Krajské dotace zaznamenávají tradičně převis poptávky /2

V minulém vydání jsme přinesli první část průzkumu na téma zájem obcí a měst o krajské dotace. Je proces žádání obtížnou, či rutinní záležitostí? Nabízíme fakta z dalších úřadů krajů.

O které dotační tituly či ze kterých krajských fondů žádají obce a města nejčastěji? A dopouštějí-li se v žádostech chyb, které jsou ty nejčastější?

JIHOMORAVSKÝ KRAJ

Oddělení sociálních věcí, práce a rodinné politiky: K častým pochybením žadatelů patří nedoložené povinné přílohy. Při vyúčtování se chybuje v položkách hrazených z dotace, které nebyly uvedeny v původně předkládaném rozpočtu, na dokladu často chybí »Hrazeno z dotace JMK…«, u plateb v hotovosti chybí výdajový pokladní doklad se všemi náležitostmi, u plateb bankovním převodem výpis z účtu atd.

Další odbory či oddělení výraznější pochybení žadatelů nezmínily. Z informací tiskové mluvčí krajského úřadu Mgr. Denisy Kapitančikové vyplývá, že ke snadné orientaci všech žadatelů slouží dotační portál a s vyplňováním žádosti a dokládáním povinných příloh většinou obce potíže nemají. Administrátoři dotačních programů poskytují pomoc, případně vyzvou k doplnění toho, co bylo opomenuto. Kraj zavedl povinně i elektronické podání žádosti na formuláři, který je k dispozici na portále, a i to zvládají obce bez potíží. Více pochybení se zjišťuje v případech (ne)dodržování podmínek, k nimž se žadatelé zavázali. Podle pravidel programů je poté třeba schválit změny, příp. část, nebo celou dotaci vrátit.

Nejčastější nedostatky zjišťované v minulých letech se dnes už vyskytují ojediněle, neboť většina příjemců dotací se opakuje. Jednalo se např. o nedodržení účelu a uznatelnost výdajů (např. čerpání investiční dotace na neinvestiční výdaje a naopak), nedostatky v účetních dokladech (ty nebyly označeny stanoveným textem nebo doložené kopie dokladů nebyly čitelné) či porušení ostatních podmínek smlouvy (nedodržení termínu pro předložení vyúčtování, chyby v předkládaných průběžných a závěrečných zprávách apod.).

OLOMOUCKÝ KRAJ

Odbor dopravy a silničního hospodářství: Vyhlašuje dva dotační programy (výstavba a oprava cyklostezek; zvyšování bezpečnosti dopravy) a zájem obcí každoročně převyšuje možný finanční rámec. Ale vyplňování a předkládání žádostí o příspěvek žadatelům nečiní potíže.

Kancelář hejtmana: Při žádání o příspěvek pro jednotky sboru dobrovolných hasičů se chybuje ve stanovování spoluúčasti obcí a kraje (60 % a 40 % předpokládané celkové pořizovací ceny) a při zařazení příspěvku (investiční či neinvestiční). Obce mají potíže při odeslání žádosti datovou schránkou, následně ji doručují i poštou.

Při závěrečném vyúčtování bývá problémem pozdní zaslání. Chybí potřebné doklady (např. čestné prohlášení, závěrečná zpráva, fotokopie faktur či výdajových dokladů). Nepřesně je uváděn účel použití příspěvku (např. zda se jedná o opravu, nebo pořízení automobilu) kvůli určení příspěvku na investiční, či neinvestiční. V závěrečných zprávách chybí popis užití loga a fotodokumentace propagace kraje).

Kultura a památková péče: Uspokojována bývá jen třetina poptávky. Největší zájem vykazuje dílčí program Obnova staveb drobné architektury místního významu.

Odbor strategického rozvoje: Nejčastěji obce a města či svazky chybují vedle nedodržení formalit při vyplňování žádosti i nedoložením potřebných dokumentů k uzavření smlouvy (např. správně provedené výběrové řízení na dodavatele stavby či účetnictví projektu). Častá bývá i nepřipravenost projektu a s tím je spojeno i nedokončení investice do konce daného kalendářního roku, což je podmínkou.

KRAJ VYSOČINA

Oblíbený je Program obnovy venkova (POV), obce si chválí jednoduchou administraci i to, že umožňuje dotovat téměř veškerý obecní majetek. Potřebný servis k programu je pro starosty k dispozici v Jihlavě i v 15 ORP. Obce do 1500 obyvatel, které v rámci POV nerealizují každoročně nějaký svůj záměr, jsou spíš výjimkou, uvedl náměstek hejtmana pro oblast financí a grantové politiky Ing. Vladimír Novotný.

Poptávaným finančním zdrojem je i Fond Vysočiny (FV). Na rozdíl od POV funguje na principu soutěže, pravidla jsou složitější, tudíž neuspěje každý žadatel. Ale finance, které lze získat, jsou často vyšší a většina grantových programů se vyhlašuje každoročně. K obcemi nejoblíbenějším patří ty, které se zaměřují na opravy komunikací, předškolní péči, volnočasové aktivity a kulturní akce. Z 22 grantových programů připravených k vyhlášení letos je 18 vhodných i pro obce.

Podíváme-li se na častá pochybení, patří k nim opomenutí doložení požadovaných dokladů, zaměření projektu plně neodpovídající zvolenému programu. Ale postupem doby chyb spíš ubývá.

Kromě rozvoje území podporuje kraj i zachování kulturních tradic, sportovní vyžití a pospolitost (podpora setkávání rodáků, připomenutí významných výročí obcí, dovednostní soutěže, podpora hasičů či příspěvky na sečení trávy v intravilánu obce).

JIHOČESKÝ KRAJ

Jihočeský kraj vyhlašuje řadu grantových programů, které jsou určené pouze obcím, městům či svazkům obcí, ale i programy, kde jsou jedněmi z žadatelů. Do první skupiny patří např. Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury (pro obce či svazky obcí do 2000 obyvatel), do druhé např. Podpora rodinné politiky. Velkému zájmu se těší granty: Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury (tradičně velký převis), Opravy a rekonstrukce MŠ, Rekonstrukce sportovišť, Podpora kultury, Produkty a služby v cestovním ruchu, Podpora výstavby a oprav autobusových a železničních zastávek, Podpora zřízení bezpečnostních prvků na pozemních komunikacích, Úcta k předkům.

Žadatelé bývají dobře připraveni a příprava žádostí jim nečiní větší problémy. U měst je to dáno tím, že mívají pracovníky pro grantovou politiku, obce a svazky si příp. na zpracování najímají specializované firmy. Vyskytnou-li se potíže, jde většinou o větší investiční akce (náročnější příprava rozpočtu, nutnost častěji konzultovat).

KRAJE KARLOVARSKÝ, MORAVSKOSLEZSKÝ A ZLÍNSKÝ

Z dalších krajů už jen stručně. V Karlovarském jsou oblíbenými dotačními programy Památková péče, Příspěvky na drobné vodohospodářské akce a POV. Hlavním problémem obcí bývá neúplná dokumentace.

V Moravskoslezsku evidují velký zájem o Podporu obnovy a rozvoje venkova a Program na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tisíc obyvatel. Obce či dobrovolné svazky mají své žádosti téměř vždy v pořádku. Problémy některých příjemců vyvstávají při dodržování délky realizace projektu a předkládání závěrečného vyúčtování akce, dojde-li k nečekaným událostem, jež délku realizace ovlivní. Tehdy je nutné včas požádat o prodloužení smlouvy.

Zlínský kraj hlásí pravidelně velký zájem měst a obcí o dotace z Fondu kultury na stavební obnovu a restaurování kulturních památek a památek místního významu a z POV. Obce též často žádají o dotace na činnost dobrovolných hasičů.

Potíže občas mívají zejména menší obce s kvalitou zpracování žádostí. Problémy se týkají hlavně nesplnění požadovaných kritérií či špatné argumentace v žádostech (důležitost a přijatelnost projektu). V těchto případech je žadatel vyřazen, k přepracování žádosti není vyzýván.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *