Které legislativní změny přinese rok 2022?

Příští rok vejdou v platnost nové zákony, nařízení i novely. O které konkrétně půjde a jak zasáhnou do světa podnikání i života lidí, přinášíme v přiloženém přehledu legislativních změn pro rok 2022. Zpracovali jej advokáti mezinárodní advokátní kanceláře Noerr, jmenovitě jsou vypsáni vždy u jednotlivých témat.

Advokátky a advokáti z mezinárodní advokátní kanceláře Noerr s. r. o. i čtenářům Moderní obce přinášejí přehled těch nejzásadnějších změn v legislativě v roce 2022:

* Návrh zákona o ochraně oznamovatelů. K 17. 12. 2021 uplynula lhůta pro transpozici směrnice EU o ochraně oznamovatelů.

Veřejné instituce musí stanovené povinnosti plnit již od tohoto data, a to v důsledku tzv. přímého účinku směrnice. Na soukromé subjekty se povinnosti budou vztahovat až po přijetí českého zákona, což se dá očekávat v následujících měsících.

Cílem směrnice je zajistit ochranu zaměstnanců a dalších osob v případech, kdy oznámí protiprávní jednání (či opominutí) v rozporu s veřejným zájmem. Hlavním prostředkem má pak být zavedení bezpečných vnitřních oznamovacích systémů.

Tato povinnost má podle směrnice dopadat na subjekty s více než 50 zaměstnanci, návrh českého zákona připravený předchozí vládou je však přísnější a ukládá tuto povinnost již od počtu 25 zaměstnanců. Je otázkou, zda nová vláda převezme původní návrh bez výraznějších změn, či jej upraví.

(Petr Hrnčíř, lokální partner)

* Novela energetického zákona. Ta přináší větší práva spotřebitelům, nové povinnosti přibudou dodavatelům energií a zejména energetickým zprostředkovatelům, kteří budou podléhat Energetickému regulačnímu úřadu (ERÚ).

Novela primárně reaguje na praktiky takzvaných energetických šmejdů. Nově bude muset každý energetický zprostředkovatel splňovat podmínky vzdělání, praxi i bezúhonnost a získat licenci od ERÚ. Spotřebitel bude zejména oprávněn kdykoliv bez postihu odstoupit od smlouvy o zprostředkování, což by mělo vyřešit problém vysokých smluvních pokut, které jsou v těchto případech požadovány. Zároveň bude spotřebitel oprávněn do 15 dnů od zahájení dodávky vypovědět smlouvu o dodávce uzavřenou za něho zprostředkovatelem.

Dále se posiluje postavení odběratele energií i v dalších situacích. V případě stěhování spotřebitele bude možné bez sankce smlouvu vypovědět. Smlouva na dobu určitou může trvat maximálně 36 měsíců, poté se změní na smlouvu na dobu neurčitou, kterou lze snadněji a bez sankce vypovědět.

Zpřesněny byly dále lhůty pro odmítnutí tzv. automatické prolongace nebo podmínky oznámení zvýšení ceny ze strany dodavatele. Lze shrnout, že novela s účinností od 1. 1. 2022 nepochybně přináší výhody spotřebitelům, a především by měla vést k zásadnímu omezení nekalých obchodních praktik energetických šmejdů.

(Radim Kotlaba, advokát)

* Novela zákona o nemocenském pojištění. Ta přináší změny zejména v otázce ošetřovného a nároku na otcovskou dovolenou.

Nově budou moci čerpat krátkodobé ošetřovné i blízcí příbuzní, kteří nebydlí s nemocným v jedné domácnosti, ale pouze se o něj po dobu nemoci starají. Mezi tyto osoby patří např. prarodiče, sourozenci, rodiče manželů atd. Na dlouhodobé ošetřovné by díky změnám mělo dosáhnout více lidí. Po novele se podmínka nároku na dlouhodobé ošetřovné spočívající v hospitalizaci nemocného zkrátila ze 7 kalendářních dní na 4 kalendářní dny. V případě nevyléčitelně nemocných odpadla podmínka hospitalizace úplně.

Co se týká úprav otcovské dovolené, tak podpůrčí doba byla rozšířena z 1 týdne na 2 týdny. Novela také prodlužuje období, ve kterém může otec nastoupit na otcovskou, a to za situace, kdy je novorozenec během prvních 6 týdnů života hospitalizován. O tuto dobu se prodlouží období, kdy může nastat nástup na otcovskou dovolenou.

(Barbora Šafaříková, advokátka)

* Změny v důchodovém pojištění. Od 1. 1. 2022 dochází ke zvýšení důchodů přiznaných před tímto datem.

Základní výměra důchodů se zvyšuje o 350 Kč na 3 900 Kč měsíčně. Procentní výměra všech druhů důchodů se zvyšuje o 1,3 % jejich výše. Procentní výměra všech druhů důchodů se dále zvyšuje o dodatečnou částku 300 Kč. Pokud má důchodce nárok na výplatu více důchodů, tato částka náleží pouze k důchodu, který se vyplácí v plné výši.

Dochází i ke změně okamžiku, od kterého náleží navýšení důchodu. Nově navýšení náleží již od 1. 1., nikoliv až od splátky důchodu splatné v lednu.

(Barbora Šafaříková, advokátka)

* Změna pravidel investičních pobídek – podpora technologických start-upů. V roce 2022 by se měla změnit pravidla pro udělování investičních pobídek státu za účelem podpory zejména technologických start-upů.

Stát bude nyní poskytovat přímou peněžní podporu až do výše 20 % celkových nákladů investice v ohrožených regionech (Karlovy Vary, Plzeňsko atp.) bez ohledu na velikost investice a počet nově vytvořených míst, pokud půjde o investici do moderních technologií. Dopad pocítí zejména menší a střední technologické podniky, kterým je umožněno nově také žádat o investiční pobídky ve formě přímé peněžní podpory. Novela nařízení vlády nabude účinnosti 1. ledna 2022.

(Matěj Korduliak, advokátní koncipient)

* Novela zákona o elektronických komunikacích. Od 1. ledna 2022 začne platit velké množství nových pravidel v oblasti elektronických komunikací, které posílí zejména postavení spotřebitelů při používání internetu či v rámci telemarketingu.

Jednou z hlavních změn, kterou přináší novela zákona o elektronických komunikacích, je otočení přístupu ve vztahu k tzv. „cookies“ a jim obdobným nástrojům, tedy souborům, které jsou ukládány do počítače nebo jiného zařízení uživatele při prohlížení internetových stránek. Od příštího roku již bude nutný souhlas daného uživatele s jejich uložením předem s výjimkou technických nástrojů nezbytných pro fungování stránky.

Na stejném principu dojde i ke změně v telefonickém marketingu, kdy se bude primárně předpokládat, že si účastník nepřeje být kontaktován, a bude tak nutné získat jeho předchozí souhlas.

Dále dojde k posílení postavení spotřebitele při uzavírání smluv s poskytovateli internetu nebo operátory s ohledem na rozšíření rozsahu povinně poskytovaných informací.

Nová pravidla ale pomohou i podnikatelům v této oblasti, vzhledem k usnadnění investic do infrastruktury.

Ačkoliv je součástí novely určité zjednodušení při ukládání pokut za přestupky, lze očekávat, že s ohledem na velký počet subjektů, na který dopadá tato úprava, bude přetrvávat nedostatek kontrolních kapacit příslušných úřadů.

(Lenka Sklenářová, advokátka)

* Rozhodnutí Soudního dvoru EU C-882/19 Sumal, ze dne 6. 10. 2021. V letošním roce Soudní dvůr EU vyjasnil podmínky, za kterých jsou osoby poškozené praktikami narušujícími hospodářskou soutěž oprávněny v rámci žaloby na náhradu škody uplatnit občanskoprávní odpovědnost vůči dceřiným společnostem sankcionované společnosti.

Hospodářské propojení mezi mateřskou a dceřinou společností musí být prokázáno stejně tak, že protisoutěžní jednání mateřské společnosti se týká výrobků dceřiné společnosti. Rozhodnutí soudu bylo již popsáno i jinde, jedná se spíše o technický postup a procesní legitimaci k náhradě škody způsobené nekalou soutěží. Dotkne se všech osob dotčených hospodářskou soutěží včetně jednotlivců.

(Barbora Šafaříková, advokátka)

* Rozhodnutí Soudního dvora EU, T-425/18 Altice, ze dne 22. 9. 2021. Na základě smlouvy o převodu podílů mezi společností Altice a PT Portugal, která obsahovala ustanovení o sdílení informací a vlivu na složení managementu uplatňovaná v době před dokončením transakce a jejím schválením, došlo k porušení práva Evropské unie.

Altice porušila právo tím, že v rozporu se zákonem a rozhodovací praxí  docházelo k ovládání PT Portugal před převodem podílů a předtím, než Evropská komise vydala souhlas s uskutečněním transakce. Toto může mít dopad na všechny společnosti, které budou v budoucnu součástí přeshraničních i národních fúzí nebo nabytí podílů či akcií a budou mít povinnost oznámit transakci příslušným soutěžním úřadům.*

(Barbora Šafaříková, advokátka)

/zr/

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down