01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Které možnosti podpory lze očekávat z budoucího OPŽP

Úderem 1. ledna 2014 vstoupí Česká republika do nového programovacího období EU. V následujících sedmi letech bude opět možné čerpat finanční prostředky na projekty související s ochranou životního prostředí a snižováním energetické náročnosti, a to v rámci pokračování Operačního programu Životní prostředí (OPŽP).

Stávající program, platný pro roky 2007-2013, pokrýval široké spektrum environmentálních témat. Od projektů v oblasti ovzduší, vody, odpadů či snižování průmyslového znečištění přes podporu zavádění obnovitelných zdrojů energie a zlepšování stavu přírody a krajiny až po opatření na budování infrastruktury pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu (EVVO).

Přes 11 tisíc projektů bylo dosud podpořeno částkou více než 120 mld. korun. Největší zájem byl o realizaci opatření v oblastech obnovitelných zdrojů energie (prioritní osa 3) a zlepšování stavu přírody a krajiny (prioritní osa 6), kde bylo v obou případech schváleno přibližně 3,5 tisíce projektů. Z finančního hlediska nejvyšší částku (43 % celkové podpory) zatím vyčerpaly projekty v prioritní ose 1 zaměřené na vodohospodářskou infrastrukturu a snižování rizika povodní.


(STARO)NOVÉ PRIORITY

Tematicky zůstane zaměření nového OP Životní prostředí z významné části podobné, byť vzhledem k očekávané nižší alokaci finančních prostředků (viz dále) muselo dojít k určitým omezením. Například již nebude možné čerpat dotace na budování infrastruktury pro EVVO, pořízení obnovitelného zdroje energie bude možné podpořit pouze v rámci kombinace s jinými opatřeními na snižování energetické náročnosti.

Podle struktury zveřejněné Ministerstvem životního prostředí se bude nový operační program skládat ze 6 prioritních os. V jejich rámci bylo stanoveno celkem 19 specifických cílů, od nichž se budou odvíjet konkrétní podporovaná opatření (viz tabulka).

FINANCOVÁNÍ A ADMINISTRACE

OPŽP 2014-2020 znovu počítá se silným regionálním zaměřením. Hlavními příjemci tedy opět budou obce a jimi zřízené příspěvkové organizace či jiné právnické osoby. Výše dotace dosáhne 90 %, zbývajících deset procent budou obce muset hradit z vlastních prostředků. Zvažuje se rovněž uplatnění dalších finančních nástrojů (např. zvýhodněných půjček), avšak spíše směrem k podnikatelským subjektům.

Celková alokace OPŽP bude ovšem výrazně nižší než ve stávajícím programovacím období, a to hlavně ze dvou důvodů. Jednak se o třetinu zmenšil celkový objem finančních prostředků, které Česká republika získá z evropských fondů. Ale také na národní úrovni bude navíc pravděpodobně přihlédnuto k faktu, že OPŽP vykazuje ve srovnání s jinými operačními programy nižší tempo čerpání. Konkrétní čísla jsou zatím stále předmětem vyjednávání zodpovědných ministerstev, reálně však může jít o zhruba polovinu stávající alokace.

Na druhé straně Ministerstvo životního prostředí pracuje na zjednodušení a zefektivnění procesů administrace žádostí a schválených projektů tak, aby nový program byl z administrativního hlediska pro žadatele a příjemce co nejjednodušší. Můžeme se tak těšit na snížení celkového objemu dokumentace, připravuje se též sloučení tzv. registračních listů a rozhodnutí o poskytnutí dotace.

PRVNÍ VÝZVA NEJDŘÍVE PATRNĚ AŽ V POLOVINĚ ROKU 2014

Ačkoliv oficiální start nového OPŽP nás čeká už za necelé tři měsíce, k jeho úspěšnému rozjezdu zbývá učinit ještě mnoho důležitých kroků. Těmi hlavními jsou dokončení přípravy programového dokumentu a jeho schválení Evropskou komisí a dále podepsání tzv. Dohody o partnerství. Klíčové je též přijetí legislativního rámce pro operační programy na úrovni EU, který dosud chybí.

Vyhlášení první výzvy z OPŽP 2014-2020 se tak pravděpodobně dočkáme nejdříve v polovině příštího roku.

 

PAVEL RŮŽIČKA
ENVIROS, s. r. o.

 

Struktura OP Životní prostředí 2014-2020

 

Prioritní osa Specifické cíle
PO 1 Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní 1.1 Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod ze zdrojů v kategorii do 2000 EO a zajištění dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství
1.2 Snížit vnos znečišťujících látek z průmyslu a zemědělství do povrchových a podzemních vod, efektivní hospodaření s vodními zdroji
1.3 Zajistit povodňovou ochranu v intravilánu a ve volné krajině, efektivní nakládání s vodními zdroji
1.4 Podpořit preventivní protipovodňová opatření
PO 2Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech 2.1 Snížit celkovou expozici obyvatelstva, ekosystémů a vegetace nadlimitním koncentracím znečišťujících látek
2.2 Zlepšit systém sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality ovzduší, počasí a klimatu a ozonové vrstvy Země
PO 3Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika 3.1 Zvýšit předcházení vzniku odpadů
3.2 Zvýšit celkovou úroveň materiálového využití odpadů, resp. úroveň recyklace
3.3 Zvýšit energetické využití odpadů jako zdroje surovin
3.4 Zvýšit úroveň nakládání s nebezpečnými odpady
3.5 Odstranit nepovolené skládky a rekultivovat staré skládky
3.6 Odstranit a inventarizovat ekologické zátěže
3.7 Snižovat environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení
PO 4Ochrana a péče o přírodu a krajinu 4.1 Posílit biodiverzitu
4.2 Posílit přirozené funkce krajiny
4.3 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech
4.4 Snížit environmentální rizika způsobená geofaktory
PO 5 - Energetické úspory 5.1 Snížit energetickou náročnost u budov a u veřejného osvětlení
PO 6 - Technická pomoc 6.1 Technická pomoc pro zajištění implementace OPŽP 2014-2020

 

ZDROJ: MŽP ČR, PRIORITA Č. 9/2013

 

Celková alokace příštího OPŽP bude výrazně nižší. Konkrétní čísla jsou sice stále ještě předmětem vyjednání, avšak reálně může jít o zhruba polovinu stávající sumy.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down