komunikací, ČOV apod. Využívány jsou rovněž dotace na požární techniku a prostředky požární ochrany jednotek SDH. Pro všechny kraje je nepsaným pravidlem převis žádostí ve vypsaných výzvách.

Je proces žádání o krajské granty opravdu o tolik snazší oproti evropským dotací, jak mj. vyplynulo z ankety na str. 33-34? Nabízíme první část průzkumu.

LIBERECKÝ KRAJ

Odbor dopravy: Obce žádosti konzultují a většinou nemají problémy s jejich zpracováním. Občas se stává, že určí chybně ve finanční rozvaze projektu pojem investice a neinvestice.

Odbor životního prostředí a zemědělství: Největším problémem je skutečnost, že si mnoho žadatelů (nejen obcí) nechává přípravu žádostí na poslední chvíli, těsně před uzávěrkou. Kvůli chybám ve formulářích nebo chybějícím přílohám se tyto žádosti musí vyloučit z dalšího hodnocení. Ačkoliv bývá ve výzvách dostatečně dlouhé období na případné konzultace při přípravě žádostí, většina žadatelů tuto možnost nevyužívá, poukázal tiskový mluvčí Mgr. Jiří Langer. Hladkému průběhu čerpání dotací brání dále časté změny v náplni a administraci dotačních programů.

Fond ochrany vod: Důvod k zamítnutí dotace nastává především tehdy, když projekt není v souladu s krajským Plánem rozvoje vodovodu a kanalizací, nejedná se o vodní dílo. Dále jsou to chybějící přílohy nebo přílohy neplatné. Včasná konzultace projektů před podáním žádosti by některé nedostatky, které zapříčiní vyřazení projektu, odstranila. Vzhledem k tomu, že FOV je určen jen pro obce a svazky obcí (které žádají za jednotlivé členské obce do 2000 obyvatel), zájem je značný a finanční objem určený na daný rok (vyjma roku 2013) byl vždy vyčerpán.

Odbor sociálních věcí: Potíže nastávají při dokládání požadovaných dokumentů pro následné vyúčtování. Pracovnice odboru jsou k dispozici a žadatelé mohou řešení potíží průběžně konzultovat.

Ostatní odbory zásadní problémy s vyplňováním žádostí u obcí neevidují.

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

Obce do 2000 obyvatel mají velký zájem o dotační tituly z krajského POV. Sídla do 1000 obyvatel využívají nejčastěji program na pořízení a digitalizaci územních plánů. Populární jsou i granty podporující kulturní život.

Předkládání žádostí usnadňuje elektronický systém a metodická pomoc pracovníků úřadu. Administrace jim nečiní žádné potíže. Žadatelé by přivítali (ostatně jako ve všech krajích) víc financí v jednotlivých programech.

PARDUBICKÝ KRAJ

Z Pardubicka hlásí nejčastější problémy žadatelů také s dokládáním nutných příloh. V rámci POV je to typické zejména pro menší obce s neuvolněnými starosty. U žádostí o podporu do lesního hospodářství některé obce podávají žádosti na poslední chvíli a žádosti bývají často neúplné.

Jak upozornila Mgr. Kateřina Procházková Skůpová z oddělení komunikace, také žadatelé o granty v oblasti rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu připravují a předkládají žádosti často v posledních dnech před uzávěrkou. »Zajištění všech náležitostí třeba v případě příloh pro investiční projekty ale není otázkou několika hodin a stává se, že žadatelé nemají tyto přílohy zkompletované v požadovaném rozsahu.«

V oblasti kultury a památkové péče se vzhledem k opakujícím se žádostem obcí zásadní problémy nevyskytují. Případné drobné nedostatky se odstraňují už při podávání žádosti. Při vyplňování žádostí u nestandardních akcí poskytují zaměstnanci úřadu telefonické i osobní konzultace.

ÚSTECKÝ KRAJ

Nejoblíbenějším co do počtu žádostí jsou na severozápadě republiky POV, Fond vodního hospodářství a Fond Ústeckého kraje. Podle vyjádření tiskové mluvčí Mgr. Magdaleny Hanáčkové obce při žádání nedělají zásadní chyby. Naopak právě ony častěji a pečlivěji své žádosti konzultují. Většina žádostí a formulářů je jednoduchá. Chyby, které se občas objevují, se týkají nedodání příloh či nedodržení termínů.

STŘEDOČESKÝ KRAJ

Největší zájem mezi žadateli ve Středočeském kraji je pravidelně o Fond rozvoje obcí a měst, Fond vzdělávání, sportu, volného času a primární prevence a Fond kultury a památkové péče. Žádosti se podávají prostřednictvím centrální internetové aplikace, která je jednoduchá a intuitivní. Uchazeči mají k dispozici metodický pokyn pro vyplnění žádostí a konzultace ze strany garantů jednotlivých fondů.

PLZEŇSKÝ KRAJ

Odbor regionálního rozvoje: Největší oblibě se těší Program stabilizace a obnovy venkova. Před podáním žádosti (elektronické) nepotřebuje mít obec (projekt) stavební povolení ani žádné přílohy, vysvětlil vedoucí odboru Miloslav Michalec. Podobně jednoduchý je i dotační titul na úpravu lyžařských běžeckých tras na Šumavě a v Českém lese.

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu: Obce se zajímají především o dotace na podporu činnosti IC, na obnovu drobné sakrální architektury či na cykloturistiku. »Obce patří k nejvzornějším žadatelům,« informovala vedoucí odboru Alena Svobodová. »Na elektronickém portálu eDotace mají většinou již zaregistrovanou adresu a při žádosti si jen vyberou z vyhlášeného programu a doplní požadované údaje. Při zavádění elektronického systému pomáhali obcím s registrací krajští úředníci, nyní už funguje podávání žádostí bez problémů,« dodala.

Odbor životního prostředí: Velký zájem je o dotace na přípravu projektové dokumentace na kanalizace, ČOV a protipovodňová opatření. Možnost získat dotace hojně využívají obce, které jsou vlastníky lesů, v programu na hospodaření v lesích.

(Situaci v ostatních krajích se budeme věnovat v příštím vydání, pozn. red.)

Také Liberecký kraj podporuje svými granty dobrovolné hasiče.

FOTO: ARCHIV

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *