01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Kterak místo 136 milionů zaplatit jen půl procenta z nich

V Rudolticích na Ústeckoorlicku se podařil malý zázrak. Obec, nad níž se vznášel (velmi hmatatelný) přízrak gigantického zadlužení na mnoho dalších generací, nakonec z insolvenční pasti na poslední chvíli vyklouzla.

Stalo se tak však za cenu mnoha bezesných nocí nového vedení obce v čele s Lenkou Bártlovou i díky včas zjednané odborné pomoci zkušené advokátky.

VELKÉ PLÁNY, VELKÁ POCHYBENÍ, VELKÉ ODVODY A VELKÁ PENÁLE...

Během první poloviny minulého desetiletí tehdejší vedení Rudoltic (okres Ústí nad Orlicí) nastartovalo v obci s necelými 900 obyvateli rozsáhlou výstavbu čtyř set bytů se státní podporou. Šlo hlavně o malometrážní byty do 65 m2 pro příjmově vymezené skupiny obyvatel. Dotace ze státního programu č. 317 420 činila celkem 68 mil. Kč.

Dotaci byla využita k danému účelu, leč obec zakázku zadala své příspěvkové organizaci Stavby Rudoltice, která ji zase předala obecní společnosti Vision Rudoltice, s. r. o. Ani ta však sama byty nestavěla, nýbrž stavbu objednala u subdodavatelů - soukromých firem. Takový postup neumožňoval ani tehdy platný zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Navzdory závěrům kontrol státních orgánů tehdejší vedení obce v této praxi pokračovalo a k nápravě došlo až po jeho výměně ještě během volebního období.

Pochybení obce, resp. její příspěvkové organizace i obchodní společnosti, konstatoval jak Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ), tak Úřad na ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Ten uložil Stavbám Rudoltice i společnosti Vision Rudoltice pokuty v řádu mnoha desítek tisíc korun a ani správní žaloby platnosti pokut nezabránily.

Ovšem největší ránu obci přichystal finanční úřad. Uložil jí vrátit poskytnutou dotaci v plné výši a navíc jí adresoval další platební výměr na stejně vysoké penále. Celkem tedy tato malá východočeská obec měla odvést státu 136 mil. Kč.

To už starostkou byla Lenka Bártlová s podporou většiny zastupitelstva. Fakt, že byl porušen zákon i podmínky pro přiznání dotace, nezpochybňovalo ani nové vedení obce. Ovšem pro Rudoltice s ročním rozpočtem 26,5 mil. Kč (letošní údaj) by platba 136 milionů byla doslova likvidační. Bylo jasné, že obec musí okamžitě začít spolupracovat s odborníkem. Volba padla na mohelnickou advokátku Mgr. Janu Zwyrtek Hamplovou, která se dlouhodobě specializuje na veřejnou správu.

HROZÍ VÁM LIKVIDAČNÍ SANKCE? NEVÁHEJTE S ODVOLÁNÍM!

První, co obci poradila, bylo, aby radnice ihned podala odvolání příslušnému finančnímu ředitelství vůči platebním výměrům uloženým finančním úřadem.

Obecně finanční úřady takový krok obcím v podobných situacích příliš nedoporučují, v horším případě je na takovou možnost ani neupozorní. Obce bývají chlácholeny tvrzením, že jim postačí požádat Ministerstvo financí o prominutí uložené sankce. Zejména menším obcím chybí kvalifikovaný aparát, který by starostovi poradil.

Ale bez odvolání k finančnímu ředitelství obec už následně nemůže podat případnou správní žalobu, a uzavře si tak cestu k eventuálnímu soudnímu přezkumu platebních výměrů, které jí uložil finanční úřad.

PENÁLE VE VÝŠI 100 PROCENT JE NEMRAVNÉ UŽ ZE SVÉ PODSTATY

Přitom správní soud (a to i při porušení dotačních podmínek obcí) skýtá možnost zmírnit tvrdost zásahů státu. Například uložené penále ve výši 100 % obdržené dotace by, jak dokládají i zkušenosti Mgr. Jany Zwyrtek Hamplové, u žádného soudu nemohlo projít kvůli rozporu s dobrými mravy. Vždyť v obchodních sporech soudy považují za nemravné už penále nad 20 %!

Rada číslo 1 proto zní: Jestliže poskytnuté dotace nebyly evidentně zneužity a dotace se využila ke svému účelu, bez ohledu na pochybení, která vám finanční úřad v souvislosti s jejím čerpáním nebo vyúčtováním vyčítá, okamžitě svolejte mimořádné zastupitelstvo a nechte si jím odsouhlasit odvolání obce vůči sankcím, které jí finanční úřad uložil.

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová říká: »Zastávám názor, že dotační podmínky nejenže často bývají špatně nastaveny, ale že se také obvykle příliš formalisticky lpí na každé maličkosti, která je absurdní až šikanózní. Pravidla musí být dána, ale pravidla rozumná a objektivní. Tyto otázky může posoudit až soud. Úředníci finančního úřadu jsou ve svém rozhodování příliš vázáni metodikami a sankci prostě udělit musí. Až teprve soud může říct, že je to příliš tvrdé, mimo účel dotace, a sankci zrušit či výrazně zmírnit. Dokonce i evropské právo může pomoci. Málokdo například ví, že dotace podle Evropské charty místní samosprávy (viz box) mají být účelově určeny pouze výjimečně. A všichni víme, jaká je praxe... «

»MÁSLO NA HLAVĚ« MĚL I STÁT

V případě Rudoltic nesl část viny i stát. Ministerstvo pro místní rozvoj do obce posílalo další a další peníze, aniž by si průběžně prověřovalo, jak stavba pokračuje a zda se při ní dodržují jím stanovené dotační podmínky. Koneckonců, už NKÚ mj. konstatoval, že obec ke své žádosti o poskytnutí dotace nedoložila ani rozpočet stavby (což nikomu, zdá se, nevadilo) a její příspěvková organizace, které obec zadala kompletní zhotovení stavby za celkovou cenu více než 100 mil. Kč, měla pouze dva pracovníky.

Jistě, obec »spoluvina« státu neomlouvá. Ale Rudoltice možná skutečně zachránilo, že dotace byla použita na daný účel, byť velmi »nestandardně«. Napřed však obec v čele s Lenkou Bártlovou a za účinné pomoci Mgr. Jany Zwyrtek Hamplové musela absolvovat složitou anabázi s využitím hned několika opravných prostředků.

Podala žádost o prominutí na Ministerstvo financí. Zároveň se odvolala do platebních výměrů k Finančnímu ředitelství v Hradci Králové. To však odvolání zamítlo - a právě v té chvíli začala obci běžet dvouměsíční lhůta, v níž mohla podat správní žaloby. To skutečně učinila, jakmile jí Ministerstvo financí v dubnu 2009 prominulo sice podstatnou část penále - zhruba 55 mil. Kč, avšak odvody zbývajících, pro obec likvidačních více než 80 milionů už nikoliv.

Až v říjnu téhož roku ministr Eduard Janota obci vyhověl, takže obec v konečném důsledku zaplatila pouze 0,68 mil. Kč, přičemž správní žalobu vzala zpět.

Starostka Rudoltic Lenka Bártlová tento úspěch přičítá hlavně faktu, že obec jednala už s úřednickou vládou. »Předchozí politický ministr financí Miroslav Kalousek jednoznačně přistoupil pouze k částečnému prominutí penále a odmítl dále o této záležitosti jednat. Nemyslím si, že za současné politické situace a stavu státních financí může nějaká podobně postižená obec očekávat podobný zásadní úspěch. Jsem v tom pesimistkou,« míní Lenka Bártlová. Přesto říká: »Odvolání vůči platebním výměrům však každé obci určitě doporučuji.«

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová slova starostky rozvádí: »Správní žalobou dává obec i ministerstvi najevo, že si za svou věcí stojí a přesně ví, že dotace zneužita nebyla. Ano, soudní přezkum může být rizikem také pro obec, pro niž nemusí dobře dopadnout.Jenže také ministerští úředníci dobře vědí, že by se u soudu mohlo ukázat, že některé dotační podmínky nemusí být v souladu s právním řádem České republiky.«

Rada číslo 2 proto zní: Buďte sebevědomou obcí, nečekejte až na případné dobrodiní státu a soudní řízení si vždy ponechte jako pojistku.

NĚKOLIK DALŠÍCH RAD ZÁVĚREM

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová nabízí hned celou sérii dalších rad. Shrnuje je takto: »Kauza Rudoltice může být poučná zejména pro zastupitelstva obcí, které nemají radu. Jde o to neponechávat starostovy kroky bez kontroly, ale schvalování tak zásadních investic si vždy vyhradit. Každá obec by pro takové akce měla mít po ruce dobrého ekonoma a právníka - je to určitě hospodárnější, než pak následně řešit průšvih, která hrozí finančně zlikvidovat obec. Poučení, že zákon se nedá ani obejít, ani "znásilnit", je také důležité. A konečně, je důležité mít na paměti, že když už se obec proviní vůči zákonu či dotačním pravidlům, nakonec ji takové, ať už vědomé či nevědomé, pochybení vždy dostihne. Spoléhat na to, že se na obcházení závazných pravidel nepřijde, je velmi liché.«

»To, co se dělo v Rudolticích, bylo skutečným hazardem, protože obec se mohla dostat do desítek let naprosté stagnace, téměř faktického bankrotu. Teď jí výrazně pomohl stát, ale nemusí to tak být pokaždé. Ostatně pro tuto pomoc se v Rudolticích muselo mnohé vykonat, nebylo to zadarmo a zastupitelé obce a s nimi snad všichni její obyvatelé trnuli déle než rok a půl, co a jak bude. Na druhé straně kauza ukázala, že když to obec nevzdá a uvede věci do pořádku, stát umí být spravedlivý - což také není špatný signál,« uzavřela Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová.

 

Z Evropské charty místní samosprávy

Článek 9 Finanční zdroje místních orgánů

bod 7: Pokud je to možné, dotace pro místní orgány by neměly být účelově vázány. Poskytování dotací by nemělo omezovat základní svobodu místních orgánů provádět svoji vlastní politiku v rámci své jurisdikce.

(Plné znění charty je mj. zveřejněno na http://www.spov.org/aktuality/evropska-charta-mistni-samospravy.aspx.)

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová: Radnice by neměly šetřit na odborných službách. A v obcích, kde není rada, by si zastupitelstva měla vyhradit řadu rozhodování.

Lenka Bártlová: Rozhodně doporučuji obcím v podobných případech podat odvolání k příslušnému finančnímu ředitelství do platebních výměrů.

O kauze Rudoltice se mluvilo i 8. 3. na semináři Zákon o obcích v každodenní praxi obcí a měst, který v Praze uspořádala Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová a jehož hostem byl herec a bývalý zastupitel Klínce Vladimír Čech. Obdobná akce se uskuteční opět v Praze v listopadu.

FOTO: ARCHIV

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down